Dato for udgivelse
26 Apr 2011 15:15
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
26 Apr 2011 15:15
SKM-nummer
SKM2011.272.SKAT
Myndighed
SKAT, Jura
Sagsnummer
2011-732-0021
Dokument type
Styresignal
Overordnede emner
Ejendomsvurdering
Overemner-emner
Ejendomsvurdering + Når man ønsker en sag genoptaget
Emneord
ejendomsvurdering, årsregulering, genoptagelse
Resumé

Efter Højesterets dom i SKM2011.1.HR er praksis vedrørende genoptagelse af ejendomsvurderinger ændret, så en genoptagelse kan få virkning også for årsreguleringsår eller for de vurderingsfri år, der ligger mellem to almindelige vurderingsår. SKAT vil af egen drift genoptage afgjorte og verserende sager. Styresignalet indeholder de nærmere retningslinjer for genoptagelsen.

Hjemmel
Skatteforvaltningsloven § 33, stk. 2
Reference(r)
Skatteforvaltningsloven § 33, stk. 2
Henvisning
Den juridiske vejledning 2011-1 A.A.8.6

Indledning

Højesteret har den 16. december 2010 (SKM2011.1.HR) afsagt en dom, der betyder, at der fremover også kan ske genoptagelse af reguleringsår og de vurderingsfri år mellem to almindelige vurderinger.

Baggrund

Til og med 2002 blev der foretaget almindelig vurdering af landets faste ejendomme hvert år med ansættelse af ejendomsværdien, grundværdien og et eventuelt fradrag i grundværdien for forbedringer.

Ved lov nr. 292 af 15. maj 2002 blev vurderingsloven ændret, så der nu kun foretages almindelig vurdering hvert andet år. Ejerboliger vurderes i ulige år og andre ejendomme i lige år.

Til og med vurderingsåret 2006 skete der en årsregulering i de år, hvor der ikke blev foretaget en vurdering, jf. den daværende § 3 A i vurderingsloven. Bestemmelsen i § 3 A blev ophævet ved lov nr. 514 af 7. juni 2006.

Fra og med 2007 har der som følge af afskaffelsen af årsreguleringerne været vurderingsfri år hvert andet år, dvs. i årene mellem de almindelige vurderinger.

Efter bestemmelsen i skatteforvaltningslovens (SFL) § 33, stk. 2, kan en ejendomsvurdering genoptages, hvis der er oplysninger af faktisk eller retlig karakter, som kan begrunde ændringen. En anmodning om ordinær genoptagelse skal ske senest den 1. maj i det 4. år efter vurderingsårets udløb.

Det har hidtil været Skatteministeriets opfattelse, at der ikke kunne ske genoptagelse af de år, hvor der var sket en årsregulering, eller af de vurderingsfri år. Denne praksis er underkendt med Højesterets dom.

Højesterets dom

Højesterets dom er offentliggjort i SKM2011.1.HR .

Højesteret kom frem til, at en ejendomsvurdering, der er reguleret efter den dengang gældende VUL § 3 A, må anses for en ejendomsvurdering i SFL § 33, stk. 2's forstand. Der kunne derfor ske genoptagelse af reguleringsåret.  

Konsekvenserne af Højesterets dom  - ændring af praksis

Efter Højesterets dom er praksis ændret, så det er muligt at få ordinær genoptagelse 3 år tilbage i tiden, uanset om det pågældende 3. år kun er et årsreguleringsår.

Højesteret lægger i sine præmisser afgørende vægt på, at der ikke i indholdet af eller forarbejderne til lov nr. 292 af 15. maj 2002 er holdepunkter for, at overgangen fra almindelige vurderinger hvert år til hvert andet år skulle have den konsekvens, at de tidsmæssige muligheder for genoptagelse - og dermed for at få korrigeret en materielt urigtig ejendomsbeskatning - skulle beskæres.

Heller ikke ved ophævelsen af VUL § 3 A i 2006 indeholder lovforarbejderne be­mærk­ninger om adgangen til genoptagelse efter SFL.

Skatteministeriet mener på den baggrund, at der, når betingelserne for genoptagelse i øvrigt er opfyldt, kan ske genoptagelse af almindelige vurderingsår, årsreguleringsår og de vurderingsfri år, der følger af afskaffelsen af årsreguleringerne. 

Genoptagelse

SKAT vil af egen drift genoptage afgjorte og verserende sager.

Hvis klageren selv ønsker at indgive en anmodning, gælder følgende:

Hvis der ikke tidligere har været klaget over manglende genoptagelse af en årsregulering, indsendes anmodningen til SKAT.

Hvis der er klaget til et vurderingsankenævn eller Landsskatteretten over et afslag på genoptagelse af ansættelsen for et reguleringsår eller et vurderingsfrit år, skal klageren dog sende en anmodning om genoptagelse til henholdsvis nævnet eller Landsskatteretten.

Hvis et vurderingsankenævn endnu ikke har truffet afgørelse i en verserende klagesag, kan klageren indsende anmodningen om genoptagelse til SKAT, forudsat klagen til vurderingsankenævnet trækkes tilbage.

Retningslinjer for genoptagelsen

De sager, der kan blive tale om at genoptage, er sager for vurderingsåret 2003 og senere år.

Efter Skatteministeriets opfattelse skal genoptagelsen stille ejeren af ejendommen på samme måde, som hvis ansættelsen var foretaget korrekt fra begyndelsen.

Det medfører, at vurderingsmyndigheden af beregningstekniske grunde skal korrigere ejendomsvurderingen for vurderingsåret forud for årsregu­le­ringsåret, idet der tages hensyn til fx forbedringsfradrag - med henblik på at få en korrekt ansættelse for årsreguleringsåret.  Herefter anvendes reguleringssatsen for reguleringsåret på den materielt korrekte ejendomsvurdering for vurderingsåret.

Der skal altså ikke foretages en egentlig vurdering eller årsomvurdering for reguleringsåret (genoptagelsesåret), da "fejlen" rettes ved at justere det forudgående vurderingsår.

Den oprindelige ejendomsvurdering for vurderingsåret skal ikke genoptages og ændres med virkning for dette år (vurderingsåret), fordi vurderingsåret ligger uden for fristen for ordinær genoptagelse.

Genoptagelse af  vurderingsfri år sker på samme måde som genoptagelse af årsreguleringsår, dvs. at det er den justerede ejendomsvurdering for året før (vurderingsåret), der skal bruges i det vurderingsfri år. Da regulering  er afskaffet for disse år, skal der dog ikke ske nogen regulering.

De ændringer, der kan korrigeres for ved genoptagelsen af et årsreguleringsår eller et vurderingsfrit år, er ændringer, der ikke kan medføre omvurdering efter VUL § 3, men som alligevel kan påvirke ansættelsen. Det kan fx være fradrag for forbedringer, nedslag for forurenet jord eller visse ændringer som følge af rettelser i BBR-registeret.

Disse ændringer skal være sket inden genoptagelsesåret. Det betyder, at en ejer fx kun kan få fradrag for forbedringer eller nedslag for forurenet jord, hvis ejeren var berettiget til fradraget eller nedslaget i det foregående år (vurderingsåret).

Hvis der derimod er afholdt forbed­rings­udgifter i selve året, fx reguleringsåret 2005, kan der ikke blive tale om nogen ændring af ansættelsen for 2005, men først ved vurderingen for 2006 (vurderingsår).

Den særlige årsregulering af grundværdier og ejendomsværdier, der fandt sted pr. 1. januar 2003 med henblik på beregningen af grundskyld og dækningsafgift for 2004, kan også genoptages. Det betyder, at der for 2003 kan ske genoptagelse af vurderinger pr. 1. januar og pr. 1. oktober 2003.

Frister for genoptagelse

Ordinær genoptagelse af vurdering efter skatteforvaltningslovens § 33, stk. 2, kan normalt ske, når anmodning fremsættes senest den 1. maj i det 4. år efter vurderingsårets udløb. Således vil anmodninger modtaget fx senest den 1. maj 2011 kunne medføre ændringer af ansættelsen pr. 1. oktober 2007 og senere.

Efter skatteforvaltningslovens § 33, stk. 3, kan SKAT indstille til Skatterådet, at vurderinger genoptages ekstraordinært, hvis fristen for ordinær genoptagelse er udløbet. Skatterådet kan samtidig bestemme, fra hvilket tidspunkt ændringen skal følges ved beregningen af indkomstskat, ejendomsværdiskat og kommunal ejendomsskat.

Som udgangspunkt finder SKAT selv de ejendomme, der kan være berørt af genoptagelserne. I det omfang der mellem de berørte ejendomme findes ejendomme, hvor der på grund af tidsfrister er grundlag for ekstraordinær genoptagelse, vil SKAT forelægge sagerne for Skatterådet uden hensyntagen til de sædvanlige kriterier for ekstraordinær genoptagelse.

Gyldighed

Styresignalet bortfalder den 30. september 2011, hvor styresignalets indhold vil være indarbejdet i Den juridiske vejledning 2011-2 afsnit A.A.8.6. Uanset denne ophævelse af styresignalet vil der fortsat kunne ske genoptagelse efter reglerne i skatteforvaltningslovens § 33.