Indhold

►Bemærk:

Fra og med 1. april 2019 ophæves afgift på antibiotika og vækstfremmere, der anvendes som tilsætningsstoffer til foderstoffer. Se § 23 i lov nr. 1728 af 27. december 2018.◄

Dette afsnit indeholder reglerne om virksomhedernes opgørelse og afregning af afgiften.

Afsnittet indeholder:

  • Afgiftsperiode
  • Oplagshavers opgørelse
  • Varemodtageres opgørelse
  • Regnskab.

Se også

  • angivelse og afregning af afgifter afsnit A.B.4.4
  • regnskabsregler afsnit A.B.3.5.

Afgiftsperiode

Afgiftsperioden efter vækstfremmerafgiftsloven er måneden.

Afgiften opgøres og indbetales til Skatteforvaltningen den 10. i den efterfølgende kalendermåned. Se OPKL § 2, stk.2.

Se også

Se regler om opkrævning af afgifter i OPKL §§ 2-8.                                                            

Oplagshavers opgørelse

Oplagshaver skal opgøre afgiften på grundlag af mængden af udleverede varer her i landet i løbet af måneden.

Virksomheden skal således ikke betale afgift, før varen udleveres fra virksomheden.

Der skal også betales afgift af virksomhedens forbrug af egne varer. Forbrug af egne varer sidestilles med udlevering.  Virksomhedens forbrug af afgiftspligtige varer ved at lade disse indgå i andre varer, fx foderblandinger og varer som der skulle være betalt dækningsafgift af ved indførsel, er omfattet af afgiftspligten.

Antibiotika og vækstfremmende stoffer, der er udleveret ubeskattet efter bestemmelserne beskrevet i afsnit E.A.7.15.6, fratrækkes i den afgiftspligtige mængde.

Varemodtagers opgørelse

Afgiften forfalder ved varernes indførsel her i landet. Registrerede varemodtagere skal kun opgøre og indbetale den afgiftspligtige mængde en gang om måneden.

Opgørelsen skal omfatte mængden af afgiftspligtige antibiotika og vækstfremmere til eget brug samt mængden af dækningsafgiftspligtige varer, der er tilført virksomheden i løbet af måneden. Det er datoen for varens fysiske modtagelse i virksomheden, der afgør i hvilken måned, beløbet skal medregnes.

Ved modtagelse af dækningsafgiftspligtige varer fra udlandet, skal der fremlægges en fabrikanterklæring som dokumentation for varens indhold af afgiftspligtige bestanddele. Se VÆKSTAL § 17, stk. 5.

Hvis der ikke fremlægges en fabrikanterklæring, beregnes afgiften efter satserne for dækningsafgift.

Regnskab

Hvis der ikke er fremlagt fabrikanterklæring, skal regnskabet opdeles i de forskellige antibiotika, vækstfremmende stoffer og dækningspligtige varer. Afgiften skal betales med standardsatsen. Se VÆKSTAL § 17.

Virksomheden skal opbevare erklæringer fra fabrikanter om indholdet af antibiotika og vækstfremmere i de solgte varer på samme måde som andet regnskabsmateriale.

Se også

De generelle regler for regnskab afsnit A.B.3.5.