åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Indhold

Dette afsnit handler om betalingspligt for moms, når en afgiftspligtig person i Danmark erhverver varer fra andre EU-lande. Se ML § 46, stk. 4, (tidligere stk. 3, der ved lov nr. 578 af 4. maj 2015 blev til stk. 4).

Afsnittet indeholder:

 • Regel
 • Administrative regler
 • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Regel

Betaling af afgift af varer fra andre EU-lande påhviler den person, der foretager en afgiftspligtig erhvervelse. Se ML § 46, stk. 4.

Der er betalingspligt for moms af varer, som er erhvervet fra andre EU-lande, i følgende tilfælde:

 • Erhvervelse af varer mod vederlag fra et andet EU-land,
 • når leverandøren er en afgiftspligtig person,
  • der er registreret for moms i det andet EU-land, og
 • når erhververen er en afgiftspligtig person eller en ikke afgiftspligtig juridisk person,
  • der er registreringspligtig for dansk moms efter ML §§ 47 eller 50, eller
  • som er valgfrit eller frivilligt registret for dansk moms efter ML §§ 49, 50 a51 eller 51 a.
 • Erhvervelse af nye transportmidler mod vederlag fra et andet EU-land.

Se om momspligtige erhvervelser af varer:

Se også

Se også afsnit D.A.14.1 om registreringspligt efter ML § 47 og afsnit D.A.14.4 om øvrige registreringer af virksomheder. 

Bemærk

Hvis en afgiftspligtig person, som ikke er etableret i EU, men i et land uden for EU, og der ikke mellem dette land og Danmark er indgået en aftale om gensidig administrativ bistand på området for skatter og afgifter, der svarer til reglerne i EU, og den udenlandske afgiftspligtige person leverer varer eller ydelser i Danmark eller erhverver varer i Danmark fra andre EU-lande, skal den udenlandske afgiftspligtige person registreres for dansk moms ved en repræsentant i Danmark. Se ML § 47, stk. 2, 1.-2. pkt., og afsnit D.A.14.1.5.

Udenlandske virksomheder kan dog være undtaget fra registreringspligten for erhvervelse af varer efter reglerne om trekantshandel, se afsnit D.A.10.2.

Administrative regler

Nedenfor følger henvisninger til administrative regler i tilknytning til betalingspligt for moms ved erhvervelse af varer fra andre EU-lande.

Den betalingspligtige person i Danmark 

Den betalingspligtige person i Danmark har bogføringspligt og angivelsespligt. Se momsbekendtgørelsens § 74, stk. 4 og 6, og momsbekendtgørelsens § 77, stk. 2, nr. 1.

Vejledende skal den, der er betalingspligtig for moms af varer efter ML § 46, stk. 4, i et kreditorkartotek bogføre momsregistreringsnumrene for de udenlandske leverandører af varerne.

Se også

Se også om krav til fakturering, bogføring og regnskab, når en dansk afgiftspligtig person erhverver varer fra et andet EU-land:

 • Afsnit A.B.3.3.1.5 Leverancer til andre EU-lande og omvendt betalingspligt

Bemærk

Når en afgiftspligtig person, der er momsregistreret i et andet EU-land, leverer varer til en afgiftspligtig person eller en ikke-afgiftspligtig juridisk person, der er registreringspligtig for dansk moms, skal leverandøren efter regler i det andet EU-land, der svarer til den danske momslov ML § 54, angive værdien af varerne ekskl. moms, som leveres til den danske erhverver.

Skattestyrelsen har adgang til disse oplysninger, hvilket kan give grundlag for ændring af momstilsvaret, hvis erhvervelsen slet ikke er angivet eller er angivet med et for lille beløb. Se navnlig 

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

EU-domme

   

C-855/19, G

Artikel 69, 206 og 273 i momssystemdirektivet 2006/112/EF af 28. november 2006, som ændret ved direktiv 2010/45/EU af 13. juli 2010, skal fortolkes således, at disse bestemmelser er til hinder for en bestemmelse i national ret, der pålægger en forpligtelse til at betale moms af erhvervelse af brændstof inden for Fællesskabet, inden denne afgift forfalder som omhandlet i denne artikel 69.

 

Landsretsdomme

SKM2011.801.ØLR

Momstilsvar og punktafgiftstilsvar blev forhøjet, idet der ifølge oplysninger om EU-handel var importeret afgiftspligtige varer i et større omfang, end hvad der fremgik af virksomhedens regnskab. Virksomhedens skattepligtige indkomst blev forhøjet som konsekvens heraf.

Sagen beror på kontroloplysninger om ikke angivet moms ved erhvervelse af varer fra andre EU-lande efter dagældende ML § 46, stk. 2, (nu stk. 4).

Byretsdomme

SKM2020.356.BR

Sagen drejer sig om, hvorvidt det er skatteyderen personligt eller dennes selskab, der har importeret en række punktafgiftspligtige varer fra et andet EU-land, og dermed hæfter for betaling af moms og punktafgifter, jf. herved ML § 46, stk. 4. Sagen drejer sig endvidere om, hvorvidt drikkevarerne er udført af Danmark eller solgt til forbrug her i landet.

Det fremgår af dommen, at det er skatteyderen og ikke dennes selskab, som er erhverver og importør af drikkevarerne, da skatteyderen selv har forestået bestilling og afhentning af varerne, betalt for disse ved overførsel fra egne private konti og ved videresalg har modtaget kontant betaling for drikkevarerne, som ikke er bogført eller indtægtsført i selskabet. Det kan ikke føre til et andet resultat, at skatteyderen ved købet af varerne har oplyst selskabets CVR-nummer til sælger, og at selskabets lastbil har været anvendt til transport af drikkevarerne. Det fremgår endvidere af dommen, at skatteyderen ikke har godtgjort, at drikkevarerne ikke er omsat i Danmark.  

Dommen er anket til Vestre Landsret.

SKM2007.769.BR

En dansk virksomhed afviste at have erhvervet og videresolgt et antal melpartier fra en tysk melproducent.

Retten lagde vægt på, at ToldSkat i Danmark havde modtaget listeindberetninger fra de tyske skattemyndigheder, hvoraf fremgik, at den tyske melproducent i en række tilfælde havde leveret mel til den danske virksomhed. Endvidere lagt til grund, at den danske virksomhed var anført på fragtbrevene som modtager, at varerne var leveret på den danske virksomheds adresse, og at fragtbrevene var kvitteret med den danske virksomheds underskrift. Herefter var der en formodning for, at den danske virksomhed var køber af varerne. En formodning, som den danske virksomhed ikke kunne afkræfte.

Sagen beror på kontroloplysninger om ikke angivet moms ved erhvervelse af varer fra andre EU-lande efter dagældende ML § 46, stk. 2, (nu stk. 4).

Skatterådet

SKM2016.268.SR Skatterådet bekræfter, at Spørger ikke skal momsregistreres i Danmark. Det er den danske købers ansvar at betale erhvervelsesmomsen i Danmark, når Spørger som momsregistreret kommissionær i Tyskland sælger varer fra Tyskland til momsregistrerede kunder i Danmark.

Bemærk, at der med virkning fra 1. januar 2020 er indført regler, der præciserer leveringsstedet for leveringer i forbindelse med kædehandel. Reglerne præciserer med andre ord, hvilken levering transporten skal henføres til i tilfælde af flere på hinanden følgende leveringer af den samme vare, der kun giver anledning til en transport inden for EU. Se D.A.6.1.9. Afgørelsen vedrører en periode, hvor de nye regler endnu ikke var indført.