Oversigt over egentlig afbrydelse ved retslige skridt 

Retslige skridt

Afbrydelses-
handling/
tidspunkt

Afbrydelse
indtræder ved

Ny frist løber
fra

 

Retssag og dermed ligestillet

Retssag

Indlevering af stævning

Bindende afgørelse, eller forlig, der fastslår kravets eksistens og størrelse

Endelig dom eller forlig

Betalings-påkrav

Indgivelse af påkrav

Fogedrettens påtegning

Administrativ afgørelse

Indbringelse af sag

Sagens afgørelse

Klage/anke-nævn

Indbringelse af sag

Sagens afgørelse

Indivi-
dualfor-
følgning

Udlæg - fogedretten

Anmodning til fogedretten om fogedforretning

Afholdelse af fogedforret-
ningen

Fogedfor-
retningens afslutning

Foretagelse af arrest

Anmodning til fogedretten om foretagelse af arrest

Gennemførelse af arrestforretning

Dom når arresten er forfulgt ved anlæggelse af justifikationssag

Udlæg - pantefogeden

Gennemførelse af udlægsforretningen

Gennem-
førelsen af udlægsforretning

Udlægsfor-
retningens afslutning

Løninde-holdelse

Underretning til skyldner om afgørelse om lønindeholdelse.

Underretning til skyldner om afgørelse om lønindeholdelse.

Tidspunktet for afgørelse om lønindeholdelse ophører eller senest fra det tidspunkt da lønindeholdelse har været stillet i bero 1 år.

Modregning (fra 1/3 2015)

Underretning til skyldner om afgørelse om afgørelse om modregning

Underretning til skyldner om afgørelse om afgørelse om modregning

Den dag afgørelsen er truffet.

Univer-
salforfølg-
ning

Konkurs-begæring

Indgivelse af konkursbegæringen

Afsigelse af konkursdekret

Boets slutning

Anmeldelse af fordring i konkursbo

Anmeldelse af kravet

Anerkendelse af kravet i boet

Boets slutning

Anmeldelse af fordring i gældssanering

Anmeldelse af kravet ved indledning af gældssanering

Anerkendelse af kravet

Gældssane-
ringskendelsens afsigelse

Begæring om rekonstruktion

Anmeldelse af kravet ved indledning af rekonstruktion

Anerkendelse af kravet

Stadfæstelse af rekonstruktion

Anmeldelse af fordring i rekonstruktion

Anmeldelse af kravet ved indledning af rekonstruktion

Anerkendelse af kravet

Stadfæstelse af rekonstruktion

Anmeldelse af fordring i dødsbo

Anmeldelse af kravet efter udstedelse af proklama

Anerkendelse af kravet i boet

Boets slutning

Anmeldelse af fordring når der er udstedt proklama

Anmeldelse af fordring når der er udstedt proklama

Anerkendelse af kravet efter anmeldelse

Dagen for anerkendelse

Se også

Se også G.A.2.4.4.1 Egentlig Afbrydelse af forældelsen, der omhandler de inddrivelsesskridt, som restanceinddrivelsesmyndigheden kan foretage, der afbryder forældelsesfristen for fordringer under inddrivelse.

►Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser m.v.◄

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Byretsdomme

SKM2022.510.BR

►Sagen angik, om skatteyderens gæld til inddrivelse var retskraftig på tidspunktet for Gældsstyrelsens afgørelse. Det var i sagen omtvistet, om skattemyndighedernes foretagelse af udlæg i henholdsvis 2007 og 2010 samt afgørelse om lønindeholdelse i 2012 havde været forældelsesafbrydende for de deraf omfattede fordringer.

For udlægsforretningen i 2007 fandt retten under de foreliggende omstændigheder, at det var bevist ved SKATs interne notat om udlægsforretningen, at der havde fundet en udlægsforretning sted, og at fordringerne omfattet heraf derfor ikke var forældede.

For så vidt angik udlægsforretningen i 2010 fandt retten under de foreliggende omstændigheder, at forretningen var lovligt gennemført, ligesom at skatteyderen ikke havde lovligt forfald på en sådan måde, at udlægsforretningen ikke kunne gennemføres udgående. Retten fandt herefter, at udlægsforretningen havde haft forældelsesafbrydende virkning på de omfattede fordringer.

Retten fandt også, at betingelserne for at foretage lønindeholdelse var til stede ved SKATS afgørelse herom i 2012, og at fordringerne omfattet heraf derfor ikke var forældede.

Under hovedforhandlingen gjorde skatteyderen supplerende gældende, at han ikke havde ansøgt om henstand, og at forældelsen herefter ikke var blevet afbrudt ved afgørelserne herom. Retten fandt hertil, at dette anbringende ikke kunne tages under påkendelse under sagen henset til reglerne om nova.

Skatteministeriet blev herefter frifundet.◄