Indhold

Dette afsnit beskriver, hvorledes måden leveringen sker på skal indgå i vurderingen.

Afsnittet indeholder:

  • Om måden leveringen sker på
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Om måden leveringen sker på

Det er uden betydning for momsfritagelsen, hvordan ydelsen konkret leveres, herunder om det sker elektronisk, automatisk eller manuelt. Dét, at en ydelse eksempelvis fuldt ud udføres elektronisk, er ikke i sig selv til hinder for, at fritagelsen kan anvendes på den pågældende ydelse. Se EF-domstolens dom i sag C-2/95, SDC.

Hvis ydelsen derimod kun omfatter teknisk eller elektronisk bistand til den, som udfører de væsentlige og specifikke funktioner i forbindelse med transaktioner, der er omhandlet af de finansielle momsfritagelser, så opfylder ydelsen ikke betingelserne for momsfritagelse. Dette følger af ydelsens art og ikke af den måde, som den udføres på.

Da momsfritagelsesbestemmelserne skal fortolkes indskrænkende, giver den omstændighed, at en ydelse er nødvendig for at gennemføre en fritaget transaktion, ikke argumenter for at antage, at ydelsen dermed er fritaget.

Hvis en underleverandør fx stiller et databehandlingssystem til rådighed for et pengeinstitut, vil dét at stille systemet til rådighed ikke være omfattet af momsfritagelsen vedrørende betalingsoverførsler.

Leverancer, der alene udgør teknisk eller faktisk assistance, er ikke omfattet af momsfritagelsen. Se dog nedenfor om det funktionelle aspekt og om tekniske eller faktiske (praktiske) ydelser, der selvstændigt har til formål at opfylde den momsfritagne transaktions specifikke og væsentlige funktioner, og som i kraft heraf kan være momsfritaget.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

EU-domme

C-2/95,  SDC

Levering af ydelser fra datacentral. En betingelse for, at de ydelser, som en datacentral leverer, kan betegnes som momsfritagne transaktioner, er, at ydelserne set under ét udgør en særskilt helhed, der opfylder de specifikke og væsentlige funktioner for en momsfritaget ydelse. Der skal skelnes mellem den fritagne tjenesteydelse og den blotte levering af en faktisk eller teknisk tjenesteydelse, f.eks. at et databehandlingssystem bliver stillet til rådighed for et pengeinstitut.