Særordningen for rejsebureauer er en fælles EU-ordning, jf. Momssystemdirektivets artikler 306-310.

Ordningen har været gældende i Danmark siden den 1. januar 2011. Se lov nr. 520 af 12. juni 2009 og lov nr. 1361 af 8. december 2010. Samtidig blev den hidtidige momsfritagelse for rejsebureauvirksomhed ophævet. Se evt. Momsvejledning 2010-2, afsnit D.11.16, for en beskrivelse af den ophævede momsfritagelse.

Se tillige vejledning om "Særordning for rejsebureauer".

Særordningen for rejsebureauer anvendes på transaktioner inden for EU udført af rejsebureauer, der handler i eget navn over for den rejsende, og som til rejsens gennemførelse anvender leveringer af varer og ydelser, der foretages af andre afgiftspligtige. Se ML §§ 67 - 68 a samt afsnit D.A.17.3.

De omhandlede transaktioner, som udføres af rejsebureauerne med henblik på gennemførelse af en rejse, anses som én enkelt ydelse. Se afsnit D.A.17.4.

I modsætning til de almindelige principper for momsordningen skal rejsebureauet ikke beregne momsen af det samlede vederlag (kundens betaling), som rejsebureauet modtager for pakkerejsen, men på grundlag af rejsebureauets fortjenstmargen. Se afsnit D.A.17.6.

Ordningen gør det muligt for rejsebureauerne at betale momsen af alle deres ydelser i ét EU-land. Uden særordningen ville rejsebureauerne være pligtige til at lade sig registrere og betale moms i alle de EU-lande, hvor de enkelte ydelser, som de leverer som led i deres virksomhed, har leveringssted.

Eksempelvis vil indlogering på hotel, som rejsebureauet indkøber i eget navn og videresælger som en del af en pakkerejse til den rejsende, have leveringssted i det land, hvor hotellet er beliggende. Uden særordningen ville rejsebureauet derfor være forpligtet til at lade sig registrere i alle de EU-lande, hvor de køber og videresælger hotelophold.

Leveringsstedet for de ydelser, som er omfattet af særordningen for rejsebureauer, er det sted, hvor rejsebureauet har etableret stedet for sin økonomiske virksomhed (etableringslandet) eller har et fast forretningssted, hvorfra ydelserne leveres. For rejsebureauer, der er etableret i Danmark, er leveringsstedet derfor her i landet, også selv om rejsen foregår uden for Danmark. Se afsnit D.A.17.5.

Rejsebureauet har ikke fradragsret for moms af de indkøbte ydelser. Virkningen af særordningen er derfor den, at den rejsendes forbrug bliver beskattet i forbrugslandet, dvs. på destinationen for rejsen. Kun rejsebureauets fortjenstmargen bliver beskattet i etableringslandet. Se afsnit D.A.17.9.