Indhold

Dette afsnit beskriver opgørelse af brændstofforbrugsafgiften, tillægsafgift for privat benyttelse af varebiler og partikeludledningsafgift.            

Afsnittet indeholder:

  • Opgørelse af afgiften 
  • Tillægsafgift for privat benyttelse af varebiler (privatbenyttelsesafgift)
  • Partikeludledningsafgift

Opgørelse af afgiften   

Der skal betales afgift af alle afgiftspligtige bilers brændstofforbrug eller CO2-udledning.

For biler, der er registreret første gang den 1. juli 2021 eller senere, opgøres afgiften på baggrund af bilens CO2-udledning pr. kørt kilometer. Se mere om opgørelse af afgiften for disse biler i afsnit I.A.3.3.1

For øvrige afgiftspligtige biler opgøres afgiften på baggrund af bilens brændstofforbrug. Se mere om opgørelse af afgiften for disse biler i afsnit I.A.3.3.2.

Tillægsafgift for privat benyttelse af varebiler (privatbenyttelsesafgift)

Hvis varebiler med en tilladt totalvægt på ikke over 3.500 kg anvendes privat eller blandet privat og erhvervsmæssigt, betales et tillæg for denne anvendelse efter VÆGTAL § 2 a. Se også BRÆNDAL § 3 a. Se afsnit I.A.4.3 om privatbenyttelsesafgift.

Partikeludledningsafgift

For dieseldrevne person- og varebiler med en tilladt totalvægt på ikke over 3.500 kg, betales i visse tilfælde et tillæg på 1.000 kr. om året.

Dette gælder kun, hvis partikeludledningen enten ikke er målt eller er målt til mere end 5 mg pr. kilometer ved typegodkendelse i henhold til Rådets direktiv 70/220/EØF af 20. marts 1970 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om foranstaltninger mod luftforurening forårsaget af emission fra motorkøretøjer eller i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 715/2007 om typegodkendelse af motorkøretøjer med hensyn til emissioner fra lette personbiler og lette erhvervskøretøjer (Euro 5 og Euro 6), om adgang til reparations- og vedligeholdelsesinformationer om køretøjer. Se BRÆNDAL § 3 b.

Der skal ikke betales tillæg for en bil, hvis bilen er monteret med et godkendt partikelfilter. Det er synsvirksomhederne, der kontrollerer, at det eftermonterede partikelfilter er godkendt og virker.

Færdselsstyrelsen fastsætter regler om godkendelse af disse partikelfiltre til eftermontering og om den kontrol, synsvirksomheden skal foretage. Pligten til at betale tillægget bortfalder fra det tidspunkt, hvor Motorstyrelsen modtager en anmeldelse fra synsvirksomheden om, at det eftermonterede partikelfilter er godkendt og virker.

Se også

Se bekendtgørelse nr. 1474 af 21. december 2009 om fritagelse for partikeludledningsafgift ved eftermontering af partikelfilter.