Regel

Momsfritagelsen i ML § 13, stk. 1, nr. 11, litra a har følgende ordlyd:

"Følgende finansielle aktiviteter:

a) Långivning og formidling af lån samt långivers forvaltning af egne udlån."

Bestemmelsen implementerer momssystemdirektivets artikel 135, stk. 1, litra b) i dansk ret.

"1. Medlemsstaterne fritager følgende transaktioner:

b) Ydelse og formidling af lån samt forvaltning af lån ved den person, som har ydet lånene."

Momsfritagelsen af långivningsvirksomhed mv. skal som andre momsfritagelser fortolkes indskrænkende, fordi der er tale om en undtagelse fra hovedreglen om momspligt.