Indhold

Dette afsnit handler om momsfritagelse af forhandling om sikkerheds- og garantistillelse.

Afsnittet indeholder:

  • Definition: Forhandling om sikkerheds- og garantistillelse
  • Eksempler på forhandling om sikkerheds- og garantistillelse
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Definition: Forhandling om sikkerheds- og garantistillelse

Forhandlinger om sikkerheds- og garantistillelse er omfattet af momsfritagelsen i ML § 13, stk. 1, nr. 11, litra b.

Udtrykket "forhandlinger" skal ikke definere hovedindholdet af den fastsatte fritagelse, men har til formål at udvide bestemmelsens anvendelsesområde til formidlingsvirksomhed.

I den sammenhæng, hvor udtrykket "forhandlinger" indgår i momsfritagelsen, tager det derfor sigte på en virksomhed, som udøves af en mellemmand, der ikke selv er part i en kontrakt om et finansielt produkt.

Formidlingsvirksomhed har derfor til formål at træffe de nødvendige foranstaltninger for, at de to parter indgår en kontrakt, uden at formidleren har en selvstændig interesse i kontraktens indhold. Se eksempelvis sag C-453/05, Volker Ludwig.

Eksempler på forhandling om sikkerheds- og garantistillelse

Her er to eksempler på hvornår forhandling er omfattet af reglen og dermed momsfritaget:

  • Udfærdigelse af pantebreve og andre tilsvarende dokumenter, der tjener som garanti- eller sikkerhedsstillelse, er omfattet af fritagelsen for forhandlinger. Det er en betingelse, at den, der udfærdiger dokumentet, helt eller delvist på vegne af en eller evt. begge aftaleparter har bemyndigelse til at fastlægge vilkårene for garantien eller sikkerhedsstillelsen.
  • Gennemførelse af sikringsakter er omfattet af fritagelsesbestemmelsen, når det er den, som har stillet en sikkerhed/garanti eller har forhandlet herom på vegne af en eller begge parter, der gennemfører sikringsakten.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse 

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

EU-domme

C-453/05, Volker Ludwig

Begrebet »formidling« tager sigte på en virksomhed, som udøves af en mellemmand, der ikke optræder som part i en kontrakt om et finansielt produkt, og som adskiller sig fra de kontraktmæssige ydelser, der typisk udføres af parterne i sådanne kontrakter. Formidlingsvirksomhed er en tjenesteydelse, som udføres over for en kontraktpart, og som parten yder vederlag for, idet der er tale om en særskilt mellemmandsvirksomhed. En sådan virksomhed har herved til formål at træffe de nødvendige foranstaltninger for, at de to parter indgår en kontrakt, uden at formidleren har en selvstændig interesse i kontraktens indhold