Indhold

Dette afsnit beskriver differentiering af udstødningsnorm og definerer EURO norm.

Afsnittet indeholder:

  • Differentiering af udstødningsnorm
  • Definition af EURO norm.

Differentiering af udstødningsnorm

Vejafgiften afhænger af lastbilens eller vogntogets samlede antal aksler og udstødningsnorm.

Differentieringen sker på grundlag af de udstødningsnormer, der er fastsat i bilaget til direktiv 88/77/EØF som ændret ved direktiv 91/452/EØF. De fastsatte udstødningsnormer beregnes som EURO I og II og har til formål at begrænse udstødning af forurenende luftarter fra dieselmotorer.

Definition af EURO norm  

Ved EURO I og EURO II forstås køretøjer med de karakteristika, som er anført i henholdsvis række A og B i tabellen i afsnit 8.3.1.1 i bilag I til Rådets direktiv 91/452/EØF om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om foranstaltninger mod emission af forurenende luftarter og partikler fra dieselmotorer til fremdrift af køretøjer.

EURO III til EURO V blev indført ved direktiv 1999/96/EF. I 2005 blev regelværket konsolideret i direktiv 2005/55/EF. Direktiv 88/77/EØF og direktiv 1999/96/EF blev samtidig ophævet.

I 2009 overgik reguleringen fra direktivform til forordninger. EURO VI blev således indført ved forordning 595/2009.

Ved lov 468 af 14. maj 2018 er gennemført en øget differentiering af afgiftssatserne ud fra emissionsnormerne IKKE-EURO til EURO VI. Differentieringen er sat i kraft den 1. juli 2019.