Indhold

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Undtagelse
  • Oversigt over afgørelser, domme, kendelser, SKAT-meddelelser med videre.

Regel

Hvis en ejer af anparter har anparter i flere kommanditselskaber, interessentskaber eller andre selskaber, hvor beskatningen sker direkte hos deltagerne, så anses det passive ejerskab af anparterne for én virksomhed efter afskrivningsloven, når der er fælles saldoafskrivning på driftsmidler eller skibe.

Se også

Undtagelse

Denne praksis gælder ikke, hvis indkomsten er omfattet af reglen i PSL § 4, stk. 1, nr. 9  om indkomst fra selvstændig erhvervsvirksomhed, når antallet af ejere af virksomheden er større end ti, og den enkelte, personlige ejer ikke deltager i virksomhedens drift i væsentligt omfang. I sådanne tilfælde udgør hver virksomhed en virksomhed for sig. Opdelingen i hver enkelt virksomhed sker på grund af reglerne om fælles skatteregnskab. Se afsnit C.C.3.1.7.8. Dette gælder også for skibsprojekter, der er godkendt af industriministeren (nu økonomi- og erhvervsministeren).

Oversigt over afgørelser, domme, kendelser, SKAT-meddelelser med videre

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelser samt
evt. tilhørende SKAT-meddelelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Landsskatteretskendelser

SKM2006.230.LSR

En person drev en virksomhed med udlejning af driftsmidler som personlig virksomhed og desuden en maskinstation i et kommanditselskab. Den personlige virksomhed stillede driftsmidler til rådighed for kommanditselskabet.

Virksomhederne blev anset for to virksomheder, idet hæftelsesforholdene i den personlige virksomhed og i kommanditselskabet er forskellige. Indkomsten fra udlejning af de afskrivningsberettigede driftsmidler i den personlige virksomhed var derfor omfattet af anpartsreglen i PSL § 4, stk. 1, nr. 13 (nu 11).