Indhold

Dette afsnit handler om reglerne for betaling af afgift efter brændstofforbrug eller CO2-udledning.

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Lovgrundlag
  • Historik

Regel

Der betales en løbende periodisk afgift af personbiler og varebiler. Afgiften betales efter køretøjets brændstofforbrug eller CO2-udledning afhængig af tidspunktet for første registrering. Afgiften betales på baggrund af køretøjets CO2-udledning, hvis køretøjet er registreret første gang den 1. juli 2021 eller senere. Se BRÆNDAL.       

For påhængskøretøjer efter VÆGTAL § 4, betales afgiften afhængig af det trækkende køretøjs drivmiddel.

For personbiler indregistreret før 1. juli 1997, og varebiler indregistreret før 18. marts 2009 betales i stedet en afgift beregnet af bilens vægt. Se I.A.4.

Brændstofforbrugsafgiften blev indført for varebiler ved lov nr. 523 af 12. juni 2009 om ændring af lov om afgift efter brændstofforbrug for visse personbiler, registreringsafgiftsloven og forskellige andre love, som trådte i kraft den 1. januar 2010. Der blev lavet en overgangsregel, der betyder, at der for varebiler indregistreret i perioden 18. marts 2009 til 1. januar 2010 skal betales:

  •  brændstofforbrugsafgift for nye varebiler og
  •  vægtafgift for andre varebiler.

En varebil er i denne sammenhæng ny, hvis den er erhvervet som ny den 18. marts 2009 eller senere. Se § 5, stk. 2 i lov nr. 523 af 12. juni 2009.

Der betales afgift, herunder tillæg efter brændstofforbrugsafgiftsloven, af følgende biler, hvis bilen skal registreres i Motorregistret efter lov om registrering af køretøjer:

  • Personbiler, der er indrettet til befordring af højst 9 personer, føreren medregnet.
  • Varebiler med en tilladt totalvægt på ikke over 3.500 kg.

Se BRÆNDAL § 1 og § 9 og VÆGTAL § 9 om betaling af afgift mv.

Når en bil skal registreres, skal anmelderen angive, om bilen er indrettet til at benytte benzin, diesel eller el som drivkraft eller anden drivkraft. Tilsvarende gælder for varebiler som nævnt i BRÆNDAL § 1, stk. 1, nr. 2. VÆGTAL § 9, stk. 1, 2.-4. pkt., finder tilsvarende anvendelse.

Hvis der efter bilens registrering sker ændringer med bilen, som er af betydning for afgiftens beregning, påhviler det ejeren (brugeren) straks at anmelde dette til Motorstyrelsen. Ændringerne har afgiftsmæssig virkning fra og med anmeldelsesdatoen.

Hvis varebiler med en tilladt totalvægt på ikke over 3.500 kg anvendes privat eller blandet privat og erhvervsmæssigt, betales et tillæg for denne anvendelse. Se VÆGTAL § 2 a. Se I.A.4.3 om privatbenyttelsesafgift.

For dieseldrevne person- og varebiler med en tilladt totalvægt på ikke over 3.500 kg, betales i visse tilfælde et tillæg på 1.000 kr. om året. Se afsnit I.A.4.3 om partikeludledningsafgift.

Bemærk

  • Der betales ikke afgift af biler, der registreres på grænsenummerplader eller prøvemærker.
  • Indtil den 31. december 2021 omfattede afgiftspligten ikke biler, der alene anvender brændselsceller som drivmiddel.

Lovgrundlag

Bestemmelserne om opkrævning af brændstofafgift fremgår af lovbekendtgørelse nr. 1147 af 31. maj 2021 om afgift efter brændstofforbrug m.v. for visse person- og varebiler.

Historik

Der er inden for de seneste år sket følgende væsentlige lovændringer mv.:

Lov nr. og dato

Ændring og baggrund for ændringen

Hvor i loven

 

1568 af 20.12.2007

Bekendtgørelse om opkrævning af afgift efter brændstofforbrug for visse personbiler

§ 9

265 af 23.04.2008

Lovændring om afgiftsfritagelse af brint- og elbiler

§ 1

1336 af 19.12.2008

Lovændring med konsekvensændringer som følge af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige

 

1386 af 21.12.2009

Lovændring om brændstofforbrugsafgift af nye varebiler

§ 1

1387 af 21.12.2009

Lovændring om partikeludledningstillæg

§ 3b

1474 af 21.12.2009

Bekendtgørelse om fritagelse for partikeludledningsafgift ved eftermontering af partikelfilter

§ 3b

835 af 01.07.2011

Lovbekendtgørelse

 

1384 af 28.12.2011

Lovændring om satsændringer for 2012 og 2013

§ 3

924 af
18.09. 2012 og
1396 af 23.12.2012

Lovændringer om indeksering af løbende afgifter

§ 1 og § 3

1353 af 21.12.2012

Lovændring om at natur- og biogasdrevne biler betaler afgift som dieseldrevne biler

§ 3

339 af 18.03.2013

Lovbekendtgørelse

1637 af 26.12.2013

Ændring af satser i VÆGTAL § 4, stk. 1, II, A
Ændring af satser i BRÆNDAL § 3, stk. 1, jr. § 3, stk. 4.

§ 9
§ 12

40 af 16.01.2014

 
Lovbekendtgørelse

LOV nr 1503 af 23/12/2014

Harmonisering af afgifterne på personbiler med tilladelse til erhvervsmæssig persontransport

§ 2

LOV nr 1532 af 27/12/2014

Forenkling af registrerede varemodtageres adgang til godtgørelse af afgift ved eksport, afgiftsfritagelse af varer henhørende under toldoplagsprocedure, andre særlige toldordninger og afgiftsoplag, lønsumsafgift for selvstændige momsgrupper, indførelse af mulighed for indirekte opgørelse af afgifter af bygas, afskaffelse af banderoler på spiritus m.v.

§ 3

LOV nr 1889 af 29/12/2015 

Indfasning af eldrevne og brændselscelledrevne køretøjer i grøn ejerafgift og registreringsafgift m.v.

§ 2

LOV nr 650 af 08/06/2016

Ændring af reglerne om forholdsmæssig registreringsafgift for leasingkøretøjer, ændring af reglerne om udbetaling af eksportgodtgørelse, fastsættelse af brændstofforbruget for særlig store biler, nedsættelse af pristillægget for ønskenummerplader m.v.

§ 2

Lov nr. 687 af 08/06/2017

Vedrørende natur- og biogasdrevne biler blev der før omregnet fra udledning af CO2. Fremover omregnes fra forbrug af natur- og biogas.

§ 2

Lov nr. 1031 af 23. august 2017

Lovbekendtgørelse

Lov nr. 1195 af 14. november 2017

 Forhøjelse af afgiften for nye køretøjer registreret første gang 3. oktober 2017 eller senere og indføring af nye trin for mere energieffektive køretøjer. Ændringerne er ikke gældende for varebiler.

§ 2

Lov nr. 1431 af 11. december 2017

Ophævelse af, at Socialministeren fastsætter nærmere regler vedrørende afgørelser om afgiftsfritagelser for personer med varigt nedsat funktionsevne.

§ 3

Lovbekendtgørelse nr. 1453 af 30. november 2018

Brændstofforbrugsafgiftsloven

Lov nr. 1730 af 27. december 2018 om ændring af registreringsafgiftsloven, brændstofafgiftsloven og lov om vægtafgift af motorkøretøjer

Forlængelse af afgiftsfritagelsen for brændselscelledrevne køretøjer

§ 2

Lov nr. 332 af 30. marts 2019

Forlængelse af overgangsperioden for fastsættelse af bilers brændstofforbrug

 
Lov nr. 1126 af 19. november 2019

Ændringer vedr. fritagelse for afgift for personer med varigt nedsat funktionsevne

§ 6

Lovbekendtgørelse nr. 169 af 18. februar 2020

Brændstofforbrugsafgiftsloven

 
Lov nr. 203 af 13. februar 2021

Indførelse af en ny metode til opgørelse af brændstofforbrugsafgift på baggrund af CO2-udledning for køretøjer registreret første gang den 1. juli 2021 eller senere.

Lovbekendtgørelse nr. 1147 af 31. maj 2021

Brændstofforbrugsafgiftsloven