Indhold

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Forskudsafskrivninger efter afskrivningsloven
  • Ophør med anpartsvirksomheden
  • Undtagelse: Godkendte skibsprojekter
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Regel

Hvis indkomsten i anpartsvirksomheder og udlejningsvirksomheder er omfattet af anpartsreglerne, kan virksomhedens underskud i skattepligtig indkomst, ikke overføres til fradrag i anden skattepligtig indkomst (fx løn) hos ejeren eller dennes ægtefælle. Underskud kan kun fremføres til fradrag i indkomsten i den samme virksomhed i senere indkomstår. Se PSL § 13, stk. 6.

Adgangen til at fremføre underskud efter PSL § 13, stk. 6, gælder uden tidsbegrænsning, men begrænses, hvis personen bliver erklæret konkurs eller får tvangsakkord, frivillig akkord eller gældssanering. Se LL § 15.

Modregning af et underskud i positiv indkomst fra samme virksomhed i senere indkomstår kan ske, selvom virksomheden i det senere indkomstår ikke er omfattet af anpartsreglerne.

Se SKM2003.343.LR.

Forskudsafskrivninger efter afskrivningsloven

Reglen om underskudsbegrænsning gælder også for forskudsafskrivninger efter afskrivningloven. Dette skema giver et overblik:

Hvis ...

Så ...

en person, der ikke allerede driver selvstændig erhvervsvirksomhed, har afskrevet på et aktiv efter reglerne i afskrivningsloven om forskudsafskrivninger, og hvis aktivet skal bruges i en virksomhed, der er omfattet af anpartsreglerne, når det er gjort færdigt,

skal forskudsafskrivningerne fra og med det indkomstår, hvor der er sket forskudsafskrivning, trækkes fra i den indkomst, der skal beskattes efter anpartsreglerne.

der forskudafskrives, og virksomheden først bliver omfattet af anpartsreglerne i et senere indkomstår.

skal forskudsafskrivningerne ikke medregnes i indkomsten, der er omfattet af anpartsreglerne.

Ophør med anpartsvirksomheden

Reglen om underskudsbegrænsning gælder også, hvis anpartsvirksomheder eller udlejningsvirksomheder, der er omfattet af anpartsreglerne, ophører, og hvis anpartsejerne eller udlejerne afstår en anpart eller et aktiv i virksomheden.

Hvis der fremkommer en fortjeneste ved ophøret eller afståelsen, kan tidligere års opsamlede underskud fratrækkes i fortjenesten. Dette skal forstås sådan, at der ved denne opgørelse ikke kan opstå et fradragsberettiget underskud. Der kan altså kun fratrækkes underskud ned til 0 kr.

Undtagelse: Godkendte skibsprojekter

Underskudsbegrænsningen gælder ikke underskud fra skibsvirksomhed, der er godkendt af Økonomi- og Erhvervsministeren (tidligere Industriministeren). Ministerens adgang til at godkende skibsprojekter med skattemæssig virkning udløb med udgangen af 1993.

En oversigt over godkendte projekter i 1989 findes i cirkulære nr. 15 af 22. januar 1990 om PSL, pkt. 31. Godkendte projekter i 1990 findes i T & S Nyt 1991, nr. 2, og i 1991 T&S Nyt 1992, nr. 4.

Skibsprojekter godkendt i 1992 og 1993 kan findes i TfS 1994, 457 DEP.

Se også

Se afsnit C.C.3.2.2 om de særlige regler om selvstændig skibsvirksomhed som bierhverv, der er etableret før den 12. maj 1989.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelser

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Skatterådet og Ligningsrådet

SKM2003.343.LR

Modregning af et underskud i positiv indkomst i et senere indkomstår i samme virksomhed kan ske, selvom virksomheden ikke er omfattet af anpartsreglerne i det indkomstår, hvori modregningen sker.