Dato for udgivelse
07 Apr 2011 13:33
SKM-nummer
SKM2011.245.LSR
Myndighed
Landsskatteretten
Sagsnummer
10-02544
Dokument type
Afgørelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder
Emneord
Udlodning, kapitalnedsættelse, beskatning
Resumé
Landsskatteretten stadfæstede SKATs afgørelse om, at udlodninger, der sker i forbindelse med kapitalnedsættelser, der alene er begrundet i de selskabsretlige kapitalkrav, ikke kan tillades behandlet efter reglerne om beskatning af gevinst og tab ved afståelse af aktier m.v., jf. ligningslovens § 16 A, stk. 3, nr. 2, litra b.
Reference(r)

Ligningsloven § 16 A, stk. 3, nr. 2, litra b
Ligningsloven § 16 A, stk. 2 og 8 (dagældende)

Henvisning
-

Klagen skyldes, at SKAT har afslået at tillade, at beløb, der udloddes til klageren i forbindelse med nedsættelse af anpartskapitalen i klagerens selskaber, behandles efter reglerne om beskatning af gevinst og tab ved afståelse af aktier m.v., jf. ligningslovens § 16 A, stk. 3, nr. 2, litra b.

Landsskatterettens afgørelse

Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.

Sagens oplysninger

Klageren har den 21. januar 2010 henholdsvis den 15. februar 2010 stiftet selskaberne G1 Holding ApS og G2 ApS med en anpartskapital på 125.000 kr.

Klageren har oplyst, at dette skyldtes, at der ikke var tid til at vente på, at den nye selskabslov skulle træde i kraft, så man kunne nøjes med at stifte selskaberne med en anpartskapital på 80.000 kr.

Han har under henvisning hertil bedt om tilladelse til at nedsætte anpartskapitalen i selskaberne med nominelt 45.000 kr. som delafståelse, jf. ligningslovens § 16 A, stk. 3.

Skattecentrets afgørelse

SKAT har afslået klagerens anmodning om tilladelse til at blive omfattet af ligningslovens § 16 A, stk. 3, ved nedsættelse af anpartskapitalen i selskaberne.

SKAT har således fundet, at klageren skal medregne afståelsessummerne i sin skattepligtige indkomst, jf. ligningslovens § 16 A, stk. 1 og 2.

SKAT har som begrundelse for afgørelsen anført:

Ifølge ligningslovens § 16A, stk. 3, nr. 2, litra b, kan Told- og Skatteforvaltningen tillade, at udlodningsbeløbene ved nedsættelse af anpartskapitalen fritages for beskatning som almindelig indkomst mod, at fortjeneste eller tab behandles efter aktieavancebeskatningsreglerne.

Normalt vil tilladelse forudsætte, at kapitalnedskrivningen alene er begrundet i selskabets erhvervsmæssige forhold. Dette vil ofte være tilfældet, hvor et selskab i tilknytning til kapitalnedskrivningen har afhændet en del af sine aktiviteter og realiseret de hertil hørende driftsmidler, således at den hidtidige aktiekapital skønnes at være for stor til de resterende aktiviteter.

Det forudsættes således, at der er sket en vis aktivitetsindskrænkning og ikke blot et mindre eller midlertidigt frasalg af driftsmidler eller lign.

Ved vurderingen af, om aktiviteten er indskrænket, kan der henses til koncernens samt aktionærernes samlede forhold, herunder om aktiviteten er afhændet til købere, som i forhold til koncernen og aktionærerne er fremmede.

Dispensation baseres på en samlet vurdering af sagens omstændigheder, hvorved der endvidere henses til om kapitalnedsættelsen sker kort tid efter aktivitetssalget (indenfor ca. 1 1/2 år), om udlodningen nogenlunde svarer til de midler, der er indkommet ved salget, samt om der fortsat er en ikke uvæsentlig aktivitet i selskabet (koncernen).

SKAT finder ikke, at kapitalnedskrivningen alene er begrundet i selskabets erhvervsmæssige forhold, idet der ikke sker frasalg af virksomhed, og den nuværende anpartskapital på 200.000 kr. ikke skønnes at være for stor til selskabets aktiviteter.

Den omstændighed, at minimumskravet til anpartskapitalen i den nye selskabslov er nedsat fra 125.000 kr. til 80.000 kr., er efter SKATs opfattelse ikke tilstrækkelig til, at der kan gives dispensation.

Det er bemærket, at der tidligere var en bestemmelse i ligningslovens § 16 A, stk. 8, hvorefter beløb, der blev udloddet i forbindelse med nedsættelse af anpartskapitalen under visse betingelser ikke skulle beskattes fuldt ud som udbytte, men at det imidlertid blandt andet var en betingelse for anvendelse af denne bestemmelse, at anpartskapitalen i selskabet var forhøjet i perioden fra 6. december 1991 til 31. maj 1996. Det er herved bemærket, at baggrunden for bestemmelsen var, at kravet til størrelsen af anpartskapitalen på et tidspunkt blev forhøjet, men senere nedsat, at bestemmelsen blev ophævet ved lov nr. 525 af 12. juni 2009, og at der ikke i forbindelse med indførelsen af den nye selskabslov blev indført en tilsvarende bestemmelse i ligningslovens § 16 A.

Klagerens påstand og argumenter

Repræsentanten har nedlagt påstand om, at klagerens anmodning om dispensation skal imødekommes.

Repræsentanten har til støtte herfor anført:

G1 Holding ApS og G2 ApS blev stiftet med anpartskapital på 125.000 kr., fordi der ikke var tid til at vente på, at den nye selskabslov skulle træde i kraft, så man kunne nøjes med anpartskapital på 80.000 kr. Stiftelserne blev udsat længst muligt, idet der var udmeldinger om, at den nye lov skulle træde i kraft. Men ikrafttrædelsestidspunktet blev udsat, så man ikke kunne vente længere.

Det synes ikke rimeligt, at man i en periode, hvor den nye selskabslov ikke kunne træde i kraft på grund af problemer med it-systemer, skulle være låst til enten at udsætte stiftelsen af selskabet eller stifte med den "gamle" minimumskapital på 125.000 kr.

Der må derfor gives tilladelse til, at ligningslovens § 16 A, stk. 3, finder anvendelse i forbindelse med kapitalnedsættelserne.

Landsskatterettens bemærkninger og begrundelse

Told- og Skatteforvaltningen kan i henhold til § 16 A, stk. 3, nr. 2, litra b, i ligningsloven som affattet ved lov nr. 525 af 12. juni 2009 tillade, at beløb, der udloddes i forbindelse med en nedsættelse af aktiekapitalen eller andelskapitalen i et selskab, der ikke er under likvidation, behandles efter reglerne om beskatning af gevinst og tab ved afståelse af aktier m.v.

Det fremgår af bemærkningerne til den nyaffattede bestemmelse, at den nugældende § 16 A, stk. 3, nr. 2, litra b, i ligningsloven svarer til den indtil lovændringen gældende § 16 A, stk. 2, i ligningsloven.

Det fremgår af dispensationspraksis efter den tidligere gældende § 16 A, stk. 2, i ligningsloven, der bl.a. er kommet til udtryk i afsnit S.G.20.2.2 i Ligningsvejledningen for 2008, at tilladelse til, at udlodningsbeløb fritages for beskatning som almindelig indkomst mod, at fortjeneste eller tab behandles efter reglerne i aktieavancebeskatningsloven, normalt forudsætter, at kapitalnedskrivningen alene er begrundet i selskabets erhvervsmæssige forhold. Der var i den tidligere § 16 A, stk. 8, i ligningsloven endvidere særskilt hjemmel til under visse nærmere givne omstændigheder at fritage udlodninger fra anpartsselskaber, der skete i forbindelse med kapitalnedsættelser, der alene var begrundet i ændring af de selskabsretlige kapitalkrav, for beskatning efter ligningslovens § 16 A, stk. 1.

Der er på denne baggrund ikke grundlag for at antage, at SKAT burde have tilladt, at udlodninger fra klagerens anpartsselskaber, der sker i forbindelse med kapitalnedsættelser, der alene er begrundet i ændring af de selskabsretlige kapitalkrav, behandles efter reglerne om beskatning af gevinst og tab ved afståelse af aktier m.v., jf. ligningslovens § 16 A, stk. 3, nr. 2, litra b.

Den påklagede afgørelse stadfæstes derfor.