Indhold

Afsnittet beskriver, hvornår man kan have flere af hvert gode til rådighed under multimediebeskatningen, samt hvornår det udløser selvstændig beskatning af goderne.

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Oversigt over afgørelser, domme, kendelser, SKAT-meddelelser med videre.

Regel

En arbejdsgiver kan godt stille flere goder af samme art til rådighed, fx to fastnettelefoner, hvis der er en reel begrundelse herfor, såsom at medarbejderen har flere boliger. Andre personer i medarbejderens husstand kan også benytte disse goder uden skattemæssige konsekvenser.

Der må imidlertid ikke være tale om, at arbejdsgiveren direkte stiller multimedier til rådighed for medarbejderens ægtefælle, børn eller andres private brug. Er det tilfældet, skal medarbejderen udover multimediebeskatning beskattes selvstændigt af værdien af disse goder. Udover multimediebeskatning på 3.000 kr. (i 2011-niveau) pr. år, skal medarbejderen således også beskattes af markedsværdien af de multimedier, der stilles til rådighed for andre i husstanden.

Skatterådet har i en konkret sag fastslået, at det er en konkret vurdering, hvorvidt der er en reel begrundelse for, at arbejdsgiveren stiller flere multimedier af samme art til rådighed for medarbejderen. Skatterådet fandt således, at yderligere multimedier ikke var omfattet af multimediebeskatningen men skulle beskattes særskilt hos de medarbejdere, der efter en konkret vurdering ikke kunne anses for at opfylde betingelsen om et reelt arbejdsmæssigt behov for flere multimedier til rådighed. Multimedierne ville dog kunne indgå i en kontantlønsnedgang, hvis betingelserne herfor var opfyldt. Se SKM2010.403.SR.

Eksempel 1: Flere telefoner - kun multimediebeskatning 

En medarbejder får en fastnettelefon installeret i sin faste bolig, og medarbejderen får en fastnettelefon installeret i sit sommerhus. Medarbejderen har et job, hvor der er behov for at kunne få fat på vedkommende uden for normal arbejdstid. Medarbejderen har multimedier til rådighed for privat brug og skal multimediebeskattes. Da der er en reel begrundelse for, at medarbejderen har to fastnettelefoner, omfatter multimediebeskatningen begge telefoner, og medarbejderen skal ikke beskattes yderligere. Det er et krav, at det også faktisk er medarbejderen, der har fået stillet godet til rådighed og benytter det. Andre personer i medarbejderens husstand kan dog også benytte godet uden skattemæssige konsekvenser.

Eksempel 2: Flere telefoner - multimediebeskatning og beskatning af øvrige telefoner

En medarbejder får 4 mobiltelefoner stillet til rådighed for privat brug af arbejdsgiveren. Der er ikke nogen særskilt begrundelse herfor. Medarbejderen har multimedier til rådighed for privat brug og skal multimediebeskattes. Da der ikke er en reel begrundelse for, at medarbejderen har 4 mobiltelefoner, skal medarbejderen ud over multimediebeskatningen også beskattes af markedsværdien af de 3 mobiltelefoner.

Skatterådet har udtalt, at betalte arbejdsgiveren bl.a. også telefonudgifter for en medarbejders ægtefælle og børn, var dette ikke omfattet af medarbejderens egen multimediebeskatning for telefon, men skulle beskattes selvstændigt som et almindeligt personalegode hos medarbejderen. Medarbejderen skulle således også beskattes af markedsværdien efter LL § 16, stk. 3, som her udgjorde det faktiske beløb, som arbejdsgiveren havde betalt for goderne. Skatterådet fastslog desuden, at det ikke ville gøre nogen forskel, hvis telefonforbindelserne stod i medarbejderens navn. Se SKM2009.692.SR (erstatter SKM2009.677.SR).

Eksempel 3: Flere telefoner - kun multimediebeskatning

En medarbejder har valgt en mobiltelefon i den lønpakke, som arbejdsgiveren tilbyder med finansiering gennem en fleksibel lønaftale ("lønomlægning"). Denne mobiltelefon er udelukkende til medarbejderens personlige private brug. Derudover stiller arbejdsgiveren en mobiltelefon til rådighed for medarbejderen som arbejdstelefon, som medarbejderen tager med hjem, fordi kunder eller arbejdsgiveren skal kunne få fat i medarbejderen. Medarbejderen har multimedier til rådighed for privat brug og skal multimediebeskattes. Da der er en reel begrundelse for, at medarbejderen har to telefoner, nemlig at kunder eller arbejdsgiveren altid skal kunne komme igennem til medarbejderen på arbejdstelefonen, er begge mobiltelefoner omfattet af multimediebeskatningen og medarbejderen skal ikke beskattes yderligere. Det forudsættes, at mobiltelefonerne ikke reelt er stillet til rådighed for andre i medarbejderens husstand.

Skatterådet har konkret fundet, at der var en reel arbejdsmæssig begrundelse for, at arbejdsgiveren stillede 2 computere og 2 telefoner til rådighed for hver medarbejder, og at medarbejderne derfor alene skulle multimediebeskattes. Der blev lagt vægt på, at det var oplyst, at telefon nr. 1 enten var en vagttelefon eller at kunder mv. altid skulle kunne komme igennem på telefonen, og at computer nr. 2 havde en større anvendelsesmulighed end computer nr. 1. Det var desuden forudsat, at såvel telefon nr. 2 og computer nr. 2 ikke direkte var stillet til rådighed for den øvrige del af husstanden. Se SKM2009.687.SR.

Skatterådet har desuden taget stilling til en situation, hvor medarbejdere fik stillet en stationær og en bærbar pc til rådighed af arbejdsgiveren. Den stationære med stor skærm og stort tastatur var til arbejde og private formål i hjemmet. Den bærbare computer var til brug for mødeaktivitet eller tjenstlige rejser, som medarbejderne ofte var på, ligesom den skulle anvendes ved skiftende opholdsadresse (bopæl og sommerbolig). Skatterådet fandt, at der var en reel begrundelse for de 2 computere og forudsatte, at computer nr. 2 ikke var stillet til rådighed til direkte brug for den øvrige husstand. Medarbejderne skulle derfor alene multimediebeskattes. Hvis betingelserne for en kontantlønsnedgang i øvrigt var opfyldt, kunne det ske ved en kontantlønsnedgang. Se SKM2010.79.SR.

I en sag om medarbejdernes erhvervelse af en 3. bærbar computer via kontantlønsnedgang, hvor bærbar computer nr. 2 allerede var erhvervet via kontantlønsnedgang, fandt Skatterådet, at det havde formodningen imod sig, at medarbejderne ville finansiere to computere, der skulle anvendes i arbejdsgiverens interesse. I sagen havde computerne ikke forskellige funktionaliteter og der var ikke tale om at medarbejderne havde flere boliger. Den i sagen angivne arbejdsmæssige begrundelse om at kunne teste softwareprogrammer på flere computere samtidig kunne i sig selv godt efter omstændighederne begrunde, at en ansat fik stillet tre computere til rådighed i hjemmet. Det forhold, at computer to og tre var anskaffet via kontantlønsnedgang, talte dog for, at der var en stor privat interesse fra de ansattes side for at få to ekstra bærbare computere stillet til rådighed i hjemmet. Det forhold at man havde en medarbejderpolitik om fuld fleksibilitet med hensyn til arbejdsstedet var ikke tilstrækkelig begrundelse for en ændret opfattelse. Computer nummer tre ville derfor udløse særskilt beskatning og ikke være omfattet af den multimediebeskatning, som medarbejderne allerede var omfattet af for de øvrige computere. Uanset computer nummer tre ikke ville være omfattet af multimediebeskatningen, kunne den indgå i en kontantlønsnedgang, hvis betingelserne herfor i øvrigt var opfyldt. Se SKM2010.397.SR.

►Skatterådet har i en sag fastslået, at en tablet som fx en Ipad eller en Samsung Galaxy i relation til multimediebeskatningen er en computer. Medarbejderne i sagen fik både stillet en bærbar computer og en tablet til rådighed. Det var oplyst, at Ipad'en ikke kunne erstatte den bærbare computer, som blev brugt til slutrapportering hjemme. Ipad'en skulle anvendes til at udføre forskelige former for måle- og verifikationsopgaver, og dermed bruges i et industrielt miljø til datafangst tæt på kilden, og at Ipad'en til dette brug var let og mobil, og kunne køre en hel dag på en enkelt opladning.  På den baggrund fandt Skatterådet, at der var en reel arbejdsmæssig begrundelse for, at en Ipad netop i deres tilfælde ville have en anden anvendelse end en bærbar computer. Begge multimedier var derfor omfattet af multimediebeskatningen, og der skulle ikke ske særskilt beskatning af Ipad'en. Se SKM2011.352.SR.◄

►Modsat fandt Skatterådet i en anden sag, at der ikke umiddelbart var en reel arbejdsmæssig begrundelse for både at stille en bærbar computer og en Ipad til rådighed for medarbejderne. Det var oplyst, at medarbejderne skulle have multimedierne for at kunne følge med i den teknologiske udvikling til gavn for arbejdspladsen og for at kunne arbejde hjemme, på vej til og fra arbejde i fx tog samt medbringe multimedierne til kundemøder mv. Ved afgørelsen henså Skatterådet også til, at multimediet skulle anskaffes via lønomlægning. Se SKM2011.398.SR.◄

Oversigt over afgørelser, domme, kendelser, SKAT-meddelelser med videre

Skemaet viser relevante afgørelser på området vedrørende telefon:

Afgørelse samt evt. tilhørende SKAT-meddelelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

SKAT

   
SKM2011.398.SR

►En tablet som fx en Ipad eller en Samsung Galaxy i relation til multimediebeskatningen er en computer. ◄►Skatterådet fandt, at der ikke umiddelbart var en reel arbejdsmæssig begrundelse for både at stille en bærbar computer og en Ipad til rådighed for medarbejderne. Det var oplyst, at medarbejderne skulle have multimedierne for at kunne følge med i den teknologiske udvikling til gavn for arbejdspladsen og for at kunne arbejde hjemme, på vej til og fra arbejde i fx tog samt medbringe multimedierne til kundemøder mv. Ved afgørelsen henså Skatterådet også til, at multimediet skulle anskaffes via lønomlægning. Ikke multimediebeskatning.

SKM2011.352.SR

►En tablet som fx en Ipad eller en Samsung Galaxy i relation til multimediebeskatningen er en computer. Medarbejderne i sagen fik både stillet en bærbar computer og en tablet til rådighed. Det var oplyst, at Ipad'en ikke kunne erstatte den bærbare computer, som blev brugt til slutrapportering hjemme. Ipad'en skulle anvendes til at udføre forskelige former for måle- og verifikationsopgaver, og dermed bruges i et industrielt miljø til datafangst tæt på kilden, og at Ipad'en til dette brug var let og mobil, og kunne køre en hel dag på en enkelt opladning.  På den baggrund fandt Skatterådet, at der var en reel arbejdsmæssig begrundelse for, at en Ipad netop i deres tilfælde ville have en anden anvendelse end en bærbar computer. Begge multimedier var derfor omfattet af multimediebeskatningen, og der skulle ikke ske særskilt beskatning af Ipad'en. Multimediebeskatning.

SKM2010.403.SR.

Skatterådet fastslog, at det er en konkret vurdering, hvorvidt der er en reel begrundelse for, at arbejdsgiveren stiller flere multimedier af samme art til rådighed for medarbejderen. Skatterådet fandt, at yderligere multimedier ikke var omfattet af multimediebeskatningen men skulle beskattes særskilt hos de medarbejdere, der efter en konkret vurdering ikke kunne anses for at opfylde betingelsen om et reelt arbejdsmæssigt behov for flere multimedier til rådighed. Multimedierne ville dog kunne indgå i en kontantlønsnedgang, hvis betingelserne herfor var opfyldt. Ikke multimediebeskatning.

Se også

SKM2009.787.SR om kontantlønsnedgang og tv-pakker med internet.

SKM2009.692.SR

Multimedieskattepligt når arbejdsgiveren dækkede den ansattes telefonudgifter, selvom telefonen stod i ægtefællens navn. Arbejdsgiveren betalte også telefonudgifter for ægtefælle og børn. Det var ikke omfattet af egen multimediebeskatning, men skulle beskattes selvstændigt som et almindeligt personalegode hos den ansatte af markedsværdien efterLL § 16, stk. 3, som her udgjorde det faktiske beløb, som arbejdsgiveren havde betalt. Det ville ikke gøre nogen forskel, hvis telefonforbindelserne stod i den ansattes navn. Multimediebeskatning.

Se også

SKM2010.397.SR om tre bærbare computere.

SKM2009.687.SR

Reel arbejdsmæssig begrundelse for, at arbejdsgiveren stillede 2 bærbare computere og 2 mobiltelefoner til rådighed. Medarbejderne skulle derfor alene multimediebeskattes. Der blev lagt vægt på, at det var oplyst, at telefon nr. 1 enten var en vagttelefon eller at kunder mv. altid skulle kunne komme igennem, og at computer nr. 2 havde en større anvendelsesmulighed end computer nr. 1. Det var desuden forudsat, at såvel telefon nr. 2 og computer nr. 2 ikke direkte var stillet til rådighed for den øvrige del af husstanden. Telefon nr. 2 og computer nr. 2 kunne indgå i en kontantlønsnedgang uden, at det medførte ændringer i beskatningen.

 

Skemaet viser relevante afgørelser på området vedrørende computer:

Afgørelse samt evt. tilhørende SKAT-meddelelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

SKAT

   

SKM2010.403.SR

Skatterådet fastslog, at det er en konkret vurdering, hvorvidt der er en reel begrundelse for, at arbejdsgiveren stiller flere multimedier af samme art til rådighed for medarbejderen. Skatterådet fandt, at yderligere multimedier ikke var omfattet af multimediebeskatningen men skulle beskattes særskilt hos de medarbejdere, der efter en konkret vurdering ikke kunne anses for at opfylde betingelsen om et reelt arbejdsmæssigt behov for flere multimedier til rådighed. Multimedierne ville dog kunne indgå i en kontantlønsnedgang, hvis betingelserne herfor var opfyldt. Ikke multimediebeskatning.

 

SKM2010.397.SR

Medarbejdernes erhvervelse af en 3. bærbar computer via kontantlønsnedgang, hvor bærbar computer nr. 2 allerede var erhvervet via kontantlønsnedgang. Skatterådet fandt, at det havde formodningen imod sig, at medarbejderne ville finansiere to computere, der skulle anvendes i arbejdsgiverens interesse. Computerne havde ikke forskellige funktionaliteter, og der var ikke tale om, at medarbejderne havde flere boliger. Den i sagen angivne arbejdsmæssige begrundelse om at kunne teste softwareprogrammer på flere computere samtidig kunne i sig selv godt begrunde, at en ansat fik stillet tre computere til rådighed i hjemmet. Det forhold, at computer to og tre var anskaffet via kontantlønsnedgang, talte dog for, at der var en stor privat interesse fra de ansattes side for at få to ekstra bærbare computere stillet til rådighed i hjemmet. Det forhold, at man havde en medarbejderpolitik om fuld fleksibilitet med hensyn til arbejdsstedet, var ikke tilstrækkelig begrundelse for en ændret opfattelse. Computer nummer tre ville derfor udløse særskilt beskatning og ikke være omfattet af den multimediebeskatning, som medarbejderne allerede var omfattet af. Uanset computer nummer tre ikke ville være omfattet af multimediebeskatningen, kunne den indgå i en kontantlønsnedgang, hvis betingelserne herfor i øvrigt var opfyldt. Ikke multimediebeskatning.

 

SKM2010.79.SR

Medarbejdere fik stillet en stationær og en bærbar pc til rådighed af arbejdsgiveren. Den stationære med stor skærm og stort tastatur var til arbejde og private formål i hjemmet. Den bærbare computer var til brug for mødeaktivitet eller tjenstlige rejser, som medarbejderne ofte var på. Der var en reel begrundelse for de 2 computere forudsat, at computer nr. 2 ikke var stillet til rådighed til direkte brug for den øvrige husstand. Kunne ske ved en kontantlønsnedgang. Multimediebeskatning.

 

SKM2009.687.SR

Reel arbejdsmæssig begrundelse for, at arbejdsgiveren stillede 2 computere og 2 telefoner til rådighed. Medarbejderne skulle derfor alene multimediebeskattes. Der blev lagt vægt på, at det var oplyst, at telefon nr. 1 enten var en vagttelefon, eller at kunder mv. altid skulle kunne komme igennem, og at computer nr. 2 havde en større anvendelsesmulighed end computer nr. 1. Det var desuden forudsat, at såvel telefon nr. 2 og computer nr. 2 ikke direkte var stillet til rådighed for den øvrige del af husstanden. Telefon nr. 2 og computer nr. 2 kunne indgå i en kontantlønsnedgang uden, at det medførte ændringer i beskatningen. Multimediebeskatning.