Indhold

Dette afsnit omhandler kontrol- og straffebestemmelser i forbindelse med afgivelse af urigtige oplysninger samt undladelse af brug af mærkat ved privat anvendelse af en varebil.

Afsnittet indeholder:

 • Straffebestemmelser
 • Eftersyn i virksomheder

Straffebestemmelser

Med bøde straffes den, der forsætligt eller groft uagtsomt afgiver urigtige eller vildledende oplysninger eller fortier oplysninger til brug ved:

 • afgørelse af, om der skal svares afgift af et køretøj,
 • beregning af afgiftens størrelse eller
 • afgørelse om afgiftsfritagelse eller tilbagebetaling af afgift.

På samme måde straffes den, der forsætligt eller groft uagtsomt:

 • overtræder VÆGTAL § 4, stk. 12-14,
 • undlader i overensstemmelse med VÆGTAL § 9, stk. 2, at give Motorstyrelsen oplysning om ændringer ved eller ændret anvendelse af et køretøj, som er af betydning for afgiftens beregning,
 • unddrager sig afgift ved at benytte et registreringspligtigt køretøj, der ikke er registreret,
 • benytter eller indretter et køretøj, som er fritaget for afgift, i strid med betingelserne for afgiftsfritagelsen,
 • i øvrigt benytter eller indretter et køretøj i strid med køretøjets registrerede art og anvendelse eller
 • under kørslen undlader at medbringe et bevis udstedt efter VÆGTAL § 4, stk. 9.

I forskrifter, der udstedes i medfør af loven, kan der fastsættes straf af bøde for den, der forsætligt eller groft uagtsomt overtræder bestemmelser i forskrifterne.

Den, der begår en af de nævnte overtrædelser med forsæt til at unddrage statskassen afgift, straffes med bøde eller fængsel i indtil 1 år og 6 måneder, medmindre højere straf er forskyldt efter straffelovens § 289.

Der kan pålægges selskaber mv. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Se VÆGTAL § 23.

Eftersyn i virksomheder

Skatteforvaltningen har, hvis det skønnes nødvendigt, til enhver tid mod behørig legitimation uden retskendelse adgang til at foretage eftersyn i virksomheder, der er registreret som ejer (bruger) af køretøjer omfattet af VÆGTAL § 4, stk. 1, II, A, og til at efterse de pågældende køretøjer, virksomhedernes forretningsbøger, øvrige regnskabsmateriale mv. I det omfang oplysninger som nævnt i 1. pkt. er registreret elektronisk, omfatter forvaltningens adgang til disse oplysninger også en elektronisk adgang hertil. Se VÆGTAL § 21.

Virksomhedernes indehavere og de i virksomheden beskæftigede personer skal yde Skatteforvaltningen fornøden vejledning og hjælp ved foretagelsen af de omhandlede eftersyn.

Skatteforvaltningen er efter tilsvarende regler som nævnt i stk. 1 berettiget til at foretage eftersyn på offentlige steder af køretøjer omfattet af VÆGTAL § 4, stk. 1, II, A, som er registreret med angivelse af blandet privat og erhvervsmæssig eller erhvervsmæssig anvendelse. De registrerede ejere (brugere) samt andre personer, der anvender de pågældende køretøjer, skal yde Skatteforvaltningen fornøden vejledning og hjælp ved foretagelsen af de nævnte eftersyn.

Hvis et køretøj omfattet af VÆGTAL § 4, stk. 1, II, A, er angivet til blandet privat og erhvervsmæssig anvendelse, fordi det anvendes som led i et ansættelsesforhold, jf. VÆGTAL § 2, stk. 3, nr. 2, skal den registrerede ejer (bruger) efter anmodning meddele Skatteforvaltningen alle nødvendige oplysninger til vurdering af, om betingelserne for blandet anvendelse er opfyldt. Skatteforvaltningen kan kræve køretøjet fremstillet til eftersyn, hvis det skønnes nødvendigt. Skatteforvaltningen kan desuden undersøge hos nuværende og tidligere arbejdsgivere, om køretøjet opfylder betingelserne for blandet privat og erhvervsmæssig anvendelse. I givet fald gælder VÆGTAL § 21, stk. 1, jf. stk. 5, og stk. 2.

Politiet yder Skatteforvaltningen bistand til gennemførelsen af kontrollen. Justitsministeren kan efter forhandling med skatteministeren fastsætte nærmere regler herom.