Indhold

Dette afsnit beskriver hvilke virksomheder, der kan anvende de særlige regler om beregning af moms ved salg af brugte varer, kunstgenstande, samlerobjekter eller antikviteter. Se ML § 69, stk. 1-2. 

Afsnittet indeholder:

 • Lovgrundlag
 • Regel
 • Begrebet "videreforhandlere"
 • Betingelser vedrørende sælgeren (den tidligere ejer) og den indkøbte vare
 • Særligt om varer købt i forbindelse med virksomhedsoverdragelse
 • Oversigt over afgørelser, domme, kendelser, SKAT-meddelelser med videre.

Bemærk

Brugtmomsordningen er frivillig. Brugte varer kan derfor også sælges efter momslovens almindelige regler. Videreforhandleren skal senest i forbindelse med udstedelse af faktura tilkendegive, om den enkelte vare sælges efter brugtmomsreglerne. Se afsnit D.A.18.4.4 om muligheden for at anvende momslovens almindelige regler, når en brugt vare har været henført til brugtmomsordningen.

Lovgrundlag

ML § 69, stk. 1 og 2 har følgende ordlyd:

"Virksomheder, der med henblik på videresalg indkøber m.v. brugte varer, kunstgenstande, samlerobjekter eller antikviteter, kan ved videresalget afgiftsberigtige de pågældende brugte varer m.v. efter reglerne i dette kapitel. Det er en forudsætning for at anvende disse regler, at de brugte varer m.v. er leveret til virksomheden her i landet eller fra et andet EU-land af

 1. en ikke afgiftspligtig person

 2. en afgiftspligtig person, når leveringen er afgiftsberigtiget efter reglerne i dette kapitel eller efter tilsvarende regler i et andet EU-land,

 3. en afgiftspligtig person, når leveringen er fritaget efter § 13 eller efter tilsvarende regler i et andet EU-land,

 4. en afgiftspligtig person, når leveringen er afgiftsberigtiget efter reglerne i § 30, stk. 1,

 5. en afgiftspligtig person, der er fritaget for registrering efter § 48, stk. 1, og 2, eller som er under registreringsgrænsen i et andet EU-land, når leveringen omfatter et investeringsgode.

Stk. 2. De i stk. 1 anførte virksomheder, der selv indfører kunstgenstande, samlerobjekter eller antikviteter, jf. stk. 4-6 fra steder udenfor EU, eller som får leveret kunstgenstande, der er afgiftsberigtiget efter § 30, stk. 3, kan ved videresalg heraf ligeledes afgiftsberigtige leverancerne efter reglerne i dette kapitel. Det er en betingelse, at den afgift, der påhviler de pågældende varer ikke fradrages. "

Momssystemdirektivets artikel 314 har følgende ordlyd:

"Fortjenstmargenordningen finder anvendelse på leveringer af brugte genstande, kunstgenstande, samlerobjekter og antikviteter foretaget af en afgiftspligtig videreforhandler, når disse varer er leveret til ham indenfor Fællesskabet af en af følgende personer:

 1. en ikke-afgiftspligtig person.

 2. en anden afgiftspligtig person, for så vidt leveringen af varen foretaget af denne afgiftspligtige person er fritaget for afgift i overensstemmelse med artikel 136.

 3. en anden afgiftspligtig person, for så vidt leveringen af varen har været foretaget af denne anden afgiftspligtige person er omfattet af den afgiftsfritagelse for små virksomheder, der er omhandlet i artikel 282-292, og vedrører et investeringsgode.

 4. en anden afgiftspligtig videreforhandler, for så vidt leveringen af varen foretaget af denne anden afgiftspligtige person er blevet pålagt moms i overensstemmelse med særordningen."

Momssystemdirektivets artikel 316 har følgende ordlyd:

"1.  Medlemsstaterne giver de afgiftspligtige ret til at vælge at anvende fortjenstmargenordningen på leveringer af følgende varer:

 1. kunstgenstande, samlerobjekter eller antikviteter, som de selv har indført

 2. kunstgenstande, som er leveret til dem af kunstneren eller dennes retssuccessorer

 3. kunstgenstande, som er leveret til dem af en afgiftspligtig person, der ikke er en afgiftspligtig videreforhandler, når leveringen er sket under anvendelse af den nedsatte sats i artikel 103.

2. Medlemsstaterne fastlægger de nærmere bestemmelser for den i stk. 1 omhandlede valgmulighed, som under alle omstændigheder skal dække en periode på mindst 2 år."

Regel

Videreforhandlere, der indkøber brugte varer, kunstgenstande, samlerobjekter eller antikviteter med henblik på videresalg, kan beregne moms efter de særlige regler for brugte varer mv. Brugtmomsordningen indebærer, at der betales moms af videreforhandlerens fortjenstmargen i stedet for af den fulde salgspris.

Betingelser

Der gælder følgende overordnede betingelser for at anvende brugtmomsordningen:

 1. Sælger skal være "videreforhandler". Se nedenfor om begrebet "videreforhandler".

 2. Der må som udgangspunkt ikke være opkrævet moms ved købet.

 3. Varen skal som udgangspunkt være leveret til virksomheden d. 1. juli 1994 eller senere.

 4. Varen skal være omfattet af definitionen af brugte varer, kunstgenstande, samlerobjekter eller antikviteter i ML § 69, stk. 3-6. Se afsnit D.A.18.4.

 5. Sælger må ikke på nogen måde anføre momsbeløb på fakturaen eller andre oplysninger, som momsbeløbets størrelse kan beregnes ud fra. Se ML § 70, stk. 2 og afsnit D.A.18.6 om faktura- og regnskabskrav.

 6. Sælger skal opfylde særlige faktura og -regnskabskrav. Se ML § 70, stk. 4 og afsnit D.A.18.6 om faktura- og regnskabskrav.

Ad b.: Der må som udgangspunkt ikke være opkrævet moms ved købet

Fælles ved de typer af indkøb, der kan omfattes af brugtmomsordningen, er, at der ikke er deklareret moms ved indkøbet. Se ML § 69, stk. 1. Dog kan brugtmomsordningen anvendes, selv om der er opkrævet moms efter reglerne i ML § 30, stk. 1 (udlejningsvirksomheders og køreskolers salg af motorkøretøjer) og ML § 30, stk. 3 (kunstneres førstegangssalg af egne værker). Det samme gælder kunstgenstande, samlerobjekter og antikviteter, som videreforhandleren selv har indført. Se ML § 69, stk. 2. I disse tilfælde er købsmomsen kendt, og det er derfor en betingelse for at anvende brugtmomsordningen, at denne moms ikke er fratrukket.

Ad c.: Varen skal være leveret til virksomheden fra og med den 1. juli 1994

Brugtmomsordningen kan som udgangspunkt kun anvendes for varer, som er leveret til virksomheden fra og med den 1. juli 1994, hvor ordningen trådte i kraft. Se overgangsbestemmelsen i den dagældende momslovs § 85, stk. 1.

Dog kan brugtmomsordningen anvendes for varer, der er leveret inden d. 1. juli 1994, hvis virksomheden kan fremlægge dokumentation for den enkelte vares købspris, og at der ikke er betalt moms af varen ved købet, eller at momsen ikke kan medregnes til købsmomsen. Se overgangsbestemmelsen i momslovens § 85, stk. 2. Når denne dokumentation er i orden, har det ingen betydning for varelagerets værdi den 1. juli 2004, om virksomheden anvender den individuelle eller den periodevise metode. 

Begrebet "videreforhandlere"

Det er kun videreforhandlere, der kan anvende brugtmomsordningen. Ved videreforhandlere forstås virksomheder, der indkøber varer med henblik på videresalg. Se ML § 69, stk. 1.

Auktionshuse eller andre, der handler for egen eller andens regning i henhold til en kommissionsaftale med henblik på køb eller salg, kan også anses for videreforhandlere. Se SKM2008.391.LSR og afsnit D.A.4.2.1 om kommissionsaftaler.

En virksomhed kan godt anses for videreforhandler selv om videresalget af den brugte vare ikke er det væsentligste formål på tidspunktet for købet af den brugte genstand. Fx kan driftsmidler, der indkøbes til brug for leasingvirksomhed, videresælges efter brugtmomsordningen, selv om videresalget er accessorisk i forhold til udlejningen. Se EF-domstolens dom i sag C-280/04, Jyske Finans A/S om videresalg af køretøjer, som var købt til brug for leasingvirksomhed.

Udlejningsvirksomheders salg af udlejningsaktiver kan normalt ske efter brugtmomsreglerne, da den fortsatte udlejningsvirksomhed er betinget af et løbende køb og salg af driftsmidler og hensigten med videresalg derved antages at foreligge allerede på købstidspunktet.

Det er tilstrækkeligt for at anvende brugtmomsordningen, at videresalget udgør et led i den normale virksomhed, og at hensigten med videresalget er til stede på købstidspunktet. Se SKM2006.579.SKAT. Hvis disse betingelser er opfyldt, kan brugtmomsreglerne som udgangspunkt anvendes ved salg af varer, der er en del af virksomhedens handelslager, uanset at varen midlertidigt har været anvendt i virksomheden som driftsmiddel.

Eksempel - bilforhandler

En bilforhandler indkøber en brugt bil uden momsberegning med henblik på videresalg. Forhandleren lader bilen indregistrere i virksomhedens navn til brug for fx udlejning, kundebil og lign. Brugtmomsordningen kan anvendes ved et senere salg af bilen.

Betingelser vedrørende sælgeren (den tidligere ejer) og den indkøbte vare

Det er en betingelse, at de brugte varer, kunstgenstande, samlerobjekter og antikviteter er solgt til videreforhandleren i Danmark eller fra et andet EU-land 1. juli 1994 eller senere af en af følgende personer:

 1. En ikke-momspligtig person. Fx privatpersoner, herunder dødsboer samt fonde, foreninger, offentlige institutioner mv., der ikke driver økonomisk virksomhed. Se ML § 69, stk. 1, nr. 1. Se afsnit D.A.3 om momspligtige personer.

 2. En videreforhandler i Danmark, som har anvendt brugtmomsordningen ved salget. Se ML § 69, stk. 1, nr. 2.

 3. En videreforhandler i et andet EU-land, som har anvendt brugtmomsordningen i det pågældende land. Se ML § 69, stk. 1, nr. 2.

 4. En momspligtig person i Danmark, der sælger varen momsfrit efter ML § 13. Se ML § 69, stk. 1, nr. 3.

 5. En momspligtig i et andet EU-land, der sælger varen momsfri efter regler der svarer til ML § 13. Se ML § 69, stk. 1, nr. 3.
   
 6. En udlejningsvirksomhed eller køreskole, der har anvendt det reducerede momsgrundlag efter de særlige regler i ML § 30, stk. 1, ved salg af køretøjet.  Se ML § 69, stk. 1, nr. 4.

 7. En momspligtig person i Danmark, der sælger investeringsgoder (uanset beløbsstørrelsen) og er fritaget for registrering i Danmark eller et andet EU-land, fordi den årlige omsætning er under registreringsgrænsen (50.000 kr.). Se ML § 69, stk. 1, nr. 5. Alle driftsmidler er i den forbindelse investeringsgoder.

 8. En momspligtig person i et andet EU-land, der sælger investeringsgoder og er fritaget for registrering i det pågældende EU-land, fordi den årlige omsætning er under registreringsgrænsen i det pågældende land. Se ML § 69, stk. 1, nr. 5. Alle driftsmidler er i den forbindelse investeringsgoder.

 9. En momspligtig person, der sælger investeringsgoder (uanset beløbsstørrelsen) og er fritaget for registrering efter registreringsgrænserne for blindes salg (110.000 kr.) og kunstneres førstegangssalg (300.000 kr.). Se ML § 48, stk. 2. Alle driftsmidler er i den forbindelse investeringsgoder.

 10. En kunstner, der har anvendt det reducerede momsgrundlag efter de særlige regler i ML § 30, stk. 3 ved førstegangssag af egne kunstværker. Der skal være tale om en kunstgenstand efter ML § 69, stk. 2. Det er en betingelse, at momsen ikke fradrages. Brugtmomsordningen kan også anvendes på kunstgenstande, samlerobjekter og aktiviteter, som en videreforhandler indfører fra lande udenfor EU. Det er en betingelse, at den importmoms, der er betalt, ikke fradrages. Se ML § 69, stk. 2.

Opremsningen er udtømmende. Se ML § 69, stk. 1 og 2.

Særligt om varer købt i forbindelse med virksomhedsoverdragelse

Brugtmomsordningen kan anvendes på brugte varer, som er overtaget i forbindelse med en momsfri virksomhedsoverdragelse, hvis den tidligere virksomhedsindehaver ville have været berettiget til at anvende brugtmomsordningen på den pågældende vare. Det skyldes, at momsfrie virksomhedsoverdragelser efter ML § 8, stk. 1, 3 giver adgang til momsmæssig succession. Se afsnit D.A.4.5.3. om salg af aktiver som led i en virksomhedsoverdragelse.

Ved momsfrie virksomhedsoverdragelser træder den nye indehaver i overdragens sted og overtager derved den tidligere indehavers rettigheder og forpligtelser. Det indebærer, at det er virksomhedsoverdragerens købspris, der skal anvendes, når den nye indehaver sælger varerne efter brugtmomsordningen. Den nye virksomhedsindehaver skal derfor være i besiddelse af dokumentation for virksomhedsoverdragerens købspriser, hvis brugtmomsordningen skal kunne anvendes. Denne praksis gælder for virksomhedsoverdragelser, der er aftalt 1. oktober 2001 og senere. Tidligere var det muligt at vælge mellem virksomhedsoverdragens købspris og den nye indehavers købspris. Se evt. TSS cirkulære 2001-19 af 25. juni 2001.

Oversigt over afgørelser, domme, kendelser, SKAT-meddelelser med videre

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse samt evt. tilhørende SKAT-meddelelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

EU-domme

C-160/11, Bawaria Motors sp. z o.o.

EU-domstolen kunne ikke bekræfte, at en afgiftspligtig videreforhandler kunne anvende brugtmomsordningen på videresalg af brugte motorkøretøjer, som den pågældende virksomhed havde købt uden moms/med momsfritagelse fra andre afgiftspligtige personer, som havde taget delvis fradrag for købsmomsen.

 

C-280/04, Jyske Finans A/S

Sagen omhandlede bl.a. hvorvidt begrebet "afgiftspligtig videreforhandler" også omfatter leasingvirksomheder, som sælger brugte leasingaktiver efter endt udlejning som et accessorisk led i den samlede økonomiske leasingvirksomhed.

EF-domstolen svarede, at en person, som driver leasingvirksomhed med brugte køretøjer, kan anses for "afgiftspligtig videreforhandler", selv om videresalget af bilerne er sekundært i forhold til udlejningen. Det var en betingelse, at videresalget er et led i leasingselskabets normale virksomhed, og at hensigten med videresalget er til stede på købstidspunktet.

En sådan leasingvirksomhed kan derfor efter endt udlejning sælge køretøjerne efter brugtmomsordningen.

Brugtmoms-
ordningen kan anvendes ved videresalget af en brugt vare, der er indkøbt til brug for andre momspligtige aktiviteter, når der er den fornødne forbindelse mellem den momspligtiges primære formål med købet og det senere videresalg. Se SKM2006.579.SKAT.

Det er en betingelse, at videresalget udgør et led i den momspligtiges normale virksomhed, og at den momspligtiges hensigt med videresalget er til stede på købstidspunktet.

Varer, som normalt indgår i en handelsvirksomheds varelager, kan derfor som udgangspunkt videresælges efter brugtmoms-
reglerne, uanset at varen midlertidigt har været anvendt som driftsmiddel.

 Landsretsdomme

SKM2015.513.VLR

►Skatteministeriet fik medhold i, at SKAT med rette havde forhøjet salgsmomsen for appellanten - en brugtvognsforhandler - idet appellanten havde afgiftsberigtiget en række brugte biler, som var importeret af sagsøgeren fra Tyskland og videresolgt til danske købere, efter brugtmomsreglerne, uden at betingelserne herfor var opfyldt. Bilerne blev efter en konkret bedømmelse af arrangementerne anset for reelt indkøbt af sagsøgeren af tyske sælgere, som hverken var omfattet af momslovens § 69, stk. 1, nr. 1 eller 2, og ikke af danske privatpersoner, der formelt havde "købt" bilerne i Tyskland, derefter "solgt" dem til sagsøgeren og til sidst "tilbagekøbt" dem af sagsøgeren.

Sagsøgeren havde ikke krav på fradrag i sit afgiftsgrundlag efter momslovens § 27, stk. 5, for brugte biler, som sagsøgeren havde taget i bytte som en del af salgsprisen for nye salg af brugte biler, allerede fordi bestemmelsen efter sin ordlyd ikke omfatter en sådan byttehandel. Særligt for så vidt angår én konkret bil fandt landsretten dog på baggrund af nye dokumenter og forklaringerne for landsretten, at bilen aldrig var overdraget til køberen, og forhøjelsen af momstilsvaret blev derfor nedsat med kr. 101.495 i relation til denne bil.

Landsretten fandt endvidere, at sagsøgeren havde handlet groft uagtsomt, idet appellanten blandt andet på baggrund af sagens omstændigheder havde haft en særlig forpligtelse til at sikre sig, at der ikke var sket en overtrædelse af de danske momsregler. Forhøjelsen var således også berettiget, jf. skatteforvaltningslovens § 32, stk. 1, nr. 3, for den del der lå ud over de ordinære genoptagelsesfrister.

Landsretten havde tillige anledning til at tage stilling til et svar afgivet af SKAT på appellantens henvendelse om grænsehandelskonceptet. Landsretten udtalte blandt andet, at svaret alene var vejledende, og at appellanten måtte indse, at svaret forudsatte, at der var realitet bag det opstillede handelsarrangement.

Endelig afviste landsretten, at SKATs afgørelse led af begrundelsesmangler, der kunne føre til afgørelsens ugyldighed.

Landsrettens dom er en stadfæstelse af byrettens dom, SKM2014.201.BR, dog således at appellantens momstilsvar blev nedsat for så vidt angår den ene konkrete bil.◄

 

SKM2014.259.VLR

Sagen vedrører spørgsmålet, om sagsøgeren - en autogenbrugsvirksomhed - opfylder betingelserne for at kunne anvende brugtmomsreglerne ved sagsøgerens videresalg af reservedele, som sagsøgeren udtager fra totalskadede eller udtjente biler, som sagsøgeren køber af henholdsvis forsikringsselskaber og privatpersoner.

Landsretten besluttede at udskille del-spørgsmålet, om sagsøgeren opfylder betingelserne for anvendelse af brugtmomsregleme i momsloven for så vidt angår reservedele udtaget af totalskadede biler, som er købt fra forsikringsselskaber, til særskilt behandling og afgørelse.

Landsrettens dom gav Skatteministeriet medhold i, at sagsøgeren ikke på noget tidspunkt har opfyldt betingelsen i momslovens § 69, stk. 1, nr. 3, for afgiftsberigtigelse af reservedele udtaget af motorkøretøjer, som selskabet har købt af forsikringsselskaber, eftersom salget fra forsikringsselskaberne til sagsøgeren og andre autogenbrugsvirksomheder ikke er omfattet af momsfritagelsen for forsikringsvirksomhed i momslovens § 13, stk. 1, nr. 10.

Landsretten anførte, at begrebet "forsikringsvirksomhed" i momsloven og begrebet "forsikringstransaktioner" i momssystemdirektivet skal fortolkes på samme måde. Med henvisning til EU-Domstolens dom i sag C-349/96, Card Protection Plan, præmis 17, fastslog landsretten endvidere, at momslovens § 13, stk. 1, nr. 10, ikke omfatter forsikringsselskabernes salg af trafikskadede motorkøretøjer, som de har overtaget i forbindelse med udbetaling af erstatning, da disse salg ikke er en del af selve forsikringsvirksomheden, og da bilerne ikke har været anvendt i forsikringsvirksomheden. Der er derimod som udgangspunkt tale om et momspligtigt varesalg efter momslovens almindelige regler, jf. momslovens § 4, stk. 1.

Sagen videreføres for så vidt angår spørgsmålet, om brugsmomsreglerne finder anvendelse på salg af reservedele, der er udtaget fra udtjente biler, der er erhvervet i overensstemmelse med de opregnede betingelser i momslovens § 69, stk. 1. 

Landsskatteretskendelser

SKM2008.391.LSR

Sagen omhandlede salg af malerier, som var overdraget i kommission.

Landsskatteretten afgjorde, at brugtmomsordningen kunne anvendes ved salget, da overdragelse af varer i henhold til en kommissionsaftale ifølge ML § 4, stk. 3, nr. 1 er omfattet af det momsmæssige leverancebegreb. Malerierne skulle derfor anses for at være leveret til kommissionæren af kunstneren.

Kunstneren havde beregnet moms efter de særlige regler i ML § 30, stk. 3 om reduceret momsgrundlag ved kunstneres førstegangssalg af egne kunstværker.

Kommissionæren kunne derfor sælge malerierne efter brugtmomsordningen.

Kendelsen er også nævnt i afsnit D.A.4.2.1 om kommissionsaftaler.