Indhold

Dette afsnit indeholder en kort introduktion til reglerne, herunder formål, lovgrundlag og historik.

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Formål
  • Lovgrundlag
  • Historik.

Regel

Den, der erhvervsmæssigt fremstiller eller regummierer dæk, eller den der fra udlandet erhvervsmæssigt modtager dæk eller regummierede dæk med størrelsesbetegnelsen 5.00-8 eller større eller massive gummiringe, skal betale et gebyr.

Formål

Gebyret finansierer en tilskudsordning, der har til formål at sikre genanvendelse af dæk. Der gives tilskud til indsamling af brugte dæk til genanvendelse. Opkrævning, administration og kontrol med gebyret varetages af Skatteforvaltningen, mens tilskudsordningen varetages af Miljøstyrelsen. Eventuelle spørgsmål om tilskudsordningen skal derfor rettes til Miljøstyrelsen, tlf: 72 54 40 00, e-mail: mst@mst.dk. Se endvidere https://mst.dk.  

Lovgrundlag

Reglerne om gebyr på dæk fremgår af xdækbekendtgørelsenx (bekendtgørelse nr. 1347 af 21. november 2016 om gebyr og tilskud til nyttiggørelse af dæk), udstedt med hjemmel i xmiljøbeskyttelseslovenx (lovbekendtgørelse nr. 1218 af 25. november 2019 om miljøbeskyttelse).

Historik

Gebyrordningen trådte i kraft med virkning fra 1. april 1995 efter aftale om tilbagetagning af kasserede dæk mellem Miljøministeriet og dæk- og autobranchens organisationer, Genvindingsbrancherådet og de kommunale organisationer.