Indhold

Dette afsnit indeholder reglerne om virksomhedernes opgørelse og afregning af afgiften. Afsnittet indeholder:

  • Afgiftsperiode
  • Oplagshavers opgørelse
  • Registreret varemodtagers opgørelse
  • Fjernsalg.

Se også

  • Angivelse og afregning af afgifter i DJV, afsnit A.B
  • Opgørelse af den afgiftspligtige mængde eller værdi i DJV, afsnit E.A.7.8.5.

Afgiftsperiode

Afgiftsperioden efter KLORAL er måneden. Se KLORAL § 4.

Virksomheden skal angive og indbetale beløbet til Skatteforvaltningen senest den 15. i den følgende kalendermåned.

Se også

Oplagshavers opgørelse

Oplagshavere opgør afgiften på grundlag af mængden af udleverede afgiftspligtige opløsningsmidler her i landet i løbet af måneden. Se KLORAL § 5. Opgørelsen skal omfatte enhver udlevering i månedens løb af afgiftspligtige opløsningsmidler. Opløsningsmidler, der udleveres uden betaling, skal også medregnes.

Oplagshaverens forbrug af egne varer

Oplagshaveren skal også betale afgift af forbrughttps://www.retsinformation.dk/eli/lta/2022/786#P5 af egne opløsningsmidler. Forbrug af egne opløsningsmidler er også, når oplagshaveren udtager ubeskattede opløsningsmidler og lader dem indgå i andre varer, der ikke i sig selv er afgiftspligtige, eksempelvis opløsningsmidler, som der skulle have været betalt dækningsafgift af ved import. Se KLORAL § 5, stk. 2.

Oplagshaverens fradrag

I den afgiftspligtige mængde fradrages:

  • Varer, der leveres til en anden registreret oplagshaver
  • Varer, der leveres til udlandet
  • Varer, der hos oplagshaveren eller under transport til og fra denne er gået tabt ved brand eller lignende
  • Varer, der returneres til oplagshaveren, såfremt køberen godtgøres varens pris indbefattet afgiften.

Se KLORAL § 6.

Registreret varemodtagers opgørelse

Afgiften forfalder i forbindelse med varemodtagelsen her i landet. Registrerede varemodtagere skal dog kun opgøre mængden og betale afgift en gang om måneden.

Opgørelsen skal omfatte alle afgiftspligtige klorerede opløsningsmidler, der er tilført virksomheden i løbet af måneden. Det er datoen for varens fysiske modtagelse i virksomheden, der afgør, i hvilken måned beløbet skal medregnes.

Se KLORAL § 17.

Fjernsalg

Virksomheder, der er registreret efter bestemmelserne for fjernsalg her i landet, skal opgøre den afgiftspligtige mængde, som den mængde afgiftspligtige og dækningsafgiftspligtige klorerede opløsningsmidler, der er solgt ved fjernsalg her i landet i løbet af måneden. Se KLORAL § 22.