Indhold

Dette afsnit beskriver ikrafttrædelsen af anpartsreglerne.

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Hvornår er der indgået en bindende aftale?
  • Medejere, der har købt deres anparter på forskellige tidspunkter
  • Anparter i samme virksomhed med forskellige regler
  • Regel om anskaffelsestidspunkt - gælder for alle anskaffelser
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Regel

Anpartsreglerne om beskatning af anpartsvirksomheder/-projekter gælder for virksomhed eller en del af en virksomhed, som personen har købt den 12. maj 1989 eller senere.

Der skal være indgået en bindende aftale om købet, fx en kontrakt (købsaftale) eller lignende. En bindende aftale kan også være indgået, hvis en kommanditist har underskrevet en tegningsaftale, og kommanditselskabet har accepteret tegningsaftalen.

Hvis der er indgået en bindende aftale om køb af en virksomhed eller anpart i en virksomhed, gælder dette, selvom der efter praksis ikke altid er fradrag for driftsomkostninger i virksomheden fra det tidspunkt, den bindende aftale er indgået. Det kan heller ikke kræves, at virksomhedens aktiver er anskaffet (leveret), og at virksomheden er i drift på købstidspunktet.

Medejere med forskellige købstidspunkter for deres anparter

Tidspunkterne for køb af anparter kan være forskellige for deltagerne i den samme virksomhed.

Hvis en anpartsejer har købt sin anpart ved en bindende aftale indgået den 12. maj 1989 eller senere, jf. ovenfor, gælder anpartsreglerne for denne ejer, selvom der er andre deltagere i virksomheden, der har købt deres anparter før den 12. maj 1989 og derfor ikke er omfattet af anpartsreglerne.

Anparter i samme virksomhed med forskellige regler

Hvis en anpartsejer har købt en anpart før den 12. maj 1989, og også købt en anpart den 12. maj 1989 eller senere i den samme virksomhed, gælder der forskellige regler for anparterne. For den første anpart gælder de regler, der gjaldt for anparter købt før den 12. maj 1989, og for den anpart der er købt den 12. maj 1989 eller senere, gælder anpartsreglerne (hvis betingelserne for, at anpartsreglerne gælder, er opfyldt). Se TfS 1991, 58 LSR og TfS 1991, 405 LSR. Se i øvrigt LV 1995, (E.F.1.12).

Regel om anskaffelsestidspunkt - gælder for alle anskaffelser

Reglen om anskaffelsestidspunktet gælder for alle køb af anparter den 12. maj 1989 eller senere. Reglen gælder derfor både, hvis anpartsvirksomheden er etableret før den 12. maj 1989, og hvis virksomheden er etableret den 12. maj 1989 eller senere.

Hvis en eller flere deltagere i anpartsvirksomheden udtræder som følge af misligholdelse, og de deltagere, der er tilbage, overtager de misligholdte anparter, er denne udvidelse en ny anskaffelse, der bliver omfattet af anpartsreglerne, hvis overtagelsen sker den 12. maj 1989 eller senere.

Se TfS 1991, 58 LSR og også TfS 1991, 405 LSR om kommanditisters nedsættelse af stamkapitalen og SKM2003.310.LR.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelser

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Landsskatteretskendelser

TfS 1998, 712 LSR

Ejendomsretten til skibsanparter var overgået til køberen på aftaletidspunktet, hvor aftalen var endelig og bindende for parterne. En betingelse i købsaftalen og i vedtægterne om, at komplementaren skulle godkende overdragelsen for at frigøre sælgeren af anparten for hæftelsen, bevirkede ikke, at tidspunktet for overdragelsen blev udsat, indtil komplementaren havde givet sin godkendelse.

En betingelse om at komplementaren efterfølgende skulle godkende overdragelsen af anparterne havde ikke suspensiv virkning.

TfS 1991, 405 LSR

Kommanditisterne overtog anparter, der ikke var tegnet. Overtagelsen bevirkede, at kommanditisternes afskrivningsgrundlag blev 20 % større.

Udvidelsen af afskrivningsgrundlaget blev sidestillet med køb af nye anparter. De 20 % af anparterne, der var købt efter den 12.maj 1989, blev omfattet af anpartsreglerne, og de anparter der var tegnet før den 12. maj 1989 var stadig omfattet af de regler, der gjaldt før denne dato.

Overtagelse af ikke tegnede anparter.

TfS 1991,58 LSR

I et interessentskab med 54 interessenter, der ejede og udlejede fast ejendom, var der 5 af interessenterne, der ikke havde overholdt deres forpligtelse til at indbetale de nødvendige beløb til virksomhedens drift. De andre interessenter overtog de misligholdte, "brugte" anparter. Overtagelsen var en nyanskaffelse, der blev omfattet af anpartsreglerne, PSL § 4, stk. 1, nr. 10 (nu 9).