Indhold

Multimediebeskatningen gælder for personer, der får stillet multimedier til rådighed for privat brug i en række situationer. Disse situationer er beskrevet nedenfor.

Afsnittet indeholder:

 • Ansættelsesforhold mv.
 • Bestyrelse, udvalg mv.
 • Selvstændigt erhvervsdrivende
 • Medarbejdende ægtefælle
 • Begge ægtefæller/samlevende
 • Ægtefællerabat
 • Frivillige eller arbejdsgiverbetalt uddannelse
 • Oversigt over afgørelser, domme, kendelser, SKAT-meddelelser med videre.

Se også

 • E.B.2.1 "Eget vareforbrug og anden privat anvendelse" om multimedier og selvstændigt erhvervsdrivende.

Ansættelsesforhold mv.

Multimediebeskatningen gælder for personer, der får stillet multimedier til rådighed som led i ansættelsesforhold eller som led i en aftale om ydelse af personligt arbejde i øvrigt, fx som honorarmodtager. Se LL § 16, stk. 1, jf. stk. 12.

Eksempel på personer, der ikke er omfattet af denne persongruppe:

Ældre borgere, der fik internetadgang stillet til rådighed hjemme af kommunen i forbindelse med deltagelse i et projekt vedrørende velfærdsteknologier støttet af EU, var ikke omfattet af denne persongruppe. De pågældende havde i forvejen været tilknyttet hjemmeplejen og udstyret blev installeret og kørt af hjemmesygeplejersker, som i forvejen varetog omsorgen for de ældre. Borgerne kunne når som helst stoppe deltagelsen i projektet, ligesom de ikke ville modtage løn for deres deltagelse. Skatterådet fandt ud fra en konkret vurdering, at der ikke var tale om, at borgerne modtog multimedier som led i et ansættelsesforhold eller aftale om ydelse af personligt arbejde i øvrigt, og de skulle derfor ikke multimediebeskattes. Se SKM2010.309.SR.

Særligt for handicappede:

Hjælpemidler til personer med handicap, herunder multimedier, som stilles til rådighed af de sociale myndigheder efter sociallovgivningens regler, er ikke omfattet af multimediebeskatning. Er der derimod tale om en arbejdsgiver, der stiller multimedier til rådighed for privat benyttelse for en person med handicap, udløses multimediebeskatningen som udgangspunkt ligesom for alle andre arbejdstagere, der får multimedier stillet til rådighed for privat benyttelse.

I en konkret sag om ordblinde medarbejdere, der fik stillet en it-rygsæk med en computer, scanner og scannerpen med et læse- og staveprogram, udtalte Skatterådet, at ordblinde, der opfylder betingelserne for at få nødvendigt kompenserende udstyr stillet til rådighed af det offentlige uden betaling, ikke skal multimediebeskattes, uanset om udstyret også anvendes privat. Stiller arbejdsgiveren det samme nødvendige kompenserende udstyr til rådighed for de ordblinde i stedet for det offentlige, udløser det heller ikke multimediebeskatning, som de ikke skulle betale, hvis det offentlige havde stillet de samme hjælpemidler til rådighed. Se SKM2010.417.SR.

Bestyrelse, udvalg mv.

Multimediebeskatningen gælder også, hvis en person er valgt til medlem af eller medhjælp for bestyrelser, udvalg, kommissioner, råd, nævn eller andre kollektive organer, herunder Folketinget, regionsråd og kommunalbestyrelser, og som en del af dette arbejde får stillet multimedier til rådighed. Se LL § 16, stk. 1, jf. stk. 12.

Skatterådet har udtalt, at kommunalbestyrelsesmedlemmer, der bl.a. fik stillet elektronisk udstyr til rådighed af kommunen til brug for kommunalbestyrelsesarbejdet, blev omfattet af multimediebeskatningen. Se SKM2010.231.SR.

Selvstændigt erhvervsdrivende

Reglerne gælder for personer, der er selvstændigt erhvervsdrivende og som gennem virksomheden har multimedier til rådighed for privat benyttelse. Se LL § 16, stk. 1, jf. stk. 13.

Bestemmelsen  gælder også multimedier, som en tredjemand stiller til rådighed for privat brug for den selvstændigt erhvervsdrivende som led i udøvelsen af den selvstændigt erhvervsdrivendes virksomhed.

Skatterådet udtalte i en konkret sag, hvor det var oplyst, at eksterne konsulenter var selvstændigt erhvervsdrivende og fik stillet en bærbar computer til rådighed af spørger, at hvis konsulenterne havde den til rådighed for privat brug, skulle de multimediebeskattes. Det forhold, at spørger stillede en computer til rådighed for konsulenterne af og til, når der var behov for, at konsulenterne skulle kobles op på spørgers interne netværk og af sikkerhedsmæssige grunde ikke måtte anvende deres egen computer, ville ikke ændre på konsulenternes status som selvstændigt erhvervsdrivende. Se SKM2010.836.SR

Se også

 • E.B.2.1 "Eget vareforbrug og anden privat anvendelse" om multimedier og selvstændigt erhvervsdrivende.

Medarbejdende ægtefælle

En medarbejdende ægtefælle i en selvstændigt erhvervsdrivendes virksomhed, der har multimedier til rådighed, er også omfattet af reglerne om multimediebeskatning.

Se også

 • C.A.5.2.2.2.6 "Medarbejdende ægtefælle" nærmere om vurderingen af om den medarbejdende ægtefælle har multimedier til rådighed for privat brug.

Begge ægtefæller/samlevende

Beskatningen gælder for medarbejdere, der har rådighed over et gode. Hvis medarbejderen og dennes ægtefælle eller samlever af hver deres arbejdsgiver får stillet multimedier til rådighed, skal begge multimediebeskattes. Har de samme arbejdsgiver og begge får stillet multimedier til rådighed for privat brug af arbejdsgiveren, skal de også begge multimediebeskattes.

Øvrige personer i ægtefællens husstand, herunder den anden ægtefælle, har mulighed for at benytte multimedierne uden, at det udløser beskatning af den anden ægtefælle, blot multimedierne ikke direkte er stillet til rådighed for den anden ægtefælle af arbejdsgiveren.

Skatterådet har bekræftet, at det kun er den ansatte, der får stillet multimediet til rådighed fra arbejdsgiver, der skal multimediebeskattes. Den ansattes ægtefælle havde også mulighed for at bruge multimediet uden, at den anden ægtefælle skulle beskattes af dette, medmindre denne også direkte fik multimedie stillet til rådighed fra arbejdsgiver. Se SKM2010.273.SR.

Se også

 • C.A.5.2.1.8 "Flere af hvert gode" for mere om multimedier og ægtefæller mv.
 • C.A.5.2.2.2 "Medarbejdende ægtefælle".

Ægtefællerabat

Fra 1. januar 2011 (indkomståret 2011) gælder der en rabat for ægtefæller, sådan at det skattepligtige multimediebeløb reduceres med 25 pct. for hver ægtefælle, når begge ægtefæller multimediebeskattes. Se lov nr. 1563 af 21. december 2010 om ændring af ligningsloven (ægtefællerabat vedrørende multimediebeskatningen). For ægtefæller der multimediebeskattes for hele året, bliver det skattepligtige beløb således reduceret fra 3.000 kr. til 2.250 kr.

Ægtefællerne skal opfylde følgende betingelser for at opnå nedsættelsen:

 • de skal være gift
 • ægtefællerne skal være samlevende ved årets udgang.
 • ægtefællernes samlede skattepligtige værdi af multimedier i indkomståret udgør 4.000 kr.

Kun ægtefæller

Det er kun ægtefæller, der kan opnå nedsættelse af den skattepligtige værdi af multimedier. Ugifte samboende har således ikke mulighed for at opnå nedsættelsen. Registreret partnerskab ligestilles med ægteskab, og ægtefællerabatten gælder således tilsvarende for registrerede partnere.

Samlevende ved årets udgang

Det er en forudsætning for nedsættelsen, at ægtefællerne er samlevende ved indkomstårets udgang. Hvis et ægtepar gifter sig i løbet af et indkomstår og er samlevende ved indkomstårets udgang, opnås ægtefællerabatten for hele indkomståret. Det gælder uanset hvornår på året parret indgår ægteskab. Tilsvarende afgrænsning af samlevende ægtefæller anvendes i personskattelovens regler om overførsel af uudnyttede bundfradrag mellem ægtefæller. Se mere om den ægteskabelige samlivsstatus i afsnit A.A.4.2.

Skattepligtig værdi på minimum 4.000 kr.

Nedsættelsen kan opnås, hvor både ægtefællerne er omfattet af multimediebeskatningen hele indkomståret, og hvor ægtefællerne eller blot den ene ægtefælle er omfattet af multimediebeskatningen en del af indkomståret. Det er heller ikke et krav for at opnå nedsættelse, at ægtefællerne er omfattet af multimediebeskatningen på samme tid.

Ægtefællerne samlede skattepligtige værdi i indkomståret af multimedier skal dog minimum være på 4.000 kr. Det vil sige, at ægtefællerne tilsammen skal multimediebeskattes i mindst 16 måneder. Eksempelvis kan ægtefællerne være beskattet af multimedier i hver 8 måneder i indkomståret eller den ene ægtefæller i eksempelvis 12 måneder og den anden i 4 måneder.

Se også

 • C.A.5.2.2.2 "Medarbejdende ægtefælle".
 • A.A.4 om beskatningen af ægtefæller
 • A.A.4.2 om den ægteskabelige samlivsstatus

Frivillige eller arbejdsgiverbetalt uddannelse

Reglerne gælder ikke for frivillige, der arbejder ulønnet og er omfattet af LL § 7 M, og som led heri får multimedier stillet til rådighed eller medarbejdere, der får en arbejdsgiverbetalt uddannelse og som led heri får en computer stillet til rådighed.

Se også

 • C.A.5.2.2.3.6 "Undtagelse 5 - Frivillige" om betingelserne for skattefrihed ved multimedier til rådighed for frivillige.
 • C.A.5.2.2.3.7 "Undtagelse 6 - Arbejdsgiverbetalt uddannelse" om betingelserne for skattefrihed ved multimedier til rådighed for medarbejdere under uddannelse.
 • A.B.2.7 Godtgørelse til ulønnede medhjælpere mv. eller ulønnede bestyrelsesmedlemmer i foreninger og Hjemmeværnets frivillige, ulønnede personel.

Oversigt over afgørelser, domme, kendelser, SKAT-meddelelser med videre

Skemaet viser relevante afgørelser på området vedrørende telefon:

Afgørelsesamt evt. tilhørende SKAT-meddelelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

SKAT

SKM2010.273.SR

Det var kun den ansatte, der fik stillet multimediet til rådighed fra arbejdsgiver, der skulle multimediebeskattes. Den anden ægtefælle havde også mulighed for at bruge multimediet uden, at den anden ægtefælle skulle beskattes af dette, medmindre denne også direkte fik multimedie stillet til rådighed fra arbejdsgiver. Multimediebeskatning.

 

SKM2010.231.SR

Kommunalbestyrelsesmedlemmer fik stillet elektronisk udstyr til rådighed af kommunen og blev derfor omfattet af multimediebeskatningen. Multimediebeskatning. Skulle ikke multimediebeskattes, hvis kommunen godtgjorde udgifter til at indkøbe det elektroniske udstyr, som var nødvendigt for at kunne modtage byrådsmateriale mv., og som kommunalbestyrelsesmedlemmerne var ejere af. Derimod skulle godtgørelsen beskattes som et vederlag efter Statsskattelovens § 4. Ikke multimediebeskatning.

 

Skemaet viser relevante afgørelser på området vedrørende computer:

Afgørelse

samt evt. tilhørende SKAT-meddelelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

SKAT

SKM2010.836.SR

Bestemmelsen  gælder også multimedier, som en tredjemand stiller til rådighed for privat brug for den selvstændigt erhvervsdrivende som led i udøvelsen af den selvstændigt erhvervsdrivendes virksomhed. Det var oplyst, at eksterne konsulenter var selvstændigt erhvervsdrivende og fik stillet en bærbar computer til rådighed af spørger. Hvis de havde den til rådighed for privat brug, skulle de multimediebeskattes. Det forhold, at spørger stillede en computer til rådighed for konsulenterne af og til, når der var behov for, at konsulenterne skulle kobles op på spørgers interne netværk og af sikkerhedsmæssige grunde ikke måtte anvende deres egen computer, ville ikke ændre på konsulenternes status som selvstændigt erhvervsdrivende. Multimediebeskatning.

 

SKM2010.417.SR

Ordblinde medarbejdere, der fik stillet en IT-rygsæk med en computer, scanner og scannerpen med et læse- og staveprogram. Skatterådet udtalte, at ordblinde, der opfylder betingelserne for at få nødvendigt kompenserende udstyr stillet til rådighed af det offentlige uden betaling, ikke skal multimediebeskattes, uanset om ustyret også anvendes privat. Stiller arbejdsgiveren det samme nødvendige kompenserende udstyr til rådighed for de ordblinde i stedet for det offentlige, udløser det heller ikke multimediebeskatning, som de ikke skulle betale, hvis det offentlige havde stillet de samme hjælpemidler til rådighed. Ikke Multimediebeskatning.

 

SKM2010.273.SR

Det var kun den ansatte, der fik stillet multimediet til rådighed fra arbejdsgiver, der skulle multimediebeskattes. Den anden ægtefælle havde også mulighed for at bruge multimediet uden, at den anden ægtefælle skulle beskattes af dette, medmindre denne også direkte fik multimedie stillet til rådighed fra arbejdsgiver. Multimediebeskatning.

 

SKM2010.231.SR

Kommunalbestyrelsesmedlemmer fik stillet elektronisk udstyr til rådighed af kommunen og blev derfor omfattet af multimediebeskatningen. Multimediebeskatning.

 

Skemaet viser relevante afgørelser på området vedrørende internetforbindelse:

Afgørelsesamt evt. tilhørende SKAT-meddelelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

SKAT

SKM2010.309.SR

Ældre borgere fik internetadgang stillet til rådighed hjemme af kommunen ved deltagelse i et projekt vedrørende velfærdsteknologier støttet af EU. De pågældende var i forvejen tilknyttet hjemmeplejen og udstyret blev installeret og kørt af hjemmesygeplejersker, som i forvejen varetog omsorgen for de ældre. Deltagerne kunne når som helst stoppe deltagelsen og modtog ikke løn. Ud fra en konkret vurdering var der ikke tale om, at borgerne modtog multimedier som led i et ansættelsesforhold eller aftale om ydelse af personligt arbejde i øvrigt. Ikke multimediebeskatning.

 

SKM2010.273.SR

Det var kun den ansatte, der fik stillet multimediet til rådighed fra arbejdsgiver, der skulle multimediebeskattes. Den anden ægtefælle havde også mulighed for at bruge multimediet uden, at den anden ægtefælle skulle beskattes af dette, medmindre denne også direkte fik multimedie stillet til rådighed fra arbejdsgiver. Multimediebeskatning.

 

SKM2010.231.SR

Kommunalbestyrelsesmedlemmer fik stillet elektronisk udstyr til rådighed af kommunen og blev derfor omfattet af multimediebeskatningen. Multimediebeskatning.