Efter inddrivelsesbekendtgørelsen har RIM mulighed for at give skyldner henstand, når skyldner ikke aktuelt har betalingsevne, eller hvis særlige omstændigheder taler derfor.

Der er ikke tilsigtet nogen ændring af den foreliggende praksis med hensyn til fastlæggelse af forældelsesfristens begyndelsestidspunkt, heller ikke i de tilfælde, hvor skyldner efter anmodning har fået henstand. Se bemærkningerne til FORÆL § 2.

Efter praksis afbrydes forældelsen, når en anmodning om henstand imødekommes. En ny forældelsesfrist løber fra udløbet af henstandsperioden. Tilsvarende gælder i forbindelse med henstand efter SFL § 51 som følge af klage, se A.A.12.1 og TfS1999,331ØLD

Det er kun henstand, der gives efter skyldners anmodning, der medfører, at forældelsesfristen afbrydes.

Grunden er, at parterne har indgået en aftale om henstand, indtil et bestemt tidspunkt eller indtil en bestemt begivenhed indtræffer. På den måde udskydes kravets forfaldstid til udløbet af henstandsperioden, fordi dette er det aftalte tidspunkt, hvor fordringen kan kræves betalt.

Hvis RIM ensidigt giver henstand, uden ansøgning, afbrydes forældelsen ikke.

Oversigt over domme, kendelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse  Afgørelsen i stikord Yderligere
kommentarer
Landsretsdomme
SKM2015.403.ØLR

I Byrettens dom, offentliggjort som SKM2014.386.BR, fandt byretten, at Skatteforvaltningens bevillinger om henstand var gyldige, selvom henstandsbevillingerne skete på grundlag af en fejlagtig antagelse om, at en verserende højesteretssag havde betydning for Skatteforvaltningens krav mod sagsøgerne. Skatteforvaltningens afgørelse om henstand, uanset den urigtige forudsætning, havde derfor haft forældelsesafbrydende virkning.

Østre Landsret stadfæstede byrettens dom og tilføjede, at henstandssagerne var rejst efter ansøgning fra de pågældende skatteyders repræsentant, med hvem de måtte identificeres.

Landsretten stadfæster byrettens dom SKM2014.386.BR.
TfS1999,331ØLD Skattekrav anses først for forfaldent ved udløbet af meddelt henstand. Bemærk :
Henstanden anses
for ophørt, når
der træffes
afgørelse eller
afsiges dom.