Begrænsninger i beregningssystemet Aktier og investeringsbeviser

Systemet beregner og overfører kun gevinster og tab til årsopgørelsen for de værdipapirer, hvor vi har nok oplysninger til at kunne lave en beregning. De oplysninger, der er brug for, er fx værdipapirets ISIN-kode (fondskode), købssum, salgssum, ejerandel og hvor mange værdipapirer, der ejes.

Hvis vi ikke har alle relevante oplysninger, kan vi ikke lave en korrekt beregning af gevinst eller tab. Det er derfor vigtigt, at du kontrollerer, om de oplysninger, som vi har fået fra banker og fondshandlere mv., er korrekte og fyldestgørende. Mangler der oplysninger, eller er de forkerte, skal du kontakte den, der har indberettet oplysningerne.

I andre tilfælde skal du selv tilføje eller rette oplysninger, da Skattestyrelsen ikke får de relevante oplysninger. Det kan fx være oplysninger om køb og salg gennem en udenlandsk fondshandler/bank, oplysninger om erstatninger, eller hvis indberetter er gået konkurs. Du skal derfor selv taste de oplysninger, ellers kan systemet ikke beregne korrekt gevinst eller tab.

Har du brug for hjælp, kan du ringe til os på 72 22 28 94. Husk at finde de relevante værdipapirer og oplysninger frem, inden du ringer. Så kan vi hurtigere hjælpe dig.

Hvis du ikke kan bruge beregningssystemet til at beregne det samlede gevinst/tab, kan du altid vælge selv at opgøre beløbet og skrive det direkte på årsopgørelsen på siden "Ret årsopgørelsen". 

Følgende værdipapirer er ikke omfattet af beregningssystemet:

  • Aktier og tegningsretter til aktier, der ikke er optaget til handel på et reguleret marked.
  • Investeringsbeviser, der ikke er omsættelige.
  • Konvertible obligationer.
  • Obligationer og andre fordringer.
  • Strukturerede obligationer.
  • Andre finansielle produkter, der ikke beskattes som aktier optaget til handel på et reguleret marked, eller investeringsbeviser.
  • Aktie/bevis/indskud i en Værdipapirfond, eller anden transparent enhed, fx en kontoførende investeringsforening.
  • Værdipapirer i pensionsdepot.
  • Værdipapirer i børneopsparingsdepoter.

Her skal du altid selv beregne og skrive gevinst/tab på årsopgørelsen. Gevinst og tab på værdipapirer i et pensionsdepot eller et børneopsparingsdepot skal dog ikke medtages på årsopgørelsen.

Situationer hvor du skal tilføje eller rette oplysninger i systemet

I nogle situationer kan systemet ikke beregne korrekt, og du skal derfor selv tilføje eller rette oplysninger.

Der er tale om følgende situationer:

Fejl i værdipapirtypen

Medarbejderaktier, der er registreret som frie aktier

Værdipapiret er registreret under forskellige ISIN koder (fondskode)

Kursværdi(er) for lagerbeskattede værdipapirer mangler eller er forkert

Flytter du til Danmark skal du oplyse om værdien af din beholdning på tilflytningstidspunktet

Tegningsretter

Danske selskabshændelser (fx fusion, aktieombytning eller tildeling af tegningsretter)

Selskabshændelser på udenlandske aktier

Aftaler om shorthandler (aktielån)

Ændring af ejerforhold, når værdipapiret flyttes til andet depot 

Fik du svar på dine spørgsmål?