Indhold

Dette afsnit indeholder en beskrivelse af de lastbiler, som er omfattet af reglerne om vejbenyttelsesafgift.

Afsnittet indeholder:

  • Danske og udenlandske lastbiler
  • Undtagelser fra afgiftspligten.

Danske og udenlandske lastbiler

Lastbiler og lastvognstog til vejgodstransport (med en tilladt totalvægt på 12 tons eller derover) betaler vejbenyttelsesafgift for kørsel på motorveje i Danmark, Sverige (herunder visse hovedveje i Nordsverige), Holland og Luxemburg.

For dansk registrerede lastmotorkøretøjer, der er registreret som trækkraft for én påhængs- eller sættevogn, fastsættes afgiften efter det registrerede antal aksler og den registrerede totalvægt af det samlede vogntog.

For dansk registrerede lastmotorkøretøjer, der er registreret som trækkraft for flere forskellige påhængs- eller sættevogne, fastsættes afgiften efter den kombination af totalvægt og akselantal, der giver det højeste afgiftsbeløb.

For dansk registrerede lastmotorkøretøjer, der er registreret som trækkraft for en eller flere blokvogne, svares afgift med den sats, der er gældende for køretøjer med 4 aksler eller derover. 

Bemærk

Veteranlastbiler, dvs. lastbiler på 12 tons eller derover, som er over 35 år, og som fremtræder som ved 1. registrering, og dermed kun skal betale ¼ af vægtafgift, udligningsafgift og tillæg for privat anvendelse, anses ikke for at være omfattet af vejbenyttelsesafgiftsloven. Årsagen er, at veteranlastbiler ikke findes at være omfattet af VEJALS anvendelsesområde, der omhandler lastbiler til godstransport.

Undtagelser fra afgiftspligten

Fritaget for vejbenyttelsesafgift er

  • køretøjer, der tilhører forsvaret og det statslige regionale redningsberedskab
  • køretøjer, der specielt er indrettet til brandsluknings- og redningsopgaver og udelukkende anvendes ved udrykning hertil, samt køretøjer, som tilhører og udelukkende anvendes af beredskabskommissioner og ikke anvendes erhvervsmæssigt i konkurrence med private erhvervsdrivende
  • køretøjer, der tilhører politiet
  • køretøjer, som tilhører vejvæsenerne.

Det er en forudsætning, at køretøjerne udefra kan genkendes som beregnet til de nævnte formål.

For kombinationer af køretøjer er motorkøretøjet (det trækkende køretøj) bestemmende for, om kombinationen er fritaget for afgift.

Se VEJAL § 11 om fritagelse for vejbenyttelsesafgift. 

Eksempler

  • Lastbiler, der transporterer nødhjælp til bl.a. Albanien, Rumænien og Ukraine er ikke fritaget for betaling af vejbenyttelsesafgift. Der er i lov om vejbenyttelsesafgift ingen bestemmelser, der giver mulighed for at give afgiftsfritagelse for køretøjer tilhørende humanitære organisationer eller foreninger. Der er heller ikke hjemmel til afgiftsfritagelse ud fra betragtninger om, at disse køretøjer kun giver begrænset slid på de danske veje. 
  • Lastbiler, herunder lastbiler, der anvendes som trækkraft for påhængskøretøjer, som er registreret med et tivoli eller cirkus som ejer/bruger, er ikke omfattet af vejbenyttelsesafgiften. Det er en betingelse, at køretøjerne udelukkende anvendes af den pågældende virksomhed og udelukkende til transport af virksomhedens materiel og ikke til godstransport. 
  • Lastbiler, der udelukkende anvendes af køreskoler til skolekørsel/øvelseskørsel, er ikke omfattet af vejbenyttelsesafgiften. Der er tale om køretøjer, der ikke benyttes til godstransport.