Regel

Momsfritagelsen i ML § 13, stk. 1, nr. 11, litra b, har følgende ordlyd:

"Følgende varer og ydelser er fritaget for afgift:

(...)

b) Sikkerheds- og garantistillelse, herunder forhandlinger herom, samt forvaltning af kreditgarantier ved den, der har ydet kreditten."

Bestemmelsen implementerer Momssystemdirektivets artikel 135, stk. 1, litra c) i dansk ret.

"1. Medlemsstaterne fritager følgende transaktioner:

(...)

c) formidling og indgåelse af forpligtelser om sikkerhedsstillelse og andre former for sikkerhed og garantier samt forvaltning af kreditgarantier ved den person, der har ydet kreditten."

Momsfritagelsen af sikkerheds- og garantistillelse, herunder forhandlinger herom, samt forvaltning af kreditgarantier skal som andre momsfritagelser fortolkes indskrænkende, fordi der er tale om en undtagelse fra hovedreglen om momspligt.