Indhold

Dette afsnit handler om transaktioner i tilknytning til forhandlinger vedrørende anbringelse af midler, kontokurantkonti, betalinger mv.

Afsnittet indeholder:

  • Forhandling
  • Formidling

Forhandling

Forhandlinger vedrørende anbringelser af

  • midler
  • kontokurantkonti
  • betalinger
  • checks
  • overførsler og
  • fordringer

er omfattet af fritagelsen i ML § 13, stk. 1, nr. 11, litra c.

Udtrykket "herunder forhandlinger" i bestemmelsen skal ikke definere hovedindholdet af den i bestemmelsen fastsatte fritagelse, men har til formål at udvide bestemmelsens anvendelsesområde til formidlingsvirksomhed.

Formidling

I den sammenhæng, hvor udtrykket "forhandlinger" indgår i ML § 13, stk. 1, nr. 11, tager det sigte på en virksomhed, som udøves af en mellemmand, der ikke selv er part i en kontrakt om et finansielt produkt. Formidlingsvirksomhed har således til formål at træffe de nødvendige foranstaltninger for, at de to parter indgår en kontrakt, uden at formidleren har en selvstændig interesse i kontraktens indhold.

Der er derimod ikke tale om formidling, når en af kontraktparterne overlader det til en underleverandør at udføre en del af de faktiske transaktioner i forbindelse med kontrakten, herunder at give oplysninger til den anden part, at modtage og behandle bestillinger på tegning af de værdipapirer, som kontrakten angår. I så fald indtager underleverandøren samme position som sælgeren af det finansielle produkt. Den pågældende er dermed ikke en mellemmand.

Momsfritagelsen i ML § 13, stk. 1, nr. 11, litra c omfatter formidlers rådgivning i forbindelse med de omfattede transaktioner. 

►Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.◄

Skemaet viser relevante afgørelser på området:
Afgørelse Afgørelsen i stikord Kommentarer
Skatterådet
► SKM2022.506.SR

►Spørger har indgået aftale med et livsforsikringsselskab, om Spørgers formidling af pensionsprodukter ved henvisning af pensions- og forsikringsemner til livsforsikringsselskabet og løbende tilpasning af produkterne. 

Spørger modtager en provision herfor, som beregnes efter forskellige modeller afhængig af det underliggende produkt, grænseværdier mv.

Skatterådet bekræftede, at Spørgers formidling af livsforsikringsselskabets opsparingsprodukter er momsfritaget efter ML § 13, stk. 1, nr. 11, litra a-e.