Indhold

Dette afsnit beskriver de generelle krav, som en finansiel underleverandørydelse skal opfylde, for at den er momsfri.

Afsnittet indeholder:

  • Betingelser for momsfrihed
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Betingelser for momsfrihed

For at en underleverandørs ydelse kan være omfattet af en finansiel momsfritagelse, skal ydelsen set under ét

  • udgøre en særskilt helhed og
  • opfylde de specifikke og væsentlige funktioner for en af de ydelser, der er omfattet af ML § 13, stk. 1, nr. 11.

Denne betingelse er bl.a. understreget af EF-domstolen i sag C-2/95,  SDC. EF-domstolen udtaler i præmis 66 følgende: 

"En betingelse for, at de ydelser, en datacentral leverer, kan betegnes som fritagne transaktioner, som omhandlet i artikel 13, pkt. B, litra d, nr. 3 og 5, er, at ydelserne set under ét, udgør en særskilt helhed, der opfylder de specifikke og væsentlige funktioner for en ydelse, som beskrevet i ovennævnte numre. For så vidt angår "en transaktion vedrørende overførsler" skal de leverede ydelser således medføre, at der overføres beløb, og at der indtræder retlige og økonomiske ændringer."

At ydelserne set under ét skal udgøre en særskilt helhed  betyder, at

  • der skal stilles krav om en kvalificeret tilknytning mellem de leverede underleverandørydelser og den momsfritagne transaktion.
  • de ydelser, der vedrører opfyldelsen af transaktionens specifikke og væsentlige funktioner, skal kunne udskilles fra eventuelle andre ydelser.

Tekniske eller praktiske ydelser kan derfor være omfattet af momsfritagelsen, hvis leverandøren selvstændigt har til opgave at opfylde den momsfritagne transaktions specifikke og væsentlige funktioner. Det er i denne sammenhæng afgørende, at leverandøren påtager sig et ansvar for at opfylde den momsfritagne transaktions specifikke og væsentlige funktioner.

Hvis de leverede ydelser, set under ét, derimod ikke tilsigter at opfylde den momsfritagne transaktions specifikke og væsentlige funktioner, vil de ikke falde ind under momsfritagelsen. Heller ikke selvom ydelsen er en nødvendig forudsætning for transaktionens gennemførsel.

Skattestyrelsen vil derfor tillægge det betydning, at

  • en ydelse leveres af en underleverandør, der selvstændigt har ansvar for at gennemføre en momsfritaget transaktion, eller
  • der alene er tale om leverance af teknisk eller faktisk assistance.

En underleverandør skal derfor have til opgave selvstændigt at udføre en fritaget ydelse, før ydelsen er omfattet af fritagelsen. Underleverandørens ansvar overfor opdragsgiveren skal ikke kun omfatte tekniske aspekter, men også den fritagne ydelses specifikke og væsentlige elementer.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse 

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

EU-domme

C-2/95 SDC

Levering af ydelser fra datacentral. En betingelse for, at de ydelser, som en datacentral leverer, kan betegnes som momsfritagne transaktioner, er, at ydelserne set under ét udgør en særskilt helhed, der opfylder de specifikke og væsentlige funktioner for en momsfritaget ydelse. Der skal skelnes mellem den fritagne tjenesteydelse og den blotte levering af en faktisk eller teknisk tjenesteydelse, f.eks. at et databehandlingssystem bliver stillet til rådighed for et pengeinstitut.