Dato for udgivelse
02 May 2011 12:35
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
26 Apr 2011 11:25
SKM-nummer
SKM2011.296.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
10-016716
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Moms og lønsumsafgift
Overemner-emner
Momspligt
Emneord
Momspligt, forening
Resumé

Skatterådet bekræfter, at spørger - som blandt andet har til formål at fremme interessen for og viden om et konkret spil, herunder organisere og udbrede viden om turneringer både nationalt og internationalt, arrangere foredrag, knytte forbindelser til tilsvarende udenlandske organisationer, samt aktivt medvirke til at danske spillere opnår viden og indsigt i de mange facetter, som spillet indeholder - udøver økonomisk virksomhed i momsmæssig forstand. Skatterådet kan ikke bekræfte, at spørger udøver økonomisk virksomhed, som er omfattet af momslovens § 13, stk.1, nr. 4.

Hjemmel
Momsloven §§ 3, stk. 1
Momsloven § 4, stk. 1
Momsloven § 13, stk. 1, nr. 4
Reference(r)
Momsloven §§ 3, stk. 1
Momsloven § 4, stk. 1
Momsloven § 13, stk. 1, nr. 4
Henvisning
Momsvejledningen 2011-1 afsnit C.1.4.2
Henvisning
Momsvejledningen 2011-1 afsnit D.11.4
Henvisning
Den Juridiske Vejledning 2011-1, afsnit D.A.5.4.2

Spørgsmål

 1. Er det korrekt, at spørger udøver økonomisk virksomhed i momsmæssig forstand?
 2. Hvis spørgsmål 1 besvares bekræftende: Udøver spørger økonomisk virksomhed, som er omfattet af momslovens § 13, stk.1, nr. 4?

Svar

 1. Ja
 2. Nej

Beskrivelse af de faktiske forhold

Spørger, som er en forening, NN, har til formål,

 • at fremme interessen for og viden om et konkret spil, herunder organisere og udbrede viden om turneringer både nationalt og internationalt, arrangere foredrag, knytte forbindelser til tilsvarende udenlandske organisationer, samt aktivt medvirke til at danske spillere opnår viden og indsigt i de mange facetter, som spillet indeholder,
 • at arbejde for at spillets regler og etik overholdes, ligesom det er NNs formål at formulere et sæt regler, som kan anvendes ved spil i Danmark,
 • at repræsentere medlemmer overfor internationale og nationale sportslige myndigheder og det er formålet på sigt at søge optagelse i Dansk Idrætsforbund, idet spillet ... skal defineres som... et videnspil som f.eks. skak.

Spørger er ikke-kommerciel og udøver sit formål uden profit for øje.

Spørger er uafhængig af partipolitiske og kommercielle interesser.

Medlemskab af NN kan opnås af fysiske personer over 18 år, som ønsker at medvirke til opfyldelse af nævnte formål. Det påtænkes, at der opkræves kontingent svarende til 100 kr. pr. person pr. år.

Indbetalte indtægter skal anvendes jf. angivne formål. Såfremt foreningen opløses vil et evt. overskud blive udbetalt til en bestemt selvejende institution med socialt arbejde i Danmark eller lignende formål.

Kontingentindtægter forventes i større omfang. Det forventes at minimum 3.000 personer vil være interesseret i foreningen og således forventes kontingentindtægter på minimum 300.000 pr. år.

Bestyrelsen har mulighed for at indgå aftaler om sponsorater til foreningen, og udover kontingenter og sponsorater er der mulighed for medlemsbetalinger og andre indtægter.

Foreningen har ikke registreret bevilling som udbyder af spil hos Spillemyndigheden. Spørger er ikke medlem af Dansk Idrætsforbund.

For at deltage i NNs aktiviteter kræver NN licens/kontingent. En licens koster 100 dkr. om året. Med en licens har man mulighed for at blive danmarksmester i en lang række discipliner indenfor spillet. Man har også mulighed for at blive en del af Landsholdet og derved komme til at spille om Europamesterskabet og Verdensmesterskabet. Med en licens har man også adgang til NNs uddannelsessystem, hvor der både skal uddannes spillere og officials.

NN ønsker at forbedre forholdene for hobbyspillere såvel som mere seriøse spillere. NN har derfor valgt at strukturere sig som enhver anden sportsorganisation med en bestyrelse og diverse udvalg. NN ønsker at holde fokus på følgende:

NN vil gennemføre undervisning via foreningens kompetencecentre, hvor licensspillere på alle niveauer kontinuerligt kan udvikle deres spil. Der vil også udbydes uddannelser for officials, dealere, tournament directors og egentlige undervisere.

NN vil lancere Danmarksmesterskaber i forskellige formater og discipliner. NN vil forsøge at ramme bredt, således at flest muligt kan deltage.

Det er NNs klare holdning, at spillet i turneringsform er en tankesport. Talenter skal derfor identificeres og udvikles til endnu bedre spillere. NN vil etablere et landshold, hvor sportschefen udtager spillere fra en bruttotrup i henhold til de formater, der dystes i. Som medlem af International NN vil NN inden for nærmeste fremtid få adgang til både Europamesterskaber og Verdensmesterskaber.

Som medlem af NN får man adgang til alle NNs events. Ved medlemskab støtter man spillet i Danmark og dermed et socialt netværk, der samlet vil forbedre rammerne for spillere i hele landet.

Spørgers eventuelle opfattelse ifølge anmodning og bemærkninger til sagsfremstilling

Spørger udfører ydelser i nær tilknytning til foreningens medlemmer og i deres fælles interesse og mod et kontingent. Foreningen arbejder ikke med gevinst for øje.

Det er således spørgers opfattelse at aktiviteten er omfattet af momsfritagelsen i § 13 stk. 1 nr. 4.

Skatteministeriets indstilling og begrundelse

Ad spørgsmål 1.

Spørger ønsker svar på, om spørger udøver økonomisk virksomhed i momsmæssig forstand?

Lovregler

Af momslovens § 3, stk. 1, jf. lovbek. nr. 966 af 2005 med senere ændringer, fremgår:

"Afgiftspligtige personer er juridiske eller fysiske personer, der driver selvstændig økonomisk virksomhed".

Begrebet »afgiftspligtig person« er defineret i artikel 9, stk. 1, 1. led, i momssystemdirektivet 2006/112 som:

"Ved »afgiftspligtig person« forstås enhver, der selvstændigt og uanset stedet udøver økonomisk virksomhed uanset formålet med eller resultatet af den pågældende virksomhed."

Begrebet »økonomisk virksomhed« er defineret i momssystemdirektivets artikel 9, stk. 1, 2. led, som:

"Ved »økonomisk virksomhed« forstås alle former for virksomhed, som producent, handlende eller tjenesteyder, herunder minedrift og landbrug, samt virksomhed inden for liberale og dermed sidestillede erhverv. Ved økonomisk virksomhed forstås navnlig udnyttelse af materielle eller immaterielle goder med henblik på opnåelse af indtægter af en vis varig karakter".

Af momslovens § 4, stk. 1, fremgår:

"Der betales afgift af varer og ydelser, der leveres mod vederlag her i landet. Ved levering af en vare forstås overdragelse af retten til som ejer at råde over et materielt gode. Levering af en ydelse omfatter enhver anden levering."

Praksis

Af Momsvejledningen 2011-1, afsnit C.1.4.2 Foreninger, fremgår bl.a. følgende:

"Foreninger anses som udgangspunkt for at drive økonomisk virksomhed, selv om foreningen kun sælger varer og ydelser til medlemmerne eller sælger medlemmernes varer og ydelser."

EF-Domstolen har i C-174/00, Kennemer Golf & Country Club, bl.a. fastslået, at kontingentbetalinger fra medlemmer af en forening kan udgøre en modydelse for tjenesteydelser leveret af foreningen til trods for, at medlemmerne ikke regelmæssigt eller slet ikke benytter de faciliteter foreningen stiller til rådighed.

Begrundelse

Momsloven omfatter afgiftspligtige personer, dvs. juridiske eller fysiske personer, der driver selvstændig økonomisk virksomhed, jf. momslovens § 3, stk.1.

Momslovens § 3, stk. 1, skal fortolkes i overensstemmelse med den bagvedliggende bestemmelse i momssystemdirektivet. Af direktivets artikel 9, stk. 1, fremgår det, at der ved afgiftspligtig person forstås enhver, der selvstændigt og uanset stedet udøver økonomisk virksomhed uanset formålet med eller resultatet af den pågældende virksomhed.

Det følger af direktivets ordlyd, at formålet med eller resultatet af foreningens virksomhed ikke er afgørende for vurderingen af, hvorvidt den driver økonomisk virksomhed. Foreningen vil således blive afgiftspligtig og være omfattet af momsloven, hvis den driver økonomisk virksomhed, det kunne f.eks. være som tjenesteyder.

Ved vurderingen af, hvorvidt foreningen kan anses for at drive selvstændig økonomisk virksomhed, skal henses til foreningens formål, vedtægter, service, aktiviteternes art og omfang samt regler for kontingentbetalingen, blandt andet med henblik på at fastslå, om der er tale om levering mod vederlag, jf. momslovens § 4, stk. 1.

Indledningsvis bemærkes, at Skatteministeriet alene har taget stilling til den momsmæssige behandling af foreningens aktiviteter.

Det er herefter Skatteministeriets opfattelse, at foreningen driver selvstændig økonomisk virksomhed. Der er ved vurderingen lagt vægt på, at foreningen mod kontingentbetaling (=licensbetaling) bl.a. leverer ydelser i form af tilrettelæggelse af turneringer, tilladelse til deltagelse heri, samt foredrag og uddannelse mv.

Da foreningen således driver økonomisk virksomhed, er den omfattet af momslovens anvendelsesområde for såvel de kontingentfinansierede medlemsaktiviteter som for aktiviteter mod særskilt vederlag.

Skatteministeriet indstiller derfor, at Skatterådet bekræfter, at spørger udøver økonomisk virksomhed i momsmæssig forstand og besvarer spørgsmål 1 med ja.

Ad spørgsmål 2.

Hvis spørgsmål 1 besvares bekræftende: Spørger ønsker svar på, om spørger udøver økonomisk virksomhed, som er omfattet af momslovens § 13, stk.1, nr. 4?

Lovregler

Af momslovens § 13, stk. 1, nr. 4, jf. lovbek. nr. 966 af 2005 med senere ændringer, fremgår:

"Følgende varer og ydelser er fritaget for afgift:

...

4) Foreningers og organisationers levering af ydelser og varer i nær tilknytning hertil til deres medlemmer i disses fælles interesse og mod et kontingent. Det er en forudsætning, at foreningen m.v. ikke arbejder med gevinst for øje, og at formålet er af politisk, fagforeningsmæssig, religiøs, patriotisk, filosofisk eller filantropisk karakter eller vedrører borgerlige rettigheder. Det er desuden en forudsætning, at afgiftsfritagelsen ikke kan fremkalde konkurrencefordrejning."

Af artikel 132, stk. 1, litra l, i momssystemdirektivet 2006/112 fremgår, at:

"organisationers levering af ydelser og varer med nær tilknytning hertil til fordel for deres medlemmer i disses fælles interesse mod et kontingent, der er fastsat i overensstemmelse med vedtægterne, såfremt de pågældende organisationer ikke arbejder med gevinst for øje, og deres formål enten er af politisk, fagforeningsmæssig, religiøs, patriotisk, filosofisk eller filantropisk karakter eller vedrører borgerlige rettigheder, under forudsætning af at denne fritagelse ikke vil kunne skabe konkurrenceforvridning."

Praksis

Af Momsvejledningen 2011-1, afsnit D.11.4 Foreninger § 13, stk. 1, nr. 4, fremgår bl.a. følgende:

"Foreningers levering af varer og ydelser er momsfritaget, når følgende betingelser er opfyldt:

 • leveringen har nær tilknytning til foreningens formål
 • foreningen opfylder et af de i bestemmelsen nævnte formål
 • foreningen ikke arbejder med gevinst for øje
 • leveringen er finansieret ved kontingent (og ikke særskilte betalinger)
 • afgiftsfritagelsen ikke fremkalder konkurrenceforvridning.

De formål, som foreningen mv. efter bestemmelsen skal have for at blive momsfritaget, er formål af politisk, fagforeningsmæssig, religiøs, patriotisk, filosofisk eller filantropisk karakter, eller formål, som vedrører borgerlige rettigheder.

Momslovens § 13, stk. 1, nr. 4, bygger på momssystemdirektivets artikel 132-134 (tidligere sjette momsdirektivs artikel 13, punkt A), om fritagelser i forbindelse med visse former for virksomhed af almen interesse. § 13, stk. 1, nr. 4, bygger specifikt på bestemmelsen i artikel 132, stk. 1, litra l) (tidligere artikel 13, punkt A, stk. 1, litra l)."

EF-Domstolen har ved flere lejligheder, bl.a. i C-149/97, The Institute of the Motor Industry, præmis 17, slået fast, at de udtryk, der anvendes til at betegne de fritagelser, som er fastsat i momssystemdirektivets artikel 132 (tidligere sjette momsdirektivs artikel 13), skal fortolkes indskrænkende, idet disse er undtagelser fra det almindelige princip, hvorefter moms opkræves af enhver ydelse, der udføres mod vederlag af en momspligtig person.

Skatterådet fandt i SKM2007.515.SR, at en forening, der afholdt netværksarrangementer med det formål at være et professionelt samlingssted for business developere, var momspligtig af sine kontingenter. Afholdelsen af arrangementerne måtte anses for økonomisk virksomhed, og kontingenterne måtte anses for vederlag for adgangen til at deltage i arrangementerne. Foreningens formål kunne ikke anses for at være af politisk, fagforeningsmæssig, religiøs, patriotisk, filosofisk eller filantropisk karakter eller for at vedrøre borgerlige rettigheder, og kontingentet var derfor ikke momsfritaget.

Begrundelse

Efter momslovens § 13, stk. 1, nr. 4, omfatter momsfritagelsen foreningers levering af ydelser og varer i nær tilknytning hertil til deres medlemmer i disses fælles interesse og mod et kontingent.

Momslovens § 13, stk. 1, nr. 4, opregner udtømmende de formål foreningen skal have for at kunne blive fritaget i henhold til denne bestemmelse. Af ordlyden følger, at foreningens formål skal være af politisk, fagforeningsmæssig, religiøs, patriotisk, filosofisk eller filantropisk karakter, eller vedrøre borgerlige rettigheder.

Momsfritagelsen i momslovens § 13, stk. 1, nr. 4, skal som det bl.a. fremgår af præmis 17 i EF-Domstolens dom C-149/97 fortolkes indskrænkende, idet momsfritagelserne er undtagelser fra det almindelige princip, hvorefter moms opkræves af enhver ydelse, der udføres mod vederlag af en momspligtig person (herunder selskaber, foreninger og fonde m.fl.).

Det er foreningens formål:

 • at fremme interessen for og viden om et konkret spil, herunder organisere og udbrede viden om turneringer både nationalt og internationalt, arrangere foredrag, knytte forbindelser til tilsvarende udenlandske organisationer, samt aktivt medvirke til at danske spillere opnår viden og indsigt i de mange facetter, som spillet indeholder.
 • at arbejde for at spillets regler og etik overholdes, ligesom det er foreningens formål at formulere et sæt regler, som kan anvendes ved spil i Danmark.
 • at repræsentere medlemmer overfor internationale og nationale sportslige myndigheder og det er formålet på sigt at søge optagelse i Dansk Idrætsforbund, idet spillet ... skal defineres som ... et videnspil som f.eks. skak.

Det er Skatteministeriets opfattelse, at allerede fordi foreningens formål ikke er af politisk, fagforeningsmæssig, religiøs, patriotisk, filosofisk eller filantropisk karakter eller vedrører borgerlige rettigheder, er foreningen udelukket fra at blive omfattet af fritagelsesbestemmelsen i momslovens § 13, stk. 1, nr. 4.

Skatteministeriet indstiller derfor, at Skatterådet ikke bekræfter, at spørger udøver økonomisk virksomhed, som er omfattet af momslovens § 13, stk.1, nr. 4, og besvarer spørgsmål 2 med nej.

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet kan tiltræde Skatteministeriets begrundelser og indstillinger.