Indhold

Dette afsnit beskriver sanktionsmuligheder ved overtrædelse af bestemmelserne i lovgivningen om brændstofafgift.

Afsnittet indeholder:

  • Urigtige eller vildledende oplysninger i forbindelse med beregning af og fastlæggelse af, om der skal betales afgift
  • Urigtige eller vildledende oplysninger i forbindelse med ændring af indretning eller benyttelse af en bil

Urigtige eller vildledende oplysninger i forbindelse med beregning og fastlæggelse af, om der skal betales afgift

Med bøde straffes den, der forsætligt eller groft uagtsomt afgiver urigtige eller vildledende oplysninger til brug ved:

  • afgørelse af, om der skal svares afgift af en bil,
  • beregning af afgiftens størrelse eller
  • afgørelse af, om der skal være afgiftsfritagelse eller ske tilbagebetaling af afgift.

Se BRÆNDAL § 15, stk. 1.

Urigtige eller vildledende oplysninger i forbindelse med ændring af indretning eller benyttelse af en bil

Med bøde straffes den, der forsætligt eller groft uagtsomt: 

  • undlader at give Motorstyrelsen oplysning om ændringer ved en bil eller ændret anvendelse af en bil, som er af betydning for afgiftens beregning. Se BRÆNDAL § 9, stk. 1, 2. pkt., eller stk. 2,
  • unddrager sig afgift ved at benytte en registreringspligtig bil, der ikke er registreret,
  • benytter eller indretter en bil, som er fritaget for afgift, i strid med betingelserne for afgiftsfritagelsen eller
  • i øvrigt benytter eller indretter en bil i strid med køretøjets registrerede art og anvendelse.

I forskrifter, der udstedes i medfør af loven, kan der tilsvarende fastsættes bødestraf for den, der forsætligt eller groft uagtsomt overtræder bestemmelser i forskrifterne.

Se BRÆNDAL § 15, stk. 2.

Der kan pålægges selskaber mv. (juridiske personer) strafansvar. Se kapitel 5 i Straffeloven.

Se også

Se BRÆNDAL § 15 og 15a om straffebestemmelser.