åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Indhold

Dette afsnit handler om forældelse af toldkrav.

Afsnittet indeholder:

  • Lovgrundlag
  • Forældelse af Toldstyrelsens krav
  • Forældelse af borger/virksomhedskrav
  • Praksis vedrørende Toldkodeksen (TK)
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Lovgrundlag

EUTK art. 103 og art. 121 samt TDL § 30 b.

FORÆL supplerer regelsættet i de tilfælde, hvor toldreglerne ikke udtømmende gør op med forældelsesspørgsmålene.

Forældelse af Toldstyrelsens krav

Forældelsesfristen på toldkrav er 3 år fra toldskyldens opståen. Se EUTK art 103.

Toldstyrelsen må efteropkræve told inden for 3 år fra toldskyldens opståen. Fristen suspenderes, hvis der indgives klage i henhold til EUTK art. 44. Se EUTK art. 103, stk. 3.

Forældelsesfristen er mindst 5 og højest 10 år i overensstemmelse med national lovgivning, når toldskylden er opstået som følge af handlinger, der kan give anledning til strafretlig forfølgning. Se EUTK art. 103, stk. 2.

Forældelsesfristen er i Danmark 10 år for toldskyld, der er opstået på grund af en handling, der på det tidspunkt, hvor den blev begået kunne give anledning til strafferetlig forfølgning. Der er ikke krav om, at der rejses eller gennemføres en straffesag. Ved handling forstås også en undladelse til at angive varer, der har medført toldskyldens opståen. Se TDL § 30 b.

Forældelse af borger/virksomhedskrav

Efter EUTK art. 121, skal ansøgning om toldgodtgørelse-/fritagelse vedr.   

  • for meget opkrævet import- eller eksportafgift
  • fejl begået af de kompetente myndigheder eller
  • ret og rimelighed,

indgives inden 3 år regnet fra datoen for meddelelse af toldskylden.

I tilfælde af defekte varer eller varer, der er ikkebestillingsvarende, er fristen for ansøgninger om godtgørelse og fritagelse i henhold til EUTK art. 116 1 år efter meddelelse af toldskylden.

I tilfælde af, at en toldangivelse bliver erklæret ugyldig, skal ansøgninger om godtgørelse og fritagelse i henhold til EUTK art. 116 indgives inden den frist, der er angivet i reglerne for ugyldiggørelse. I reglerne for ugyldiggørelse er fristen for, hvornår ansøgningen skal indgives er 90 dage. Se DF art. 148.

3 års fristen og 1 års fristen kan forlænges, hvis det har været umuligt at anmode om genoptagelse på grund af hændelige omstændigheder eller force majeure. Se EUTK art. 121, stk. 1, 2. afsnit.

Hvis der er indgivet en klage over toldskylden efter reglerne i EUTK art. 44, suspenderes fristerne, fra den dag, hvor klagen indgives, og under hele klageproceduren. Se EUTK art. 121, stk. 3.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Højesteretsdomme

SKM2006.401.HR

Højesteret afviste tilbagesøgningskrav efter 3-års fristen. Ugyldig forordning var ikke en hændelig omstændighed eller force majeure efter TK art. 236, stk. 2, 2. pkt. Ej heller omfattet af TK art. 239.

EUTK art. 121.

SKM2011.7.HR

Højesteret bekræftede i denne sag, at det efter TK art. 236, stk. 1, var en forudsætning for toldgodtgørelse-/fritagelse, at tolden viste sig ikke at være skyldig efter lovgivningen på det tidspunkt, hvor varen blev bragt i fri omsætning. I denne sag havde den toldpligtige ikke krav på godtgørelse, idet der var forløbet mere end tre år fra det tidspunkt, hvor angivelserne af told var antaget og frigivet.

EUTK art. 121.

Stadfæstelse af Østre Landsrets afgørelse, SKM2007.630.ØLR.

EU-Domstolens dom af 28. januar 2010 inddrages ved Højesteret.

Byretsdomme

SKM2014.698.BR Efteropkrævning efter 3-års fristen var retmæssig, idet den forkerte angivelse kunne give anledning til retsforfølgning. TK art. 221, stk. 4. EUTK art. 103.

Landsskatteretskendelser

SKM2005.132.LSR

EU-domstolens underkendelse af praksis om toldskyld var ikke en hændelig omstændighed eller force majeure efter TK art. 236, stk. 2, 1. pkt.

 EUTK art. 121.

SKM2004.50.LSR

Der forelå ikke helt usædvanlige eller uforudsigelige konsekvenser. Ikke omfattet af TK art. 236, stk. 2, 1. pkt.

 EUTK art. 121.