Dato for udgivelse
28 Apr 2011 11:04
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
26 Apr 2011 10:19
SKM-nummer
SKM2011.279.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
10-115022
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber
Emneord
Skat, fri bil, beskatningsgrundlag, markedsværdi, brugt bil, genleasing
Resumé
Skatterådet kan ikke bekræfte, at beregningsgrundlaget for fri bil-beskatning i forbindelse med genleasing til samme eller til en ny leasingtager efter tre år, kan opgøres til 75 % af nyvognsprisen, jf. ligningslovens § 16, stk. 4, 5. pkt. Skatterådet lægger vægt på, at genleasing indebærer et nyt kontraktsforhold mellem leasinggiver (spørger) og leasingtager (arbejdsgiver). Ændringen i kontraktsforholdet skal anses som et nyt "køb" foretaget af arbejdsgiver i relation til fri bil-beskatning, jf. ligningslovens § 16, stk. 4, 6. pkt. Da der ved genleasingen ikke sker nogen handel med firmabilen, foreligger der ingen fakturapris, der kan danne grundlag for beskatningsgrundlaget for fri bil. I dette tilfælde anvendes bilens markedsværdi på genleasingstidspunktet.
Hjemmel
Lov nr. 149 af 10/4 1922 (statsskatteloven)
Lovbekendtgørelse nr. 176 af 11/3 2009 (ligningsloven).
Reference(r)
Statsskatteloven § 4
Ligningsloven § 16, stk.4
Henvisning
Ligningsvejledningen 2011-1 afsnit A.B.1.9.2
Henvisning
Den juridiske vejledning, afsnit C.A.5.14.1.

Spørgsmål                                                                                                                                                        

  1. Kan Skatterådet bekræfte, at beregningsgrundlaget for firmabiler i forbindelse med genleasing til samme leasingtager efter tre år skal opgøres til 75 % af nyvognsprisen, jf. ligningsloven § 16, stk. 4, 5. pkt.?
  2. Kan Skatterådet bekræfte, at A A/S kan opgøre beregningsgrund­laget for firmabiler i forbindelse med genleasing efter tre år til ny leasingta­ger til 75 % af nyvognsprisen jf. ligningsloven § 16, stk. 4, 5. pkt.?

Svar

  1. Nej
  2. Nej

Beskrivelse af de faktiske forhold

A A/S (spørger) er i Danmark etableret i 2002. A A/S er en del af A-koncernen, som bl.a. importerer bilmærkerne X og Y. Spørgers primære forretningsområde er finansiering af biler igennem de tilknyttede autoriserede forhandlere af førnævnte bilmærker.

Oplysninger om den påtænkte disposition

Genleasing

Spørger vil i løbet af 2010 få tilbageleveret et større antal biler, der har været leaset ud, hvoraf ca. 2/3 af disse biler vil være ældre end 36 måneder fra første indregistrering.

Ved genleasingen af disse tidligere udleasede biler til den samme eller ny leasingtager ønsker spørger i alle tilfælde, at 75 % af nyvognsprisen kan benyttes som beregningsgrundlaget ved fastlæggelsen af den skattepligtige værdi af fri bil og dermed ikke bilens markedsværdi. 

Markedsværdien vil i nogle situationer resultere i et lavere beskatningsgrundlag og i andre situ­ationer resultere i et højere beskatningsgrundlag, end hvis markedsværdien benyttes som bereg­ningsgrundlag for den skattepligtige værdi af fri bil.

Spørger har fremlagt et eksempel på en genleasingkontrakt. Heraf fremgår bl.a. følgende:

Leasingperioden

"Leasingaftalen er indgået for en periode på 36 måneder at regne fra den 1. i måneden efter bilens levering."

"Vedrørende periodens eventuelle forskydning eller forlængelse, henvises til nedennævnte Almindelige vilkår af 1. maj 2007 for operationelle leasingaftaler med erhvervsdrivende, punkt 1."

"Ved ophør har kunden hverken ret eller pligt til at købe bilen."

Almindelige vilkår af 1. maj 2007 for operationelle leasingaftaler med erhvervsdrivende

"1.4 Forlængelse af leasingaftalen ud over den i kontrakten anførte grundperiode kan eventuelt ske efter nærmere aftale med A A/S [...]."

"6.1 Genstandene er A A/S' ejendom, og kunden erhverver ikke på grundlag af leasingaftalen nogen ejendomsret. Kunden har ikke ret til at købe genstandene, hverken i leasingperioden eller ved leasingperiodens ophør. [...]."

"6.2 Hvis genstandene skal registreres i Centralregisteret for Motorkøretøjer, skal registreringen foretages med A A/S [...] som ejer og med kunden som bruger."

Spørger har oplyst, at der ikke sker omregistrering i CRM, hvis der sker genleasing til samme leasingtager.

Spørgers opfattelse ifølge anmodning og bemærkninger til sagsfremstilling

I henhold til ligningslovens § 16, stk. 4, 6. pkt., skal biler, der er anskaffet mere end tre år efter første indregistrering, opgøres til bilens værdi til arbejdsgiverens købspris inklusiv eventuelle istandsættelsesudgifter. Værdien benyttes til beregning af den skattepligtige værdi af firmabil.

Er bilen anskaffet af arbejdsgiveren højst tre år efter første indregistrering, opgøres bilens værdi derimod i det indkomstår, hvor første indregistrering er foretaget, og i de to følgende indkomstår til den oprindelige nyvognspris og herefter til 75 % af nyvognsprisen.

Det fremgår af bemærkningerne til Lov nr. 483 af 30/06/1993, at

"har arbejdsgiver lejet/leaset den bil, der stilles til rådighed, beskattes arbejdstageren med udgangspunkt i den pris, som arbejdsgiveren måtte have betalt, hvis han havde købt bilen, dvs. bilens anskaffelsessum inkl. moms og levering."

Der er ikke i hverken bemærkninger eller betænkning taget stilling til leasing af en brugt bil.

Tidligere stod der ligeledes i ligningsvejledningen A.B.1.9.2 at

"LL § 16 stk. 4 finder ikke kun anvendelse på biler, som firmaet ejer, men også på biler, som firmaet har lejet (leaset). Stiller firmaet en lejet bil til fri rådighed for en ansat, beskattes den ansatte efter LL § 16, stk. 4, idet den skattepligtige værdi fastsættes, som om bilen var er­hvervet til eje af firmaet på lejetidspunktet."

Denne sætning er fjernet fra ligningsvejledningen i 2007. Kontekstmæssigt virker det dog som en fejl, at sætningen er fjernet fra ligningsvejledningen, idet der ikke er nogen lovændring m.v. fra 2006 til 2007, som kunne danne grundlag for denne ændring i ligningsvejledningen, og vi anser derfor retsstillingen for uændret med udgangspunkt i ovennævnte citat fra bemærknin­gerne til Lov nr. 483 af 30/06/1993.

Genleasing til samme leasingtager

Ved genleasing til samme leasingtager anses denne disposition efter vores opfattelse i henhold til ligningslovens § 16, stk. 4, jf. ovenstående bilag til betænkning til Lov nr. 483 af 30/6-1993, ikke for at være en ny anskaffelse, idet der ikke er fundet overdragelse sted til en ny arbejdsgi­ver.

Medarbejderen skal dermed beskattes, som om bilen var erhvervet til eje af firmaet på det op­rindelige (første) leasingtidspunkt, dvs. beskatningsgrundlaget for en bil leaset første gang in­denfor 3 år af første tidspunkt for indregistrering, og som nu er mere end 3 år gammel, skal op­gøres til 75 % af bilens nyvognspris.

Genleasing til ny leasingtager

Ved genleasing til en ny leasingtager sker der overdragelse til en ny arbejdsgiver, hvorfor den skattepligtige værdi af fri bil, efter vores opfattelse, skal opgøres, som om bilen var anskaffet til eje på det tidspunkt, hvor den nye leasingtager første gang leaser bilen.

Er bilen således over tre år, når den releases til en ny leasingtager, skal markedsværdien for den pågældende bil på det pågældende tidspunkt fastsættes. Da der ikke sker et egentligt salg i for­bindelse med genleasingen, er det således nødvendigt, at der ved hver enkelt genleasing fast­sættes en fiktiv pris/markedsværdi for bilen. Endvidere, da der ikke sker et egentlig salg af bi­len, skal markedsværdien findes ved, at der indhentes konkrete tilbud i markedet fra tredjemand. Da det drejer sig om en ikke-generisk vare, er det nødvendigt, at bilen fremvises og gennemgås af de forskellige tilbudsgivere.

I bemærkninger til lovforslaget fremgår det af spørgsmål/svar

"at når brugte biler leases, må der skønnes over bilens markedsværdi på leasingtidspunktet. Støtte for dette skøn kan hentes i Danmarks Automobilforhandler Forenings brugtvognska­talog, bilannoncer eller lignende".

En værdiansættelse ud fra disse kilder vil være meget usikker, idet der er tale om individualise­rede biler, hvor sammenligningsgrundlaget vil være forholdsvist lille, og det derfor vil være meget tilfældigt, hvad markedsværdien sættes til og langt fra sikkert, at det er udtryk for den på­gældende bils markedsværdi.

Hvis en mere korrekt markedsværdi skal fremfindes, vurderer spørger, at det derfor vil være nød­vendigt ved hver enkelt genleasing at indhente flere tilbud i markedet for at kunne fastsætte mar­kedsprisen. Selv denne fremgangsmåde vil i mange tilfælde ikke garantere en mere korrekt markedsværdi end opslag i Danmarks Automobilforhandler Forenings brugtvognskatalog m.v., da der er tale om et meget begrænset marked for disse biler. Endvidere ved til­budsgiver på vurderingstidspunktet, at bilen ikke udbydes til salg, hvorfor der må anses for at være en højere grad af usikkerhed i vurderingen.

Det er derfor spørgers vurdering, at der for sådanne biler først og fremmest vil være stor usikker­hed med, hvad markedsværdien reelt er. Dernæst vil det være en meget administrativ og øko­nomisk tung byrde, hvis der i forbindelse med hver genleasing skal indhentes flere tilbud på, hvad markedsværdien er for hver enkelt bil.

Det er endvidere spørgers vurdering, at 75 % af nyvognsprisen for leasingselskabet vil være en mere ensartet og li­geså korrekt værdi som beregningsgrundlag for den skattepligtige værdi af fri bil.

Henset til administrationen heraf med indhentelse af tilbud samt usikkerheden med værdian­sættelsen af markedsværdien bør nyvognsprisen som grundlag for beregning af beskatnings­grundlaget for firmabil benyttes, selvom bilen på leasing tidspunktet er over 36 måneder fra før­ste indregistrering.

Spørger vil benytte 75 % af nyvognsprisen, uanset om dette i mange tilfælde måtte resultere i et højere beregningsgrundlag for beskatning af fri bil.

Spørger ønsker, at det ved besvarelsen af spørgsmålene lægges uprøvet til grund, hvorledes spørger fastsætter nyvognsprisen.

Høringssvar

Spørgers rådgiver er fremkommet med følgende høringssvar til Skatteministeriets udkast til indstilling og begrundelse:

"Det er forudsat af SKAT, at der skal ske en ligestilling mellem en arbejdsgivers køb og leasing af en firmabil i relation til anskaffelsestidspunktet.  Såfremt Skatteministeriet indstiller, at spørgsmål 1 skal besvares med et nej, så er det vores vurdering, at der ikke er tale om en ligestilling, hvilket ikke har været hensigten.  Hverken besvarelse af spørgsmål 8 eller 34 i bilaget til betænkning til lov nr. 483 af 30/6 1993 tager stilling til, hvordan man skal forholde sig, hvis der sker genudlejning til samme arbejdsgiver.  Men det fremgår af spørgsmål 8, at det er formålet at ligestille købte og leasede biler, hvorfor der ud fra en formålsfortolkning af loven er belæg for at konkludere, at en genleasing af samme arbejdsgiver ikke skal regnes som en ny "anskaffelse".

Endvidere vil vi henlede opmærksomheden på, at SKAT i forbindelse med sale og lease back situationer lægger vægt på, hvorvidt der rent faktisk sker en overdragelse på markedsvilkår, og om der sker en omregistrering af bilen.  Her tillægges det ingen betydning, at der reelt sker en ændring i arbejdsgiverens rådighed, hvis de andre betingelser ikke er opfyldt.  Det giver derfor umiddelbart ikke nogen mening, hvis SKAT under spørgsmål 1 opfatter det som et nyt kontraktsforhold blot fordi leasingkontrakten ikke giver parterne et retskrav på at forlænge leasing perioden. Der sker reelt ingen ændring i arbejdsgiverens rådighed over bilen.

Det er derfor vores vurdering, at det ud fra formålet om, at ligestille leasing og køb af biler samt praksis på området inden for sale og lease back, at genleasing til samme leasingtager efter tre år ikke skal ses som et nyt kontraktsforhold blot fordi, der i kontrakten ikke er et retskrav på at forlænge leasingperioden."

Skatteministeriets indstilling og begrundelse

Spørgsmål 1

Spørger ønsker oplyst, om beregningsgrundlaget for beskatning af firmabil i forbindelse med genleasing til samme leasingtager efter tre år kan opgøres til 75 % af nyvognsprisen.

Lovgrundlag

En bil, der stilles til rådighed af arbejdsgiveren mv. til privat benyttelse (fri bil/firmabil), skal beskattes jf. ligningslovens § 16, stk. 1. Værdi af fri bil, herunder beskatningsgrundlaget fastsættes efter ligningslovens § 16, stk. 4. Bestemmelserne er sålydende (uddrag):

"§ 16, stk. 1. Ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst medregnes tilskud til telefon uden for arbejdsstedet, jf. stk. 2, samt efter reglerne i stk. 3-13 vederlag i form af formuegoder af pengeværdi, sparet privatforbrug og værdien af helt eller delvis vederlagsfri benyttelse af andres formuegoder, jf. statsskattelovens §§ 4-6, når tilskuddet eller godet modtages som led i et ansættelsesforhold eller som led i en aftale om ydelse af personligt arbejde i øvrigt [...]

Stk. 4. Den skattepligtige værdi af en bil, der er stillet til rådighed for den skattepligtiges private benyttelse af en arbejdsgiver som nævnt i stk. 1, sættes til en årlig værdi på 25 pct. af den del af bilens værdi, der ikke overstiger 300.000 kr., og 20 pct. af resten. Bilens skattepligtige værdi beregnes dog mindst af 160.000 kr. [...]. For biler, der er anskaffet af arbejdsgiveren højst tre år efter første indregistrering, opgøres bilens værdi i det indkomstår, hvori første indregistrering er foretaget, og i de to følgende indkomstår til den oprindelige nyvognspris og herefter til 75 pct. af nyvognsprisen. For biler, der er anskaffet mere end tre år efter første indregistrering, og for tidligere hyrevogne, der anskaffes uden berigtigelse af registreringsafgift, opgøres bilens værdi til arbejdsgiverens købspris inklusive eventuelle istandsættelsesudgifter..."

Lovens forarbejder

Det nugældende beskatningsprincip vedrørende fri bil blev indført ved lov nr. 483 af 30/6 1993. Af bemærkningerne til § 1 (vedrørende ligningslovens § 16), fremgår bl.a. følgende:

"... har arbejdsgiveren lejet/leaset den bil, der stilles til rådighed, beskattes arbejdstageren med udgangspunkt i den pris, som arbejdsgiveren måtte have betalt, hvis han havde købt bilen, dvs. bilens anskaffelsessum inkl. moms og levering."

I bilaget til betænkningen til lovforslaget fremgår, at Skatteministeren som svar på forskellige spørgsmål forudsætter denne ligestilling mellem arbejdsgivers køb og leasing. I svaret på spørgsmål 8 fremgår det klart og det fremgår forudsætningsvis af svaret på spørgsmål 34 som begge er citeret nedenfor:

"Spørgsmål 8:

Hvorledes beskattes værdien af at have en leaset brugt bil til rådighed?

Nogle eksempler bedes givet på en beregningsmetode, som den vil blive anvendt i praksis.

Vil beskatningen falde måned for måned eller år for år, såfremt der er tale om samme bil?

Svar:

Efter lovforslaget er det uden betydning for beskatningen af den ansattes rådighed over en firmabil til privat kørsel, om virksomheden ejer firmabilen eller har leaset firmabilen.

Den ansatte får forhøjet sin skattepligtige indkomst med 25 pct. af firmabilens markedsværdi på leasingtidspunktet, jf. lovforslaget side 6, spalte 2, 7. afsnit.

Stilles således en leaset brugt firmabil, der på leasingtidspunktet har en markedsværdi på f.eks. 200.000 kr., til rådighed for privat kørsel, forhøjes den ansattes skattepligtige indkomst med 50.000 kr. Er bilens markedsværdi 250.000 kr., er indkomstforhøjelsen 62.500 kr. Er bilens markedsværdi 300.000 kr., er indkomstforhøjelsen 75.000 kr.

Værdiansættelsen ændres ikke i leasingperioden. Således anvendes i hele leasingperioden bilens markedsværdi på leasingtidspunktet som beregningsgrundlag for værdiansættelsen af det gode, det er for den ansatte at have firmabilen til rådighed for privat kørsel.

Spørgsmål 34:

Skal en sådan sælger bilægge sin selvangivelse 12 vurderinger på forskellige leasingbiler?

Eller findes der en nemmere måde at opgøre dette på?

Svar:

Normalt leases ubrugte biler. Leases brugte biler, må der skønnes over bilens markedsværdi på leasingtidspunktet. Støtte for dette skøn kan hentes i Danmarks Automobilforhandler Forenings brugtvognskatalog, bilannoncer eller lignende.

I de tilfælde, hvor der månedligt stilles en lejet bil til rådighed, må værdiansættelsen principielt foretages hver måned. En sådan situation er nu næppe typisk.

Sælgeren skal i sådan en situation opgøre værdien af rådigheden over den bil, som firmaet stiller til rådighed for privat kørsel, for hver rådighedsperiode og selvangive summen heraf, men det er jo frivilligt, om den ansatte vil have bilen til rådighed for privat kørsel.

Jeg ser ikke umiddelbart en nemmere måde at selvangive på."

Henvisning til praksis mv.

Cirkulære nr. 72 af 17/4 1996

Af cirkulærets pkt. 12.4.6.1 fremgår følgende (uddrag):

"§ 16, stk. 4, finder ikke kun anvendelse på biler, som firmaet ejer, men også på biler, som firmaet har lejet (leaset). Stiller firmaet en lejet bil til fri rådighed for en ansat, beskattes den ansatte efter § 16, stk. 4, idet den skattepligtige værdi fastsættes, som om bilen var erhvervet til eje af firmaet på lejetidspunktet."

SKM2006.763.LSR

Landsskatteretten fandt, at beregningsgrundlaget for beskatning af værdien af fri bil, når bilen var leaset, var leasingselskabets fakturapris uanset, at den afveg fra den almindelige listepris. Af Landsskatterettens begrundelse fremgik følgende (uddrag):

"Det fremgår af cirkulære nr. 72 af 17/4 1996, pkt. 12.4.6.1, at såfremt arbejdsgiveren stiller en lejet bil til rådighed for en ansat, beskattes den ansatte efter § 16, stk. 4, idet den skattepligtige værdi fastsættes, som om bilen var erhvervet til eje af arbejdsgiveren på lejetidspunktet.

Det følger af ligningslovens § 16, stk. 4, 1-4. pkt., at den skattepligtige værdi af en bil, der er stillet til rådighed for den skattepligtiges private benyttelse [...] Nyvognsprisen i henhold til ligningslovens § 16, stk. 4, fastsættes i medfør af fast praksis med udgangspunkt i fakturaprisen inkl. moms, registreringsafgift, leveringsomkostninger og normalt tilbehør.

Bilens fakturapris inkl. moms, registreringsafgift, leveringsomkostninger og normalt tilbehør udgør 178.064 kr. svarende til det af klageren opgjorte beregningsgrundlag.

Landsskatteretten finder ikke, at cirkulæret af 17/4 1996 giver grundlag for at forhøje det af klageren opgjorte beregningsgrundlag, idet cirkulæret naturligt må forstås således, at det alene er anskaffelsestidspunktet, der fastlægges. Der er ikke støtte i cirkulæret for, at fakturaprisen skal fraviges, blot fordi der er tale om en leaset bil, hvilket er tiltrådt af SKAT."

Begrundelse

Det følger af ligningslovens § 16, stk. 4, 5.-6. pkt., at den skattepligtige værdi af en bil, der af arbejdsgiver er stillet til rådighed for den skattepligtiges private benyttelse (firmabil), fastsættes ud fra bilens nyvognspris i det indkomstår, hvor bilen indregistreres første gang og de efterfølgende to indkomstår. Herefter fastsættes beskatningsgrundlaget til 75 % af nyvognsprisen. For biler, der anskaffes mere end tre år efter første indregistrering, opgøres bilens værdi til arbejdsgiverens købspris inklusive eventuelle istandsættelsesudgifter.

Beskatning af en firmabil, herunder fastsættelse af beskatningsgrundlaget, forudsættes sidestillet uanset, om arbejdsgiver har købt eller leaset den pågældende firmabil. Dette følger af lovforarbejderne til lov nr. 483 og cirkulære nr. 72, punkt 12.4.6.1. Er der tale om leasede brugte firmabiler, fastsættes beskatningsgrundlaget, som om arbejdsgiver havde købt den pågældende bil af tredjemand i "markedet", dvs. til firmabilens markedsværdi. Dette fremgår af ovennævnte svar fra Skatteministeren.

For så vidt angår en ny leaset bil har Landsskatteretten i sin kendelse (SKM2006.763.LSR) afgjort, at det er leasingselskabets fakturapris, der skal anvendes, uanset om listeprisen og dermed sandsynligvis arbejdsgiverens egen købspris i markedet, er højere. Landsskatteretten fastslår dog, at cirkulæret fastlægger, at arbejdsgivers "anskaffelsestidspunkt" for den leasede bil skal anses for at udgøre leasingtidspunktet.

I den foreliggende sag er det uoplyst, hvorledes spørger fastsætter nyvognsprisen til brug for fastsættelse af beskatningsgrundlaget første gang firmabilen leases. Dette grundlag ønsker spørger, at Skatteministeriet lægger uprøvet til grund. Skatteministeriet kan derfor ikke vurdere, om det af hensyn til beskatningsgrundlaget for en brugt firmabil vil være en fordel for medarbejderen, at beskatningsgrundlaget i den foreliggende sag fastsættes til 75 % af nyvognsprisen eller til bilens markedspris på genleasingstidspunktet.

Skatteministeriet lægger til grund, at leasing- og genleasingkontrakter indgås mellem spørger og leasingtager / arbejdsgiver, dvs. indbyrdes uafhængige parter.

Når arbejdsgiver første gang leaser firmabilen, følger det af leasingkontraktens punkt 1.4, at forlængelse ud over den i kontrakten fastsatte leasingperiode eventuelt kan ske efter nærmere aftale med spørger. Skatteministeriet tolker dette vilkår således, at arbejdsgiver hverken ved indgåelse eller ved udløbet af første leasingkontrakt har et retskrav på at forlænge leasingperioden for firmabilen, da det beror på spørgers afgørelse, om leasingperioden kan forlænges.

Genleasing til samme leasingtager indebærer derfor efter Skatteministeriets opfattelse et nyt kontraktsforhold mellem arbejdsgiver og spørger, i hvilken forbindelse der f.eks. sker en justering af leasingydelser mv. Derfor er det Skatteministeriets opfattelse, at der i forbindelse med genleasing sker en reel ændring i arbejdsgivers rådighed over firmabilen. Dette forhold vejer efter Skatteministeriets opfattelse tungere i forhold til firmabilbeskatning end det forhold, at der ikke sker omregistrering af firmabilen.

Skatteministeren har jf. ovenfor forudsat, at der skal ske en ligestilling mellem en arbejdsgivers køb og leasing af en firmabil i relation til anskaffelsestidspunktet, jf. SKM2006.763.LSR. Skatteministeriet finder, at denne ligestilling også skal foretages, hvis der sker genleasing af firmabilen.

Som følge af, at der ved genleasing sker en reel ændring i arbejdsgivers rådighed over firmabilen, er det Skatteministeriets opfattelse, at indgåelse af en genleasingkontrakt skal sidestilles med et nyt "køb" af den pågældende bil i relation til firmabil-beskatning, jf. ligningslovens § 16, stk. 4, 6. pkt.

Ved genleasing til samme leasingtager / arbejdsgiver sker der ikke nogen handel med den brugte bil, og dermed foreligger der ikke nogen fakturapris på den pågældende bil. Der skal derfor ske en værdiansættelse af firmabilen, der skal danne grundlag for firmabil-beskatning. Værdien skal fastsættes til bilens markedsværdi, jf. Skatteministerens svar på spørgsmål 34.

Skatteministeriet kan således ikke anerkende, at grundlaget for fri bil-beskatning ved genleasing til samme eller til en ny leasingtager fastsættes til 75 % af den oprindelige nyvognspris.

I forhold til spørgers høringssvar bemærkes, at Skatteministeriet lægger afgørende vægt på de civilretlige dispositioner foretaget mellem to uafhængige parter - spørger og leasingtager / arbejdsgiver. Spørger refererer til "sale and lease back" situationerne uden at angive retskilder. Skatteministeriet finder, at der sandsynligvis refereres til Landsskatterettens og Ligningsrådets praksis vedrørende "sale and lease back situationer", når transaktionerne foregår mellem indbyrdes afhængige parter, jf. SKM2002.585.LSR, SKM2005.86.LSR og SKM2003.589.LR. Skatteministeriet finder, at denne praksis ikke finder anvendelse i nærværende sag som følge af, at genleasing sker mellem indbyrdes uafhængige parter.

Skatteministeriet indstiller, at spørgsmål 1 besvares med et "nej".

Spørgsmål 2

Spørger ønsker oplyst, om beregningsgrundlaget for beskatning af firmabil i forbindelse med genleasing til en ny leasingtager efter tre år kan opgøres til 75 % af nyvognsprisen.

Begrundelse

Der henvises til begrundelsen mv. for svaret på spørgsmål 1. Derudover bemærkes følgende:

Når genleasing af firmabilen sker til en ny arbejdsgiver, ændres kontraktsparterne vedrørende den pågældende firmabil. Derved sker der en ændring i den oprindelige og i den nye arbejdsgivers rådighed over firmabilen.

En sådan ændring sidestilles efter Skatteministeriets opfattelse med, at firmabilen på dette tidspunkt anskaffes af den nye leasingtager / arbejdsgiver. Da der ikke forefindes nogen købspris, jf. ligningslovens § 16, stk. 4, 6. pkt., skal beskatningsgrundlaget for firmabilen fastsættes til bilens markedsværdi.

Ved genleasing til en ny leasingtager / arbejdsgiver sker der ikke nogen handel med den brugte bil, og dermed foreligger der ikke nogen fakturapris på den pågældende bil. Der skal derfor ske en værdiansættelse af firmabilen til brug, der skal danne grundlag for firmabil-beskatning. Værdien skal fastsættes til bilens markedsværdi. Skatteministeriet kan således ikke anerkende, at grundlaget for fri bil-beskatning ved genleasing til samme eller til en ny leasingtager fastsættes til 75 % af den oprindelige nyvognspris.

Skatteministeriet indstiller, at spørgsmål 2 besvares med et "nej".

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder Skatteministeriets indstilling og begrundelse.