Dato for udgivelse
17 Dec 2010 10:57
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
03 Sep 2010 10:16
SKM-nummer
SKM2010.829.LSR
Myndighed
Landsskatteretten
Sagsnummer
10-01137
Dokument type
Kendelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Selskabsbeskatning
Emneord
Hæftelse, betaling, restskat, sambeskatning
Resumé
En række selskaber indgik i forening sambeskatning med et holdingselskab som administrationsselskab. To underskudsgivende datterselskaber i sambeskatningen fik ændret ansættelserne, således at de selvangivne underskud blev reduceret, hvilket medførte en opkrævning på restskat. Administrationsselskabet hæftede for restskatten.
Reference(r)

Selskabsskatteloven § 31, stk. 1, 4 og 6

Henvisning

S.D.4.1.3

Klagen vedrører spørgsmålet om hæftelse for betaling af restskat i sambeskatning, opstået som følge af forhøjelse af den skattepligtige indkomst for to underskudsgivende datterselskaber, hvorved underskud reduceres.

Landsskatterettens afgørelse
SKAT har fundet, at klageren som administrationsselskab i sambeskatning hæfter for betaling af restskat, der er opstået som følge af forhøjelse af indkomsten i to underskudsgivende datterselskaber, H2 A/S og H3 ApS.

Landsskatteretten stadfæster SKATs afgørelse.

Sagens oplysninger
H1 Holding A/S var for indkomståret 2007 sambeskattet med dels en række overskudsgivende og dels en række underskudsgivende datterselskaber. H1 Holding A/S er administrationsselskab i sambeskatningen.

H1 Holding A/S ejede bl.a. 70 % af H2 A/S og ejer 50 % af H3 ApS.

H2 A/S var fra 2007 sambeskattet med H1 Holding A/S. Sambeskatningen ophørte 1. januar 2009, da H2 A/S gik konkurs i 2009.

H3 ApS har siden 2007 været sambeskattet med H1 Holding A/S og er det fortsat.

I 2007 havde H2 A/S et skattepligtigt underskud på 7.628.095 kr., som H1 Holding A/S udnyttede fuldt ud, og H3 ApS havde et underskud på 4.044.992 kr., som H1 Holding A/S ligeledes udnyttede fuldt ud.

Den 9. oktober 2008 udskrev SKAT årsopgørelse 2007 nr. 1, og H1 Holding A/S indbetalte skatten den 20. november 2008. Samme dag blev datterselskaberne godskrevet skatteværdien af det udnyttede underskud ved kreditering på mellemregningskontiene.

Ved afgørelse af 28. oktober 2009 ændrede SKAT den skattepligtige indkomst for 2007 for H3 ApS med en forhøjelse på 2.484.750 kr. og samtidig ændredes H2 A/S' skattepligtige indkomst for 2007 med en forhøjelse på 1.427.634 kr.

Den 28. oktober 2009 ændredes H1 Holding A/S' skattepligtige indkomst for 2007 således med en forhøjelse på 3.951.789 kr., hvoraf de 3.912.384 kr. vedrører de to ovennævnte datterselskaber.

Der var tale om forhøjelser i sambeskatningskredsen af følgende selskaber:

H4 A/S

22.163 kr.

H5 A/S

17.242 kr.

H3 ApS

2.484.750 kr.

H2 A/S

1.427.634 kr.

H3 ApS fik således reduceret selvangivet underskud fra -4.044.992 kr. til -1.560.242 kr., mens H2 A/S fik reduceret selvangivet underskud fra -7.628.095 kr. til -6.200.461 kr.

H1 Holding A/S modtog som administrationsselskab årsopgørelse nr. 2 af 19. november 2009, der i overensstemmelse med SKATs afgørelse af 28. oktober 2009 udviste en ansat skattepligtig indkomst på 7.325.026 kr. og en restskat til indbetaling på 1.089.505 kr. til betaling den 21. december 2009.

Den 30. november 2009 rettede repræsentanten en forespørgsel til SKAT om H1 Holding A/S' hæftelse for ovennævnte to datterselskabers restskat vedrørende forhøjelserne af 28. oktober 2009, da de to datterselskaber ikke har betalt deres del af restskatten, som følge af, at H2 A/S er gået konkurs, og H3 ApS ikke kan betale.

Den 11. december 2009 meddelte SKAT H1 Holding A/S, at selskabet efter SKATs opfattelse hæfter for skatten.

Den 18. december 2009 indsendte repræsentanten på vegne H1 Holding A/S klage over årsopgørelse nr. 2.

Den 29. januar 2010 fremsendte SKAT afgørelse af klage om hæftelsesforholdet i sambeskatning.

SKATs afgørelse
Det er SKATs opfattelse, at H1 Holding A/S hæfter for betaling af restskatten. SKAT gør derfor kravet gældende mod H1 Holding A/S.

SKAT har henvist til selskabsskattelovens § 31, og det af SKAT udmeldte styresignal, SKM2009.759.SKAT.

Ifølge selskabsskattelovens § 31, stk. 4, 10. punktum, hæfter hvert enkelt sambeskattet selskab for den del af skatten, der vedrører den del af indkomsten, som fordeles til selskabet.

Om indkomstfordelingen i sambeskatninger fremgår af selskabsskattelovens § 31, stk. 2, 4. punktum, at i de tilfælde, hvor sambeskatningsindkomsten er positiv, fordeles overskuddet forholdsmæssigt mellem de overskudsgivende selskaber.

Som det fremgår heraf, kan den positive sambeskatningsindkomst aldrig blive fordelt til de underskudsgivende selskaber i sambeskatningen. De underskudsgivende selskaber kan derfor aldrig overfor SKAT komme til at hæfte for årets skattebetaling.

Der findes ingen særregler i selskabsskatteloven angående hæftelse for restskatter, som udspringer af efterfølgende ligningsmæssige ændringer fra SKATs side. Det betyder, at de ovennævnte regler i selskabsskatteloven også finder anvendelse i sådanne tilfælde.

SKAT skal derfor ikke gøre sit krav gældende overfor de underskudsgivende selskaber H3 ApS og H2 A/S.

SKAT skal gøre sit krav gældende imod de overskudsgivende selskaber i sambeskatningen, idet det er disse selskaber, som hæfter for skattebetalingen, jf. selskabsskattelovens § 31, stk. 2, 4. punktum, og stk. 4, 10. punktum.

Som det fremgår af SKM2009.759.SKAT, punkt 3.5, har H1 Holding A/S et krav imod de overskudsgivende datterselskaber på

1) dels disse selskabers andel af skatten af sambeskatningsindkomsten og

2) dels skatteværdien af disse selskabers underskudsudnyttelse.

De ligningsmæssige ændringer fra SKATs side af sambeskatningsindkomsten gør kravet efter pkt. 1 større, mens kravet efter pkt. 2 bliver tilsvarende mindre. Der kan ske modregning. SKATs ændringer af 28. oktober 2009 ændrer således ikke ved H1 Holding A/S' samlede fordring imod disse selskaber. De overskudsgivende datterselskaber skal jo betale (og har betalt) et beløb til H1 Holding A/S, som svarer til skatten af deres indkomst før underskudsudnyttelse.

Det lægges til grund for SKATs afgørelse, idet andet ikke er gjort gældende fra selskabets side, at de overskudsgivende selskaber i sambeskatningen har afregnet deres del af selskabsskatten til administrationsselskabet H1 Holding A/S, antageligt i november 2008.

SKAT skal derfor ikke gøre sit krav gældende overfor de overskudsgivende datterselskaber, idet disse selskaber må anses at have afregnet deres andel af skatten til H1 Holding A/S, som derved har overtaget hæftelsen overfor SKAT, jf. selskabsskattelovens § 31, stk. 4, 11. punktum.

SKAT gør derfor kravet om betaling af restskatten gældende imod H1 Holding A/S.

Efter de ligningsmæssige ændringer har H1 Holding A/S fået et krav mod H3 ApS og H2 A/S på skatteværdien af reduktionen af underskuddene, jf. selskabsskattelovens § 31, stk. 6, 1. punktum.

Der er efter SKATs opfattelse tale om et koncerninternt mellemværende, som er SKAT uvedkommende, jf. selskabsskattelovens § 31, stk. 6, og bl.a. den ovennævnte artikel.

Sammenfattende er det SKATs opfattelse, at H1 Holding A/S hæfter for betalingen af restskatten på 1.089.505 kr.

Klagerens påstand og argumenter
Repræsentanten har på vegne H1 Holding A/S nedlagt påstand om, at H1 Holding A/S ikke hæfter for den del af restskatten, der vedrører den del af indkomstforhøjelsen for 2007, som fordeles forholdsmæssigt mellem de berørte selskaber, H2 A/S og H3 ApS. Der henvises til selskabsskattelovens § 31, stk. 1, 4. punktum og § 31, stk. 4, 10. punktum.

Repræsentanten har gjort gældende, at H1 Holding A/S ikke hæfter for restskatten, og da H2 A/S er gået konkurs i 2009, bør restskatten anmeldes i konkursboet, og da H3 ApS ikke har kunnet betale den del af restskatten, der vedrører forhøjelsen for dette selskab, bør restskatten anmeldes i selskabet.

Repræsentanten har henvist til SKM2009.759.SKAT, afsnit 3.4, hvor følgende er anført:

"Hver enkelt sambeskattet selskab hæfter kun for den del af indkomstskatten, acontoskatten og restskatten samt tillæg og renter, der vedrører den del af indkomsten, som fordeles til selskabet. Dette gælder også administrationsselskabet.

(...)

Når administrationsselskabet har indbetalt den sambeskattede koncerns samlede indkomst- og acontoskat m.v. til SKAT, vil administrationsselskabet være frigjort for yderligere hæftelse."

Repræsentanten har anført, at det fremgår heraf, at administrationsselskabet er frigjort for yderligere hæftelse, når administrationsselskabet har indbetalt den sambeskattede koncerns samlede indkomst- og acontoskat m.v. til SKAT, hvilket skete den 20. november 2008. Den efterfølgende forhøjelse af indkomsten hæfter administrationsselskabet først for på det tidspunkt, hvor beløbet bliver overført til administrationsselskabet.

Administrationsselskabet hæfter, medmindre dette selskab har modtaget betaling med frigørende virkning fra andre sambeskattede selskaber, udelukkende for den del af indkomstskatten, acontoskatten og restskatten samt tillæg og renter, der vedrører den del af indkomsten, som fordeles til selskabet.

For indkomståret 2007 var den fordelte skattepligtige indkomst til H1 Holding A/S 0 kr., hvorfor H1 Holding A/S ikke kan hæfte for det opkrævede beløb. SKAT har i sine illustrationer i afgørelsen forudsat, at H1 Holding A/S har positiv indkomst, hvilket ikke er tilfældet i den konkrete situation.

H1 Holding A/S har, som selskabet er forpligtet til, refunderet et beløb svarende til skatteværdien af de udnyttede selvangivne underskud for 2007 i de underskudsgivende selskaber til de pågældende datterselskaber den 20. november 2008, jf. selskabsskattelovens § 31, stk. 6.

Efter betaling af restskatten den 20. november 2008 fra overskudsgivende selskaber og samtidig refusion, jf. ovenfor, er der efter repræsentantens opfattelse ikke længere nogen solidarisk hæftelse mellem selskaberne. Forhøjelsen af skatteansættelsen for 2007, som foretages den 28. oktober 2009, er udtryk for en ny restskat, hvor der er tale om en positiv indkomst i de berørte selskaber uanset oprindelig selvangivne indkomster, herunder selvangivne underskud, idet der tidligere netop er foretaget betaling herfor.

Repræsentanten har gjort gældende, at der ikke er belæg for en indskrænkende fortolkning af selskabsskattelovens § 31, stk. 4, 10. punktum, som anført i SKATs afgørelse af 29. januar 2010 til H1 Holding A/S. Den opkrævede restskat er helt i overensstemmelse med lovens ord. Restskat, der udspringer af efterfølgende ligningsmæssige ændringer fra SKATs side, er også restskat. Der henvises til SKM2009.759.SKAT. Der består ikke en solidarisk hæftelse mellem de sambeskattede selskaber.

Det har ikke været hensigten ved indførelse af den tvungne sambeskatning, at administrationsselskabet skal hæfte for et datterselskab, der ikke har indbetalt restskatten til administrationsselskabet. Loven anvender netop betegnelsen "administrationsselskabet", og dette indikerer, at administrationsselskabet alene skal administrere indbetaling af skatten for de sambeskattede selskaber.

Såfremt administrationsselskabet kan tilpligtes at hæfte for ovennævnte restskat, vil øvrige anpartshavere i H3 ApS, der ejer 50 % af selskabskapitalen desuden opnå en hel utilsigtet fordel.

SKAT vil tillige ved betaling af restskatten vedrørende H2 A/S, der gik konkurs i 2009, opnå en fordel til ugunst for øvrige simple kreditorer, hvilket er i strid med SKM2009.759.SKAT, punkt 7, 3. afsnit.

Landsskatterettens bemærkninger og begrundelse
Selskaberne indgik i 2007 i tvungen national sambeskatning i henhold til selskabsskattelovens § 31, stk. 1. H1 Holding A/S var udpeget som administrationsselskab, jf. bestemmelsens stk. 4.

Det fremgår af selskabsskattelovens § 31, stk. 4, at administrationsselskabet skal forestå indbetalingen af den samlede indkomstskat, herunder acontoskat, restskat, tillæg og renter. I tilknytning hertil er det i selskabsskattelovens § 31, stk. 6, bestemt, at danske selskaber, hvis indkomstskat betales af administrationsselskabet, skal forpligte sig til at betale et beløb svarende til deres andel af skatten til administrationsselskabet.

Hvert enkelt sambeskattet selskab hæfter kun for den del af indkomstskatten, acontoskatten og restskatten samt tillæg af renter, der vedrører den del af indkomsten, som fordeles til selskabet.

For indkomståret 2007 har der hverken før eller efter forhøjelsen været fordelt nogen indkomst til de to datterselskaber, H2 A/S og H3 ApS, hvorfor disse selskaber ikke hæfter for betaling af nogen skat.

Den 20. november 2008 har administrationsselskabet indbetalt skatten på vegne af de sambeskattede selskaber. I denne forbindelse må det lægges til grund, at de overskudsgivende selskaber har betalt den dem påhvilende skat og skatteværdien af det af dem udnyttede underskud, til administrationsselskabet, jf. ovenfor.

På denne baggrund påhviler hæftelsen for den opståede restskat administrationsselskabet.

SKATs afgørelse stadfæstes.