Dato for udgivelse
25 Jan 2011 12:31
SKM-nummer
SKM2011.40.SKAT
Myndighed
SKAT
Sagsnummer
11-005027
Dokument type
SKAT-meddelelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Udenlandsk indkomst
Emneord
Dobbeltbeskatning, Dobbeltbeskatningsaftale, Tillæg, Investeringsforening, Transparens, Danmark, Nederlandene, Holland
Resumé
De kompetente skattemyndigheder i Danmark og Nederlandene har indgået en tillægsaftale til den eksisterende dobbeltbeskatningsaftale, der fastlægger den nærmere skattemæssige behandling af visse investeringsforeninger, closed funds for mutual account
Hjemmel
Lov nr. 1100 af 29/12 1997
Bekendtgørelse nr. 4 af 22/4 1998
Reference(r)
Bekendtgørelse nr. 4 af 22/4 1998
Henvisning
Ligningsvejledningen 2010-2, afsnit D.E. Holland

Tillægsaftale af den 11. januar 2011 til den dansk-nederlandske dobbeltbeskatningsaftale om visse investeringsforeninger (closed funds for mutual account)

De kompetente skattemyndigheder fra henholdsvis Nederlandene og Danmark har indgået følgende tillægsaftale til overenskomst af den 1/7 1996 mellem Kongeriget Danmark og Kongeriget Nederlandene til undgåelse af dobbeltbeskatning og forhindring af skatteunddragelse for så vidt angår skatter på indkomst og formue, jf. BEK nr. 4 af den 22/4 1998, for så vidt angår investorer i visse investeringsforeninger, nemlig de såkaldte closed funds for mutual account ("fonds voor gemene rekening", herefter betegnet som "lukkede FGR´er").

Denne aftale finder anvendelse for lukkede FGR´er stiftet i overensstemmelse med forordning ("Decree") fra den 11. januar 2007, CPP2006/1870M, Dutch. Gov. Gaz. No 15, 2007. En lukket FGR kan operere som en investeringsenhed, der pooler indskud fra pensionsfonde eller fra andre investorer. Den lukkede FGR investerer disse indskud på vegne af de pågældende investorer.

De kompetente myndigheder i Danmark og Holland er enige om, at en lukket FGR skal anses for at være skattemæssigt transparent.

En lukket FGR kan også bestå af flere lukkede FGR´er, således som det er beskrevet i art. 4 i forordning ("Decree") af 11. januar 2007, CPP2006/1870M, Dutch. Gov. Gaz. No 15, 2007. En sådan paraply enhed er ligeledes skattemæssigt transparent.

Da en lukket FGR er skattemæssigt transparent, skal al indkomst og alle kapitalgevinster, som erhverves af den fra fondsaktiverne, allokeres til investorerne i forhold til deres andele i fonden.

Ansøgning om indrømmelse overenskomstfordele på vegne af deltagerne

En lukket FGR, som er etableret i Nederlandene og som modtager indkomst fra kilder i Danmark, kan selv, i praksis repræsenteret ved dens portefølje manager eller ved dens depositar, i stedet for og på vegne af dens investorer, ansøge om at opnå overenskomstfordele i henhold til denne tillægsaftale i de tilfælde, hvor Danmark er part, og hvor aftalen finder anvendelse for disse investorer.

Rigtigheden af sådanne krav skal kunne kontrolleres, og portefølje manageren eller depositaren skal fremskaffe al relevant information, såsom en investor oversigt (navne, adresser, bopælsland og en bekræftelse fra investor på, at investoren er retmæssig ejer af indkomsten) og en specifikation af den indkomst, der er allokeret, og som har relevans til ansøgningen om opnåelse af overenskomstfordele.

En lukket FGR kan ikke gøre krav på overenskomstfordele på vegne af en investor i den lukkede FGR, såfremt denne investor selv har fremsat krav om overenskomstfordele vedrørende samme indkomst. Såfremt en lukket FGR vil gøre krav på overenskomstfordele på vegne af en investor, skal portefølje manageren eller depositaren klart meddele dette til investor, således at det undgås, at der fremsættes dobbeltkrav vedrørende samme indkomst.

Denne aftale skal kunne tages op til løbende vurdering.

Aftalen er underskrevet den 11. januar 2011 af

Troels Kjølby Nielsen                                                     og                  Edwin Visser

SKAT                                                                                                  Ministry of Finance

Kontorchef                                                                                          Director for International Tax Policy and Legislation

Det bemærkes, at aftalen er indgået på engelsk, og såfremt der måtte konstateres afvigelser mellem den danske oversættelse og den engelske tekst, vil den engelske tekst være afgørende. Den engelske udgave af aftalen findes nedenfor.

COMPETENT AUTHORITY AGREEMENT

The competent authorities of Denmark and the Netherlands have reached the following

mutual agreement regarding the application of the Convention between the Government of the Kingdom of the Netherlands and the Government of the Kingdom of Denmark for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with respect to Taxes on Income and on Capital Gains and the related Protocol signed on July 1st, 1996 to investors in closed funds for mutual account “fonds voor gemene rekening" (hereinafter: “closed FGR").

This Agreement applies to closed FGRs formed in conformity with the Decree of 11 January 2007, CPP2006/1870M, Dutch. Gov. Gaz. No 15, 2007. A closed FGR can act as a pooled investment vehicle for the assets of pension funds and other investors.

The closed FGR invests these assets on behalf of those investors.

The competent authorities of the Netherlands and Denmark agree that a closed FGR[1] is

fiscally transparent.

A closed FGR can also consist of several closed FGRs as described in par. 4 of the Decree of 11 January 2007, CPP2006/1870M, Dutch. Gov. Gaz. No 15, 2007. Such an umbrella fund is also fiscally transparent.

Since a closed FGR is fiscally transparent, all income and gains derived by the fund from the fund assets are allocated to the investors in the closed FGR in proportion to their

participations in the fund.

Request for application of the benefits of a Convention on behalf of the participants

A closed FGR which is established in the Netherlands and which receives income arising in Denmark may itself, represented by its fund manager or its depository, in lieu of and

instead of the investors in the closed FGR, claim the benefits of an agreement for the avoidance of double taxation to which Denmark is a party and which is applicable to those investors on behalf of those investors in the closed FGR.

Such claims may be subject to enquiry and a fund manager or depository shall provide relevant information which include a schedule of investors (names, addresses, country of residence and a statement by the investor confirming that the investor is the beneficial owner of the income) and allocated income relevant to a claim.

A closed FGR may not make a claim for benefits on behalf of any investor in the closed FGR if the investor has itself made a claim for benefits in respect of the same income. 

If a closed FGR intends to make a claim for benefits on behalf of an investor, the fund manager or its depositary should clearly communicate this to the investor to avoid

duplicate claims in respect of the same income.

This Agreement shall be subject to regular review.

Agreed by the undersigned competent authorities:

___________________________                          __________________________

Danish Competent Authority                                Netherlands Competent Authority

[1] Various translations of "Fonds voor Gemene Rekening" are possible, such as "fund for mutual account" or "fund for joint account".