Indhold

Dette afsnit indeholder kontrol- og straffebestemmelser samt klagevejledning.

Afsnittet indeholder:

  • Kontrol
  • Straffebestemmelser 

Kontrol

Politiet kan standse afgiftspligtige køretøjer i Danmark, med henblik på at kontrollere om afgift er registreret og betalt.

Politiets afgørelser og administration kan ikke påklages til anden administrativ myndighed. Se VEJAL § 13.

Straffebestemmelser 

Politiet foretager kontrol af, om lastbiler har betalt gyldigt vejbenyttelsesafgift. Manglende betaling kan medføre bødestraf. Lastbilen kan tilbageholdes af politiet, indtil afgifts- og bødebeløb og sagsomkostninger er betalt, eller der er stillet sikkerhed for betalingen.

Forsætlige eller groft uagtsomme overtrædelser af loven eller de forskrifter, som er udstedt i henhold til loven, kan straffes med bøde.

Bemærk

For overtrædelser, der begås af selskaber, foreninger, selvejende institutioner, fonde eller lignende, kan der pålægges den juridiske person som sådan et bødeansvar.

Se også

Se Den juridiske vejledning afsnit A.C.3 om straf og afsnit A.A.10 om klagevejledning.

Se mere om straffebestemmelser og tilbageholdelse af køretøjer i VEJAL § 14 og 17 samt BEK 229 af 22.03.2011, § 10.