Resumé

Indhold

Afsnittet indeholder:

 • Indledning (D.A.1)
 • Momsområdet (D.A.2)
 • Momspligtige personer (D.A.3)
 • Momspligtige transaktioner (D.A.4)
 • Momsfritagelser uden fradragsret (D.A.5)
 • Stedet for momspligtige transaktioner (D.A.6)
 • Momspligtens indtræden (D.A.7)
 • Momsgrundlaget (D.A.8)
 • Momssatsen ML § 33 (D.A.9)
 • Momsfritagelser med fradragsret (D.A.10)
 • Fradrag (D.A.11)
 • Momsgodtgørelse ML § 45 (D.A.12)
 • Betalingspligtige personer (D.A.13)
 • Registrering (D.A.14)
 • Opgørelsen af momstilsvaret ML § 56 (D.A.15)
 • Særordning for elektroniske ydelser ML § 66 (D.A.16)
 • Særordningen for rejsebureauer (D.A.17)
 • Særlige bestemmelser for brugte varer, kunstgenstande, samleobjeketer og antikviteter (D.A.18)
 • Momskompensation for modermælkserstatning ML § 72 (D.A.19)
 • Moms ved konkursbehandling (D.A.20)
 • Moms ved byggeri (D.A.21)
 • Motorkøretøjer (D.A.22)
 • Momskompensation til velgørende foreninger mv. (D.A.23).
Hvad er nyt?

Afsnit D.A.5.9.2 om definitionen af begrebet fast ejendom er omarbejdet i forbindelse med, at artikel 13b er indsat i momsforordningen med virkning fra 1. januar 2017 ved artikel 1, nr. 2, litra a), i Gennemførelsesforordning (EU) Nr. 1042/2013.

Afsnit D.A.6.2.7.1 om leveringsstedet for ydelser vedrørende fast ejendom er omarbejdet i forbindelse med, at artiklerne 31a og 31b er indsat i momsforordningen med virkning fra 1. januar 2017 ved artikel 1, nr. 2, litra d), nr. ii, i Gennemførelsesforordning (EU) Nr. 1042/2013.

Faglige nyheder

Vejledningen er ajourført med seneste vedtagne lovgivning og praksis.

Reglerne om momsfritagelse i forbindelse med oplæggelse af varer på frilager er ophævet ved lov nr. 322 af 5. april 2016, § 2, som følge af indførelsen af EU-toldkodeksen (EUTK)

EU-domstolen har i dommen i sag C-550/14, Envirotec, udtalt, at momsdirektivets artikel 198, stk. 2 (ML § 46, stk. 1, nr. 4), skal fortolkes således, at den finder anvendelse på levering af barrer som de i hovedsagen omhandlede, der består af en tilfældig grov sammensmeltning af skrot og forskellige guldholdige metalgenstande samt andre metaller, materialer og stoffer og har et guldindhold på mellem 500 og 600‰, alt efter barren.

EU-domstolen fandt i dommene i sagerne C-607/14, Bookit, og C-130/15, National Exhibition Centre, at korttransaktionsbehandlingsydelser ikke var momsfrie som transaktioner vedrørende betalinger og overførsler. Landsskatteretten var forinden kommet til samme resultat i SKM2016.127.LSR.

EU-domstolen fandt i dommen i sag C-11/15, Ceský rozhlas, at den tjekkiske radiolicens momsmæssigt ikke kan anses for vederlag for en levering. Ved redaktionens slutning overvejede Skatteministeriet stadig dommens konsekvenser for dansk praksis.

Skatterådet fandt i SKM2016.205.SR, at EDB-ydelser ikke kunne anses for forvaltningsydelser i momsmæssig forstand og dermed ikke kunne leveres momsfrit som "forvaltning af investeringsforeninger" til investeringsforeninger, herunder pensionskasser.

SKAT har udsendt SKM2016.112.SKAT, hvor SKAT præciserer sin fortolkning af, hvornår salg af varer fra andre EU-lande kan ske uden, at det bliver omfattet af reglerne om fjernsalg i momsloven.

SKAT har udsendt SKM2016.115.SKAT om præcisering af grundlaget for anvendelsen af de forenklede ordninger til fastsættelse af momsgrundlaget for virksomhedskantiner.

SKAT har på baggrund af EU-domstolens dom i sag C-151/13, Le Rayon d'Or SARL, udsendt styresignalet, SKM2015.466.SKAT. Styresignalet tager udgangspunkt i en konkret vurdering af taxametertilskud ydet til erhvervsskoler i henhold til lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse. Styresignalet behandler endvidere praksisændringens betydning for tilskud til zoologiske haver og museer. SKAT har efterfølgende udsendt SKM2015.791.SKAT, om, at ikrafttrædelsen for SKM2015.466.SKAT udskydes til 1. juli 2016. SKAT har senest udsendt SKM2016.245.SKAT om, at virkningstidspunktet for praksisændringen i SKM2015.466.SKAT udskydes fra den 1. juli 2016 til den 1. januar 2017.

Praksis, som fastlagt i TfS2000, 700TSS, hvorefter e-handelsvirksomheder (postordrevirksomheder) i forbindelse med forsendelse af varer til købere kan anvende udlægsreglerne i momslovens § 27, stk. 3, nr. 3, på virksomhedens indkøb af porto efter særlige lempelige regler, er ved SKM2016.306.SKAT ophævet med virkning fra 1. januar 2017. E-handelsvirksomheder m.v. skal herefter anvende momslovens almindelige regler.

Der er indarbejdet et større antal afgørelser mv. i vejledningen. Se evt. oversigt over indarbejdede afgørelser.

SKAT har indarbejdet en retningslinje fra det momsudvalg, der er etableret i medfør af momssystemdirektivets artikel 398, i vejledningen. Se evt. afsnit D.A.5.1.6.

Om Momsudvalget og retningslinjer, se D.A.1.4.

Oversigt over indarbejdede afgørelser mv.

 Moms og Lønsumsafgift

L-, C-, eller SKM

Afsnit

C-226/14 og C-228/14

D.A.4.9.3 og D.A.7.5

C-335/14

D.A.5.2.2.2 og D.A.5.2.2.4

C-520/14

D.A.3.1.4.1

C-550/14

D.A.13.2.2.4

C-607/14

D.A.5.11.6.3

C-11/15

D.A.5.6.2

C-22/15

D.A.5.5.2

C-40/15

D.A.5.10.2 og D.A.5.10.4

C-130/15

D.A.5.11.6.3

C-186/15

D.A.11.4.2.1

C-229/15

D.A.4.5.4 og D.A.11.7.4.2

C-263/15

D.A.3.1.4.1 og D.A.4.1.2

C-393/15

D.A.11.1.3.6

C-555/15

D.A.5.1.5

SKM2016.307.SR

D.A.4.1.6.3, D.A.4.1.7, D.A.6.1.5 og D.A.13.2.2.2

SKM2016.306.SKAT

D.A.8.1.1.3.3.3

SKM2016.289.SR

D.A.5.22.2

SKM2016.288.ØLR

D.A.4.1.4 og D.A.6.1.3

SKM2016.285.VLR

D.A.11.1.3.4

SKM2016.268.SR

D.A.13.3

SKM2016.267.SR

D.A.4.3.2 og D.A.8.1.1.1.2

SKM2016.255.SR

D.A.11.4.2.2.4.3

SKM2016.254.SR

D.A.5.9.5 og D.A.22.2

SKM2016.250.SR

D.A.6.2.3.3 og D.A.6.2.4.1

SKM2016.249.SR

D.A.4.1.6.2, D.A.4.1.6.3, D.A.5.9.2.2.2 og D.A.6.2.7.1.3.2.2.6

SKM2016.245.SKAT

D.A.11.4.2.2.4.3

SKM2016.238.SR

D.A.5.19.2

SKM2016.237.SR

D.A.5.19.2

SKM2016.236.SR

D.A.5.3.4

SKM2016.235.SR

D.A.6.1.6

SKM2016.229.BR

D.A.11.1.7

SKM2016.227.SR

D.A.5.16

SKM2016.226.SR

D.A.5.9.4.2

SKM2016.215.SR

D.A.5.21.5

SKM2016.214.SR

D.A.11.1.3.1.3

SKM2016.213.BR

D.A.3.1.4.1

SKM2016.210.LSR

D.A.5.1.2.

SKM2016.208.SR

D.A.5.8.4.1

SKM2016.207.SR

D.A.5.2.2.3

SKM2016.205.SR

D.A.5.11.9.3

SKM2016.204.SR

D.A.10.1.2.2 og D.A.4.1.6.2

SKM2016.202.SR

D.A.10.1.2.2

SKM2016.200.SR

D.A.10.1.3.2

SKM2016.195.BR

D.A.6.1.3

SKM2016.192.SR

D.A.4.8.1, D.A.6.2.4.1, D.A.6.2.6.4, D.A.6.2.7.1.3.2.2.13 og D.A.7.2.6

SKM2016.186.SR

D.A.11.4.2.2.4.3

SKM2016.185.SR

D.A.11.4.2.2.4.3

SKM2016.183.LSR

D.A.4.3.3

SKM2016.159.SR

D.A.5.3.4 og D.A.5.3.6.

SKM2016.157.SR

D.A.8.1.1.3.3.4

SKM2016.151.SKAT

D.A.10.1.4.4

SKM2016.150.SR

D.A.8.1.1.7.5.2, D.A.11.1.2.1 og D.A.11.4.3.1

SKM2016.147.LSR

D.A.5.4.2

SKM2016.145.SR

D.A.8.1.1.3.3.3 og D.A.11.1.3.3.2

SKM2016.141.SR

D.A.5.9.5 og
D.A.5.22.2

SKM2016.127.LSR

D.A.4.1.6.2, D.A.5.11.6.3 og D.A.8.1.1.2.4

SKM2016.122.SR

D.A.3.1.4.2.1

SKM2016.118.LSR

D.A.4.1.6.2 og D.A.5.1.5

SKM2016.115.SKAT

D.A.8.1.3

SKM2016.114.SR

D.A.8.1.2.3 og D.A.8.1.3.2

SKM2016.113.SR

D.A.5.4.2 og D.A.5.4.3

SKM2016.112.SKAT

D.A.6.1.6

SKM2016.109.LSR

D.A.8.1.1.7.8

SKM2016.108.SR

D.A.5.2.2.4

SKM2016.107.SR

D.A.5.3.4

SKM2016.105.SR

D.A.5.22.2

SKM2016.99.SKAT

D.A.11.4.2.2.3

SKM2016.87.SR

D.A.5.4.2 og D.A.5.21.2

SKM2016.86.SR

D.A.5.9.4.2

SKM2016.83.SR

D.A.5.11.7.2

SKM2016.82.LSR

D.A.5.9.5

SKM2016.81.SR

D.A.4.8.1, D.A.4.8.3, D.A.6.1.4 og D.A.14.3

SKM2016.78.SR

D.A.10.1.3.1

SKM2016.71.SR

D.A.5.1.2

SKM2016.66.SR

D.A.5.1.5

SKM2016.65.SR

D.A.4.2.3, D.A.10.1.4.1 og D.A.10.3.4

SKM2016.56.SR

D.A.5.9.3 og D.A.5.8.4.1.2

SKM2016.47.ØLR

D.A.5.11.4.4 og D.A.5.11.6.3

SKM2016.36.SR

D.A.5.19.2

SKM2016.28.SR

D.A.3.2.4 og D.A.5.21.3

SKM2016.14.HR

D.A.10.1.1.3

SKM2016.12.SR

D.A.3.1.4.1

SKM2016.11.SR

D.A.5.3.5

SKM2016.9.BR

D.A.11.7.1

SKM2016.1.SKAT

D.A.3.2.4 og D.A.14.1.6

åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "D.A Moms" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.