Indhold

Afsnittet beskriver, hvad der forstås ved en computer omfattet af multimediebeskatningen.

Afsnittet indeholder:

  • Computer omfattet af multimediebeskatningen
  • Oversigt over afgørelser, domme, kendelser, SKAT-meddelelser med videre.

Se også

Computer omfattet af multimediebeskatningen

Computer med sædvanligt tilbehør er omfattet af multimediebeskatningen - dvs. computer inklusive sædvanligt tilbehør.

Det afgørende er, hvilken hovedfunktionen multimediet har. Fx vil en Ipad som udgangspunkt være en computer.

►Skatterådet har i to konkrete sager bl.a. fastslået, at en tablet som fx en Ipad eller en Samsung Galaxy i relation til multimediebeskatningen er en computer. Se SKM2011.352.SR og SKM2011.398.SR. Se afgørelserne yderligere omtalt under afsnit C.A.5.2.1.8 om flere af hvert gode.◄

Ved sædvanligt tilbehør forstås:

  • Almindeligt forekommende tilbehør til en computer såsom computerskærm, softwareprogrammer, printer mv. af almindelig størrelse og standard. Sædvanligt tilbehør er et fleksibelt begreb, som ændrer sig i takt med tidens standarder og udvikling på området. Denne afgrænsning svarer til de indtil 2010 gældende regler om privat benyttelse af computer med tilbehør til brug for arbejdet.

Eksempelvis er almindelige tekstbehandlingsprogrammer og styresystemer sædvanligt tilbehør til en computer. Skatterådet har i en konkret sag fundet, at et pdf-konverteringsprogram, et program der muliggør opsætning af grafiske virkemidler mv. og et billedbehandlingsprogram, der var installeret på en bærbar pc, var omfattet af begrebet sædvanligt forekommende tilbehør, og der skulle således ikke ske selvstændig beskatning af programmerne. Se SKM2010.592.SR.

Skatterådet har accepteret en monitor på 22" og 26" tommer som standardudstyr efter de indtil 2010 gældende regler. Se SKM2008.762.SR.

Se også

  • A.B.1.9.13 i ligningsvejledning 2009-2 om de hidtil gældende regler om privat benyttelse af computer med tilbehør til brug for arbejdet.

Her er en række eksempler på goder, som ikke er omfattet af multimediebeskatningen:

  • En 50 tommer fladskærm med indbygget tv-tuner eller en avanceret fotoprinter vil ikke blive anset for sædvanligt tilbehør.
  • Skatterådet har på baggrund af en gennemgang af udvalget af computerskærme udtalt, at monitor med TV-tuner i størrelsen 32", 37" og 42" tommer ikke var sædvanligt tilbehør til en computer. Udover multimediebeskatning af multimedier, der blev stillet til rådighed, skulle medarbejderne derfor beskattes særskilt af værdien af monitoren. Se SKM2009.675.SR.
  • Skatterådet har udtalt, at office-licenser, som medarbejdere kunne købe for 75 kr. som følge af en aftale mellem arbejdsgiveren og Microsoft, var et skatteplitigt personalegode. Da officepakken kunne være til brug for en hjemmearbejdspc eller en privat pc, havde den ikke nogen fast tilknytning til en pc, og var derfor ikke omfattet af sædvanligt tilbehør til en pc, der var omfattet af multimediebeskatningen. Se SKM2010.598.SR. ►Se om officelicenser og bagatelgrænsen for arbejdsrelaterede goder i afsnit C.A.5.1.3 og om office-licenser og skattefrit kursus i afsnit C.A.5.4.◄
  • Arbejdsgiveren godtgør for udgifter til indkøb af computeren, som medarbejderen bliver ejer af.

Skatterådet har udtalt, at kommunalbestyrelsesmedlemmer ikke skulle multimediebeskattes, hvis en kommune godtgjorde udgifter til at indkøbe det elektroniske udstyr, som var nødvendigt for at kunne modtage byrådsmateriale mv., og som kommunalbestyrelsesmedlemmerne var ejere af. Derimod skulle godtgørelsen beskattes som et vederlag efter Statsskattelovens § 4. Se SKM2010.231.SR.

►Skatterådet har i en sag afgjort, at en printer, som blev stillet til rådighed for en medarbejder uden en computer, ikke var omfattet af multimediebeskatningen, idet multimediebeskatningen forudsatte, at der blev stillet en computer til rådighed. Blev printeren brugt privat, skulle medarbejderen derfor beskattes af markedsværdien efter LL § 16, stk. 3. Tilbehør til printeren som fx printerpatroner skulle også beskattes. Hvis printeren i overvejende grad var ydet af hensyn til den ansattes arbejde kunne den komme under bagatelgrænsen for arbejdsrelaterede goder. Se SKM2011.74.SR.◄

Se også

  • A.A.1.1 om indkomstprincippet efter Statsskattelovens § 4
  • C.A.5.1.2 om værdiansættelse af personalegoder under "Videregivelse af rabat" om beskatningen af officelicenser som personalegode.

Oversigt over afgørelser, domme, kendelser, SKAT-meddelelser med videre

Skemaet viser relevante afgørelser på området vedrørende computer:

Afgørelse samt evt. tilhørende SKAT-meddelelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

SKAT

   
SKM2011.352.SR ►Skatterådet afgjorde bl.a., at en tablet som fx en Ipad eller en Samsung Galaxy i relation til multimediebeskatningen er en computer. Multimediebeskatning.

Se også

SKM2011.398.SR

SKM2011.74.SR

►En printer, som blev stillet til rådighed for en medarbejder uden en computer, var ikke omfattet af multimediebeskatningen, idet multimediebeskatningen forudsatte, at der blev stillet en computer til rådighed. Blev printeren brugt privat, skulle medarbejderen derfor beskattes af markedsværdien efter LL § 16, stk. 3. Tilbehør til printeren som fx printerpatroner skulle også beskattes. Hvis printeren i overvejende grad var ydet af hensyn til den ansattes arbejde kunne den komme under bagatelgrænsen for arbejdsrelaterede goder. Ikke multimediebeskatning.

SKM2010.598.SR Office-licenser som medarbejdere kunne købe for 75 kr. som følge af en aftale mellem arbejdsgiveren og Microsoft var et skatteplitigt personalegode. Da officepakken kunne være til brug for en hjemmearbejdspc eller en privat pc, havde den ikke nogen fast tilknytning til en pc, og var derfor ikke omfattet af sædvanligt tilbehør til en pc, der var omfattet af multimediebeskatningen. Ikke multimediebeskatning.

Se også

Afsnit C.A.5.1.2 om værdiansættelse af personalegoder under "Videregivelse af rabat".

SKM2010.592.SR Skatterådet fandt, at et pdf-konverteringsprogram, et program der muliggør opsætning af grafiske virkemidler mv. og et billedbehandlingsprogram, der var installeret på en bærbar pc, var omfattet af begrebet sædvanligt forekommende tilbehør, og der skulle således ikke ske selvstændig beskatning af programmerne. Multimediebeskatning.  

SKM2010.231.SR

Kommunalbestyrelsesmedlemmer fik stillet elektronisk udstyr til rådighed af kommunen og blev derfor omfattet af multimediebeskatningen. Multimediebeskatning. Skulle ikke multimediebeskattes, hvis kommunen godtgjorde udgifter til at indkøbe det elektroniske udstyr, som var nødvendigt for at kunne modtage byrådsmateriale mv., og som kommunalbestyrelsesmedlemmerne var ejere af. Derimod skulle godtgørelsen beskattes som et vederlag efter Statsskattelovens § 4. Ikke Multimediebeskatning.

 

SKM2009.675.SR

Medarbejderne skulle multimediebeskattes af en computer. På baggrund af en gennemgang af udvalget af computerskærme, fandt Skatterådet, at en monitor med TV-tuner i størrelsen 32", 37" og 42" tommer ikke var sædvanligt tilbehør til en computer. Udover multimediebeskatning af multimedier skulle medarbejderne derfor beskattes selvstændigt af værdien af monitoren. Multimediebeskatning.