Indhold

Afsnittet indeholder:

  • Praksis
  • Oversigt over afgørelser, domme, kendelser, SKAT-meddelelser med videre.

Praksis

Hvis kommanditselskabet afstår en fast ejendom, og en eller flere af kommanditisterne får en avance, der er blevet forøget, fordi der ved erhvervelsen af ejendommen blev genanbragt avance fra afståelse af kommanditistens ejendom uden for kommanditselskabet efter EBL § 6 A, kan denne indkomst, fortjenesten, modregnes i underskud fra kommanditselskabets øvrige virksomhed. Se PSL § 13, stk. 6, og SKM2007.650.SR. EBL § 6 A er ændret med virkning for genanbringelser i fast ejendom, hvor den afståede faste ejendom er afstået den 22. april 2009 eller senere. Udlejning af fast ejendom anses i denne forbindelse ikke for erhvervsvirksomhed, se EBL § 6 A, stk. 1, 2.- 4. pkt. Erhvervsmæssig anvendelse af både den afståede ejendom og den erhvervede ejendom, hvori fortjenesten ønskes genanbragt, er en betingelse for genanbringelse, EBL § 6 A, stk.1.

Oversigt over afgørelser, domme, kendelser, SKAT-meddelelser med videre

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelser samt evt. tilhørende SKAT-meddelelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Skatterådet

SKM2007.650.SR

Hvis ejendomsavancen er blevet forøget på grund af genanbringelse, kan den yderligere indkomst modregnes i underskud fra kommanditselskabets øvrige virksomhed efter PSL § 13, stk. 6.