Indledning

Den juridiske vejledning er opdelt i områder for hver styrelse, som er ansvarlig for egne afsnit. Dette er en konsekvens af, at Skatteforvaltningen består af en række styrelser.

Afsnit E.A Punktafgifter indgår i Skattestyrelsens del af Skatteforvaltningens fælles juridiske vejledning.

Se også

Se også det fælles afsnit Om Den juridiske vejledning.

I afsnittet "Den juridiske vejledning - et bidrag til retssikkerheden" findes en oversigt over vejledningens hovedafsnit fordelt på de enkelte styrelser.

Bemærk

De formelle regler for Skatteforvaltningens - herunder Skattestyrelsens - område er beskrevet i

 • Afsnit A.A Processuelle regler for Skatteforvaltningens opgaver
 • Afsnit A.B Angivelse og afregning
 • Afsnit A.C Kontrol og straf
 • Afsnit A.D Opkrævning.

Forkortelser

I afsnittet "Lovforkortelser mv." findes en liste over

 • lovforkortelser
 • forkortelser for myndigheder, institutioner mv., som er anvendt i forbindelse med henvisninger til domme og andre afgørelser mv.
 • forkortelser for selskabsformer. 
Resumé

Afsnit E.A Punktafgifter indeholder:

Hvad er nyt?

Nedenfor følger en oversigt over de juridiske nyheder i afsnit E.A Punktafgifter 2023-1. 

E.A.1 Generelt om punktafgifter

Det omarbejdede cirkulationsdirektiv medfører en række ændringer i de harmoniserede afgiftslove.

Bl.a. bliver beskattede varers bevægelser i EU også omfattet af kontrolsystemet EMCS. Ved betegnelsen beskattede varer skal forstås varer, som er overgået til forbrug her i landet eller i et andet EU-land. Som følge heraf indføres to nye registreringstyper, som henholdsvis autoriseret afsender og autoriseret modtager.

Desuden har visse begreber ændret betegnelse for at præcisere betydningen eller for at tilpasse disse til det omarbejdede cirkulationsdirektiv eller til toldområdet.

Se ændringer i afsnit E.A.3.1, E.A.3.2, E.A.3.3, E.A.4.1 og E.A.10.

E.A.2 Is og chokolade

E.A.2.3 Chokolade- og sukkervarer

E.A.2.3.3 Chokolade- og sukkervarer omfattet af reglerne

 • SKM2022.576.LSR Landsskatteretten fandt dels, at der skulle svares afgift af en profiterole, der fremstod som en kugleformet, bagt vandbakkelse med et overtræk, der var fyldt med pralinecreme, efter CHOAL § 1, stk. 1, nr. 1.Videre fandt Landsskatteretten, at der skulle svares afgift af en bar bestående af en blanding af chokolade, kiks og popcorn, efter CHOAL § 1, stk. 1, nr. 1. Baren indeholdt 45,5% chokolade.

 •  SKM2022.577.LSR Landsskatteretten fandt, at der skulle svares afgift af syv produkter, der fremtræder som portionsanrettede desserter i form af mousser/ cremer med indhold af henholdsvis chokolade og indhold af chokolade og sødt bagværk, efter CHOAL § 1, stk. 1, nr. 1.

E.A.2.4 Dækningsafgift

E.A.2.4.2 Varer omfattet af reglerne for dækningsafgift

 • SKM2022.577.LSR Landsskatteretten fandt, at der skulle betales dækningsafgift af den fulde vægt af en række produkter, der indgik som selvstændige og identificerbare bestanddele i øvrige produkter. Der var bl.a. tale om mousser/ masser i portionsanrettede desserter, glasur anvendt som overflade pynt, en bund af mælkechokolade- og hasselnøddekrokant anvendt under en portionsanrettet dessert samt af en række karamelprodukter, der indgik som bestanddele i bagværk.

E.A.3 Drikkevarer

E.A.3.1 Spiritus

Det omarbejdede cirkulationsdirektiv medfører en række ændringer i spiritusafgiftsloven.

Der skal i medfør af spiritusafgiftsloven udstedes en bekendtgørelse om afgift af spiritus m.m., som forventes at træde i kraft den 13. februar 2023. Den kommende bekendtgørelse ophæver bekendtgørelse nr. 184 af 26. februar 2013, men var ikke offentliggjort ved redaktionens slutning (nummer og dato på bekendtgørelsen vil efterfølgende blive indsat). Når der i det følgende henvises til bekendtgørelsen, er dette til bekendtgørelsen, som forventes at træde i kraft den 13. februar 2023. I Den juridiske vejledning omtales denne som SPRITALbek.

 • I sag C-332/21, Quadrant Amrog Beverages SRL, har EU-domstolen bl.a. truffet afgørelse om omfanget af afgiftsfritagelsen for fremstilling af aromastoffer i artikel 27, stk. 1, litra e, i Rådets direktiv 92/83/EØF af 19. oktober 1992. Se E.A.3.1.8.6.

E.A.3.2 Vin mv.

Det omarbejdede cirkulationsdirektiv medfører en række ændringer i øl- og vinafgiftsloven.

Der skal i medfør af øl- og vinafgiftsloven udstedes en bekendtgørelse om afgift af spiritus m.m., som forventes at træde i kraft den 13. februar 2023. Den kommende bekendtgørelse ophæver bekendtgørelse nr. 187 af 26. februar 2013, men var ikke offentliggjort ved redaktionens slutning (nummer og dato på bekendtgørelsen vil efterfølgende blive indsat). Når der i det følgende henvises til bekendtgørelsen, er dette til bekendtgørelsen, som forventes at træde i kraft den 13. februar 2023. I Den juridiske vejledning omtales denne som ØLVINALbek.

E.A.3.3 Øl mv.

Det omarbejdede cirkulationsdirektiv medfører en række ændringer i øl- og vinafgiftsloven.

Der skal i medfør af øl- og vinafgiftsloven udstedes en bekendtgørelse om afgift af spiritus m.m., som forventes at træde i kraft den 13. februar 2023. Den kommende bekendtgørelse ophæver bekendtgørelse nr. 187 af 26. februar 2013, men var ikke offentliggjort ved redaktionens slutning (nummer og dato på bekendtgørelsen vil efterfølgende blive indsat). Når der i det følgende henvises til bekendtgørelsen, er dette til bekendtgørelsen, som forventes at træde i kraft den 13. februar 2023. I Den juridiske vejledning omtales denne som ØLVINALbek.

E.A.4 Energi

E.A.4.1 Mineralolieprodukter

Det omarbejdede cirkulationsdirektiv medfører en række ændringer i mineralolieafgiftsloven.

Der skal i medfør af mineralolieafgiftsloven udstedes en bekendtgørelse om energiafgifts af mineralolieprodukter, som forventes at træde i kraft den 13. februar 2023. Den kommende bekendtgørelse ophæver bekendtgørelse nr. 185 af 26. februar 2013, men var ikke offentliggjort ved redaktionens slutning (nummer og dato på bekendtgørelsen vil efterfølgende blive indsat). Når der i det følgende henvises til bekendtgørelsen, er dette til bekendtgørelsen, som forventes at træde i kraft den 13. februar 2023. I Den juridiske vejledning omtales denne som dokumentationsbekendtgørelsen.

E.A.4.1.3.1 Generelt om afgift af mineralolieprodukter

 • SKM2022.435.BR - Byretten tiltrådte, at de omhandlede smøreolieprodukter efter lovens ordlyd og forarbejder var afgiftspligtige i medfør af mineralolieafgiftslovens § 1, stk. 1, nr. 18, selv om smøreolieprodukterne ikke indeholdte mineralolie.

E.A.4.3 Elektricitet

 • Lov nr. 1268 af 13. september 2022. Nedsættelse af den almindelige elafgift. Der er i den forbindelse vedtaget en ændring af ELAL § 6, stk. 1, 2. pkt. Ændringen træder i kraft 1. oktober 2022 til 31. december 2022. Se E.A.4.3.2 og E.A.4.3.6.1.

 • Lov nr. 1389 af 5. oktober 2022Ændringer af den almindelige elafgift. Der er i den forbindelse vedtaget ændringer af ELAL § 6, stk. 1, 2. pkt. Den første ændring har virkning fra 1. januar 2023 til 30. juni 2023. Derudover fremgår det af lov nr. 1389 af 5. oktober 2022, § 5, stk. 5, at foretages der måling, hvor den faktiske andel af leverancerne af elektricitet før og efter en afgiftsændring opgøres, skal målingerne anvendes ved opgørelsen af elafgiften. Der er tale om en undtagelse til den traditionelle tidsbaserede opgørelse af elafgiften i § 5, stk. 4. Se E.A.4.3.2, E.A.4.3.6.1 og E.A.4.3.7.9.

E.A.4.4 Naturgas og bygas

E.A.4.4.4 Naturgas og bygas omfattet af reglerne

 • SKM2022.438.SR - Skatterådet kunne ikke bekræfte, at spørgers brug af gas fra gasnettet under normal drift kunne anses for at være biogas. Når biogas blev tilført gasnettet, hvor der også var naturgas, da skete der en blanding af biogas og naturgas, hvorfor hele blandingen og al gas i gasnettet skulle afgiftsberigtiges som naturgas.

E.A.4.4.11.1.2 Biogas mv. omfattet af reglerne

 • SKM2022.438.SR - Skatterådet kunne ikke bekræfte, at spørgers brug af gas fra gasnettet under normal drift kunne anses for at være biogas. Når biogas blev tilført gasnettet, hvor der også var naturgas, da skete der en blanding af biogas og naturgas, hvorfor hele blandingen og al gas i gasnettet skulle afgiftsberigtiges som naturgas.

E.A.4.6 Godtgørelse af energiafgifter

E.A.4.6.2.4 Oversigt over lovændringer med ikrafttrædelse efter 1. januar 1996

 • Lov nr. 331 af 30. marts 2019 ophæver fra 1. januar 2023 bilag 1 til elafgiftsloven. Herefter sidestilles de liberale erhvervs med øvrige momsregistrerede erhverv. Se E.A.4.6.2.4.

 • Lov nr. 1268 af 13. september 2022. Nedsættelse af den almindelige elafgift. Der er i den forbindelse vedtaget en ændring af ELAL § 6, stk. 1, 2. pkt. Ændringen træder i kraft 1. oktober 2022 til 31. december 2022. Se E.A.4.6.2.4 og E.A.4.6.3.2.

 • Lov nr. 1389 af 5. oktober 2022.  Ændringer af den almindelige elafgift. Der er i den forbindelse vedtaget ændringer af ELAL § 6, stk. 1, 2. pkt. Den første ændring har virkning fra 1. januar 2023 til 30. juni 2023. Derudover fremgår det af lov nr. 1389 af 5. oktober 2022, § 5, stk. 5, at foretages der måling, hvor den faktiske andel af leverancerne af elektricitet før og efter en afgiftsændring opgøres, skal målingerne anvendes ved opgørelsen af elafgiften. Der er tale om en undtagelse til den traditionelle tidsbaserede opgørelse af elafgiften i § 5, stk. 4. Se E.A.4.6.2.4 og E.A.4.6.3.2.

 E.A.4.6.3.2 Godtgørelse af afgift af elektricitet

 • Lov nr. 1268 af 13. september 2022. Nedsættelse af den almindelige elafgift. Der er i den forbindelse vedtaget en ændring af ELAL § 6, stk. 1, 2. pkt. Ændringen træder i kraft 1. oktober 2022 til 31. december 2022. Se E.A.4.6.2.4 og E.A.4.6.3.2.

 • Lov nr. 1389 af 5. oktober 2022Ændringer af den almindelige elafgift. Der er i den forbindelse vedtaget ændringer af ELAL § 6, stk. 1, 2. pkt. Den første ændring har virkning fra 1. januar 2023 til 30. juni 2023. Derudover fremgår det af lov nr. 1389 af 5. oktober 2022, § 5, stk. 5, at foretages der måling, hvor den faktiske andel af leverancerne af elektricitet før og efter en afgiftsændring opgøres, skal målingerne anvendes ved opgørelsen af elafgiften. Der er tale om en undtagelse til den traditionelle tidsbaserede opgørelse af elafgiften i § 5, stk. 4. Se E.A.4.6.2.4 og E.A.4.6.3.2.

 • SKM2022.432.SR - Spørger ønskede at få bekræftet, at der kunne opnås godtgørelse for elafgiften af den elektricitet, der blev anvendt i spørgers ladestander til gratis opladning af medarbejdernes private el-biler, spørgers kunders, leverandørers og andre samarbejdspartneres el-biler på spørgers adresse/domicil.

Skatterådet kunne ikke bekræfte, at betingelserne for, at spørger kunne få godtgørelse for elafgiften efter elafgiftsloven var opfyldt, idet lovens krav om momsfradragsret ikke var opfyldt.

Skatterådet kunne derimod bekræfte, at spørger kunne få godtgørelse efter særordningen, jf. § 21 i lov nr. 1353 af 21. december 2012 med senere ændringer for elafgiften af den elektricitet, der blev anvendt til gratis opladning af spørgers medarbejderes private el-biler samt spørgers kunders, leverandørers og andre samarbejdspartneres el-biler. Se afsnit E.A.4.6.3.2.

E.A.4.6.10.2 Definition

 • SKM2022.439.SR - Skatterådet kunne bekræfte, at afgiften af naturgas anvendt til dampproduktion, hvor dampen indsprøjtes i processpildevandet i forbindelse med påkrævet rensning af processpildevand fra henholdsvis fremstillingen af produkter (proces) og fra lovpligtige storskalaforsøg, kunne godtgøres efter procesundtagelserne i gasafgiftsloven § 10. Produkterne fra storskalaforsøgene blev ikke afsat. Se afsnit E.A.4.6.4.2 og E.A.4.6.10.2.

E.A.4.8 Indtægtsloft for visse el-producenter (nyt afsnit)

 • På et ekstraordinært energirådsmøde den 30. september 2022 vedtog EU-landene en rådsforordning om et nødindgreb for at imødegå høje energipriser. Der blev indført et obligatorisk indtægtsloft på 180 euro pr. MWh for de realiserede markedsindtægter ved elproduktion i perioden 1. december 2022 til 30. juni 2023.  Indtægtsloftet er rettet mod de el-producenter, der i dag vurderes at tjene ekstraordinære indtægter på høje elpriser, fordi de producerer strøm fra energikilder med omkostninger under markedsprisen. Forordningen har virkning fra den 1. december 2022, og for at understøtte dens gennemførelse skal der vedtages dansk følgelovgivning. 

E.A.7 Miljø

E.A.7.1 Emballager, poser, engangsservice og pvc-folier

 • SKM2022.574.SR - Engangsbægre til mundskyl på tandklinikker var afgiftspligtigt engangsservice ifølge emballageafgiftsloven. Der blev lagt særlig vægt på bægerets udformning, funktion og anvendelse. Se E.A.7.1.8.

E.A.9 Afgifter af spil

E.A.9.7 Væddemål

 • SKM2022.559.SR - Indskud, der blev tilbagebetalt som følge af falsk eller forfalskning, kunne ikke fradrages i bruttospilleindtægten, når spillet efter de civilretlige aftaleregler blev anset som en nullitet. Det samme gjorde sig gældende for annullerede spil i henhold til Spørgers generelle vilkår.

E.A.9.8 Onlinekasino

 • SKM2022.559.SR - Indskud, der blev tilbagebetalt som følge af falsk eller forfalskning, kunne ikke fradrages i bruttospilleindtægten, når spillet efter de civilretlige aftaleregler blev anset som en nullitet. Det samme gjorde sig gældende for annullerede spil i henhold til Spørgers generelle vilkår.

E.A.10 Tobak

Det omarbejdede cirkulationsdirektiv medfører en række ændringer i tobaksafgiftsloven.

Der skal i medfør af tobaksafgiftsloven udstedes en bekendtgørelse om tobaksafgifter, som forventes at træde i kraft den 13. februar 2023. Den kommende bekendtgørelse ophæver bekendtgørelse nr. 186 af 26. februar 2013, men var ikke offentliggjort ved redaktionens slutning (nummer og dato på bekendtgørelsen vil efterfølgende blive indsat). Når der i det følgende henvises til bekendtgørelsen, er dette til bekendtgørelsen, som forventes at træde i kraft den 13. februar 2023. I Den juridiske vejledning omtales denne som TOBAKALbek.

åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "E.A Punktafgifter" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.