Indhold

Dette afsnit beskriver de typer virksomheder, som er omfattet af reglerne i KVÆLAL. Afsnittet indeholder også en beskrivelse af reglerne om fjernsalg og registrering.

Afsnittet indeholder:

 • Oplagshaver
 • Registreret varemodtager
 • Fjernsalg
 • Anmeldelse til registrering.

Se også

 • Generelt om punktafgifter afsnit E.A.1.
 • Blanket, der anvendes til registrering er nr. 24.037

Oplagshaver

Virksomheder, der med henblik på salg fremstiller varer med et afgiftspligtigt indhold af kvælstof, skal lade sig registrere som oplagshaver hos Erhvervsstyrelsen. Se KVÆLAL § 2, stk. 1.

Andre virksomheder, som med henblik på salg, køber varer med indhold af kvælstof (mellemhandlere), kan anmelde sig til registrering som oplagshaver, men kun hvis virksomheden har et samlet årligt salg af sådanne varer på mindst 10.000 kg, hvoraf mere end 50 pct. af salget sker til:

 • Virksomheder, der er registreret efter gødskningsloven (jordbrugsvirksomheder mv.). Se KVÆLAL § 7.
 • Virksomheder, der har fået bevilling til afgiftsfritagelse for varer, der udelukkende anvendes til andre erhvervsmæssige formål end plantenæring eller afisning. Se KVÆLAL § 8.

Disse mellemhandlere har ikke pligt til at være registreret som oplagshaver. Se KVÆLAL § 2, stk. 2.

Registrerede oplagshavere har ret til at modtage varer uden afgift fra udlandet og fra andre oplagshavere med henblik på videresalg. Se KVÆLAL § 3.

Virksomheder kan dog undlade at lade sig registrere som oplagshaver og indbetale afgift, hvis mængden af udleverede afgiftspligtige varer svarer til en afgift, der ikke overstiger en bagatelgrænse på 10.000 kr. årligt. Den årlige bagatelgrænse følger virksomhedens regnskabsår. ►En nystiftet virksomhed med en regnskabsperiode på over 12 måneder, dog højst 18 måneder, jf. årsregnskabslovens § 15, stk. 2, skal påbegynde den årlige periode ved stiftelse af virksomheden. De resterende måneder i en nystiftet virksomheds første regnskabsår skal ikke indgå i opgørelsen af afgiftsberegningen. Dette gør sig også gældende, såfremt mængden af afgiftspligtige varer overstiger bagatelgrænsen i de resterende måneder. Efter stiftelsesåret vil den årlige periode følge virksomhedens regnskabsår◄. Se KVÆLAL § 2, stk. 4, ►som ændret ved § 15 i lov nr. 1240 af 11. juni 2021◄.

Bagatelgrænsen er ikke et bundfradrag. Virksomheder, der ikke opfylder betingelserne for at undlade at lade sig registrere som oplagshaver, skal derfor afregne den fulde afgift.

Virksomheder, der ikke er registreret for afgift, skal lade sig registrere på det tidspunkt, hvor der er kendskab til, at bagatelgrænsen vil blive overskredet i løbet af regnskabsåret. Virksomheden omfattes herefter af lovens pligt til løbende at angive og afregne afgift fra registreringstidspunktet. Det er Skattestyrelsens opfattelse, at der ikke skal angives og betales afgift af varer, som er udleveret forud for registreringstidspunktet.

Virksomheder, der er omfattet af bagatelgrænsen på 10.000 kr., skal løbende føre et regnskab, der dokumenterer, at mængden af afgiftspligtige varer svarer til en afgift, der ikke overstiger bagatelgrænsen på 10.000 kr. årligt. Se KVÆLAL § 12, stk. 6, ►som ændret ved § 15 i lov nr. 1240 af 11. juni 2021◄.

En oplagshaver kan lade sig afmelde fra registrering, hvis mængden af udleverede afgiftspligtige varer i et regnskabsår ikke har oversteget en afgift på 10.000 kr. Det er Skattestyrelsens opfattelse, at der i den forbindelse er tale om virksomhedens senest afsluttede regnskabsår. Virksomheden skal angive og afregne afgift, indtil virksomheden er blevet afmeldt.

Registreret varemodtager

Erhvervsdrivende, der køber afgiftspligtige varer i udlandet herunder i andre EU-lande, og som ikke er registreret som oplagshaver, skal anmelde sig som registreret varemodtagere.

Også erhvervsdrivende, som medbringer afgiftspligtige varer eller varer med afgiftspligtige bestanddele fra andre lande til brug i egen jordbrugsvirksomhed, skal lade sig registrere. Se KVÆLAL § 18 og § 19.

Varemodtagere skal betale afgiften ved enten modtagelsen eller indførelsen af varerne, og varemodtagere må derfor hverken oplægge eller afsende varer, før afgiften er betalt. Se nærmere om afregning af afgiften i afsnit E.A.7.14.5.

Virksomheder, der indfører eller modtager afgiftspligtige varer fra udlandet, kan undlade at anmelde sig som registreret varemodtager og betale afgift, hvis mængden af indførte og modtagne afgiftspligtige varer svarer til en afgift, der ikke overstiger en bagatelgrænse på 10.000 kr. årligt. Se KVÆLAL § 19, stk. 6, ►som ændret ved § 15 i lov nr. 1240 af 11. juni 2021◄. Virksomheder, der er omfattet af bagatelgrænsen, skal løbende føre et regnskab, der dokumenterer, at mængden af afgiftspligtige varer svarer til en afgift, der ikke overstiger bagatelgrænsen. Se KVÆLAL § 12, stk. 6, ►som ændret ved § 15 i lov nr. 1240 af 11. juni 2021◄.

Betingelserne for at kunne undlade at anmelde sig som registreret varemodtager svarer til dem, der gælder for en oplagshaver, idet varemodtageren dog skal opgøre afgiften på grundlag af den mængde afgiftspligtige varer, der er indført og modtaget fra udlandet. Der henvises derfor til afsnittet "oplagshaver" ovenfor.

Se også

Se om dækningsafgiftspligtige varer i afsnit E.A.7.14.5 om opgørelse og afregning.

Fjernsalg

Virksomheder, som ved fjernsalg sælger afgiftspligtige varer her i landet, og som er registreret efter ML § 47, stk. 1, er omfattet af reglerne ►(levering af varer fra et EU-land til en ikke erhvervsmæssig aftager i et andet EU-land)◄ og skal registrere sig som varemodtager. Se KVÆLAL § 24.

Et eksempel er virksomheder, der sælger varer via postordre eller internettet.

►Bemærk◄

►Ved lov nr. 810 af 9. juni 2020 blev momsreglerne ved salg til private i EU ændret. De nye regler trådte i kraft den 1. juli 2021. Der er bl.a. indført en ny fælles EU-beløbsgrænse, som medfører, at virksomheder der er etableret i EU skal betale moms i forbrugslandet, når virksomhedens samlede fjernsalg af varer og salg af elektroniske ydelser, herunder teleydelser og radio- og tv-spredningstjenester, til ikke erhvervsmæssige aftagere i andre EU-lande overstiger 10.000 euro pr. år.  For virksomheder, der er etableret i mere end et EU-land, eller i et land uden for EU, finder beløbsgrænsen ikke anvendelse og pligten til at afregne moms i forbrugslandet gælder for alle fjernsalgsleverancer uanset virksomhedens omsætning af varer og ydelser til andre EU-lande.◄

►Moms One Stop Shop◄

►Virksomheder, som fjernsælger varer pålagt nationale punktafgifter til Danmark og som er tilsluttet Moms One Stop Shop, som ændret med virkning fra 1. juli 2021, anses ikke for at være registreret efter ML § 47, stk. 1. Disse udenlandske virksomheder skal og kan dermed ikke være registreret for fjernsalg af varer pålagt nationale punktafgifter. Forpligtigelsen til at afregne nationale punktafgifter, vedrørende leverancer foretaget af disse virksomheder, påhviler i denne situation den ikke-erhvervsmæssige aftager efter reglerne i OPKL § 9. Se også "Nye regler for moms ved salg til private i EU".

►Virksomheder, som er etableret i udlandet og som fjernsælger varer til Danmark fra et andet EU-land, og som ikke er tilsluttet Moms One Stop Shop vil pr. 1. juli 2021 fortsat være forpligtet til at være registreret for nationale punktafgifter. Registreringsgrænsen afhænger af virksomhedens etablering og omsætning i EU-lande.◄

 • ►Virksomheder etableret i ét EU-land, skal registreres og afregne nationale punktafgifter, hvis den samlede omsætning af varer og ydelser til ikke-erhvervsmæssige aftagere i andre EU-lande overstiger 10.000 euro (ca. 75.000 kr.).◄
 • ►Virksomheder etableret i mere end ét EU-land, skal registreres for og afregne nationale punktafgifter uanset virksomhedens omsætning af varer og ydelser til andre EU-lande.◄
 • ►Virksomheder etableret i et land uden for EU, skal registreres for og afregne nationale punktafgifter, uanset virksomhedens omsætning af varer og ydelser til andre EU-lande.◄

►For en mere detaljeret beskrivelse af, hvornår virksomheder etableret i udlandet er forpligtet til at lade sig registre her i landet efter ML § 47, stk. 1, henvises til afsnit D.A.14.1.2. Det er alene virksomheder, der er registreringspligtige efter denne bestemmelse, som skal og kan registreres for nationale punktafgifter for fjernsalg fra andre EU-lande.◄

►Virksomheder, som er etableret og momsregistreret i Danmark berøres ikke af ændringerne.◄

►Hvis den udenlandske virksomhed ikke er registreret for fjernsalg af punktafgiftspligtige varer i Danmark, påhviler forpligtigelsen til at afregne nationale punktafgifter, vedrørende leverancer foretaget af disse virksomheder den ikke-erhvervsmæssige aftager efter reglerne i OPKL § 9. Skatteforvaltningen kan tilbageholde sådanne varer, indtil afgiften er betalt. Se afsnit A.C.2.5 om Skatteforvaltningens kontrolbeføjelser.◄

Anmeldelse til registrering

Virksomhederne skal lade sig registrere hos Erhvervsstyrelsen.

Se også

Se mere om de generelle regler om registrering i afsnit E.A.1.4.