Dato for udgivelse
02 May 2011 13:58
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
26 Apr 2011 13:19
SKM-nummer
SKM2011.298.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
11-047594
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Selskabsbeskatning
Emneord
Værdiansættelse
Resumé
Skatterådet kunne bekræfte, at virksomheden A i forbindelse med omdannelse til selvstændig offentlig virksomhed pr. 1. januar 2010 kan lægge de regnskabsmæssige dagsværdier i åbningsbalancen til grund for de skattemæssige indgangsværdier, jf. selskabsskattelovens § 5 D, stk. 2. Det bindende svar er offentliggjort i en forkortet og redigeret form.
Hjemmel
Selskabsskatteloven § 5D
Reference(r)

Lovbekendtgørelse nr. 1376 af 7. december 2010 om indkomstbeskatning af aktieselskaber m.v.

Henvisning
Den juridiske vejledning 2011-1, afsnit C.D.1.6

Det bindende svar er offentliggjort i en forkortet og redigeret form.

Spørgsmål 1

 1. Er Skatterådet enigt i, at virksomheden A i forbindelse med omdannelse til selvstændig offentlig virksomhed pr. 1. januar 2010 kan lægge de regnskabsmæssige dagsværdier i åbningsbalancen til grund for de skattemæssige indgangsværdier, jf. selskabsskatteloven (SEL) § 5 D, stk. 2?

Svar:

 1. Ja

Beskrivelse af de faktiske forhold

Flyvesikringstjenesten A er certificeret af Transportstyrelsen (tidligere Statens Luftfartsvæsen) som udøver af luftfartstjenester, herunder udøvelse af lufttrafiktjeneste og kommunikations-, navigations- og overvågningstjeneste. A er af Transportstyrelsen endvidere designeret til at udøve lufttrafiktjenester,

herunder områdekontroltjeneste i dansk luftrum samt tårn- og indflyvningskontroltjenester for afgående og ankommende fly til København, Roskilde, Billund, Aalborg, Århus og Bornholm.

På stiftende møde den 27. oktober 2010 blev A omdannet til en selvstændig offentlig virksomhed i henhold til Lov om A. Omdannelsen er regnskabsmæssigt og skattemæssigt sket med virkning pr. 1. januar 2010.

Indtil 1. januar 2010 var A, der blev drevet under Transportministeriet, skattefritaget efter SEL § 3 stk. 1 nr. 1. Som følge af omdannelsen til en selvstændig offentlig virksomhed er A med virkning fra indkomståret 2010 omfattet af skattepligt jf. selskabsskatteloven (SEL) § 1, stk. 1, nr. 2i.

Skattepligtens indtræden indebærer, at A skal opgøre skattemæssige indgangsværdier pr. 1. januar 2010, jf. SEL § 5 D, stk. 2. De skattemæssige indgangsværdier fastsættes som udgangspunkt til handelsværdi. Ejendomme og installationer værdiansættes dog med udgangspunkt i ejendomsværdien ved den seneste vurdering forud for virksomhedens første indkomstår, jf. SEL § 5 D, stk. 3.

I forbindelse med stiftelse af den selvstændige offentlige virksomhed A er der udarbejdet en åbningsbalance med regnskabsmæssige indgangsværdier pr. 1. januar 2010. De regnskabsmæssige værdier er fastsat til skønnede dagsværdier ud fra et "hvile i sig selv" princip i overensstemmelse med Kommissionens Forordning "(EF) nr. 1794/2006 af 6. december 2006 om en fælles afgiftsordning for luftfartstjenester". Dette princip indebærer, at der over tid skal være balance mellem indtægter og udgifter, således at underskud i de enkelte år opkræves hos kunderne i det efterfølgende år, mens overskud tilbagebetales til kunderne.

Det er regnskabsmæssigt vurderet, at bogført værdi af aktiverne og forpligtelserne svarer til dagsværdi, da de over tid svarer til de pengestrømme, som opkræves hos kunderne.

Nutidsværdien af de fremtidige pengestrømme skønnes at svare til de bogførte værdier, da A har ret til at opkræve forrentning af fremmedkapitalen og egenkapitalen, der afspejler den risiko, der er knyttet til de enkelte aktiver og forpligtelser.

Af A's åbningsbalance pr. 1. januar 2010 fremgår det, at der overtages anlægsaktiver for 1,1 mia. kr. Heraf udgør 257 mio.kr. grunde og bygninger, 626 mio.kr. produktionsanlæg og maskiner og 223 mio.kr. igangværende arbejder for egen regning, primært produktionsanlæg og maskiner. Åbningsbalancen var vedlagt anmodningen om bindende svar som et bilag.

Åbningsbalance og vurderingsberetning samt Aktstykke 147 til finansudvalget, Folketinget 2009-10 er indsendt af rådgiver ved mail af 12. marts 2011.

Det fremgår af aktstykket, at en ekstern rådgiver har gennemgået virksomhedens budget for perioden 2009-2020, med henblik på at vurdere grundlaget for virksomhedens drift. For at sikre et tilstrækkeligt solidt økonomisk fundament, der vurderes at kunne klare udsving i virksomhedens likviditetsbehov, anbefalede rådgiveren, at virksomheden fik tilført 600 mio. kr., hvorved A kan "opretholde en kreditvurdering på BBB (dvs. en virksomhed med middelrisiko) i et scenarie, hvor en væsentlig kunde falder bort". Rådgiveren har herved lagt sin anbefaling til As kapitalstruktur til grund, nemlig at A anbefales, at summen af egenkapital og ansvarlig lånekapital udgør 55 % af virksomhedens passiver.

Det oplyses i aktstykket, at den nye selvstændige offentlige virksomhed A overtager statsvirksomheden As aktiver, der "opgøres individuelt under hensyntagen til, at aktiverne erhverves med fortsat drift for øje".

I aktstykket oplyses endvidere, at over de næste år er underlagt "hvile-i-sig-selv"-omkostningsmodellen, men at prisreguleringen af europæisk lufttrafiktjeneste forventes at blive underlagt en incitaments- og præstationsbaseret prisregulering fra 2012.

Aktstykket tiltrædes af et flertal i finansudvalget.

I vurderingsberetningen anføres i stifterens beretning, afsnittet "Usikkerhed ved indregning og måling i åbningsbalancen":

"Anlægsaktiver

Ved opgørelsen af åbningsbalancen, har A lagt til grund, at åbningsbalancens værdier svarer til de bogførte værdier, da disse svarer til aktivernes genindvindingsværdi. Dette skyldes, at der som følge af den gældende EU-forordning om afgiftsordninger for luftfartstjenester alene kan tillægges en forrentning svarende til gennemsnittet af gældsrenten og egenkapitalforrentningen. Ved fastsættelse af egenkapitalforrentningen kan der tages hensyn til virksomhedens risiko. A har derfor ved vurderingen af eventuelle nedskrivningsbehov lagt til grund, at diskonteringsrenten og den forventede fremtidige forrentning af den investerede kapital vil svare til hinanden, hvorfor der ikke er foretaget nedskrivninger i forhold til den bogførte værdi. Opstår der i fremtiden forskel mellem forrentningen af aktiverne og diskonteringsrenten, som følge af for eksempel lovregulering, kan dette medføre et nedskrivningsbehov"

Skatteministeriet bemærker, at genindvindingsværdien er den største af kapitalværdien og nettosalgsværdien, jf. Lovbekendtgørelse nr. 395 af 25. maj 2009 (årsregnskabsloven), bilag 1, afsnit D, punkt 4 og 5:

4.     Genindvindingsværdien:

For et aktiv er genindvindingsværdien den højeste værdi af kapitalværdien og salgsværdien fratrukket forventede omkostninger ved et salg.

5.     Kapitalværdien:

For et aktiv er kapitalværdien den tilbagediskonterede værdi (nutidsværdien) af de fremtidige nettoindbetalinger, som aktivet på balancedagen forventes at indbringe ved fortsat benyttelse i den nuværende funktion. Kapitalværdien for en forpligtelse er den tilbagediskonterede værdi (nutidsværdien) af de fremtidige nettoudbetalinger, der skal ydes i forpligtelsens levetid.

I en note til eventualforpligtelser oplyses, at der ikke er hensat udskudt skat, da "de skattemæssige anskaffelsesværdier skønnes at svare til dagsværdien på aktiver og forpligtelser i åbningsbalancen".

Åbningsbalance og vurderingsberetning er påtegnet af uafhængige revisorer: 2 statsautoriserede revisorer fra Deloitte og rigsrevisor Henrik Otbo samt en afdelingschef fra Rigsrevisionen.

Rådgiver har 16.marts 2011 indsendt følgende mail, bilagt det omtalte "bilag 11":

"Du har med henvisning til Aktstykket anmodet at få fremsendt den rapport som er udarbejdet af Deloitte i forbindelse med stiftelsen. Den omtalte rapport er udarbejdet i forbindelse med det lovforberedende arbejde tilbage i 2009.

I forbindelse med As valg af bankforbindelse blev der til brug for udbudsmaterialet udarbejdet et "bilag 11 - Baggrundsmateriale om A" af 18.06.2010. Dette dokument giver efter både A's og vores opfattelse en langt bedre beskrivelse af A. Dokumentet er udarbejdet som en direkte forlængelse af og som en opdatering af ovennævnte dokument. På den økonomiske/regnskabsmæssige side er der alene tale om en række talmæssige opdateringer primært i forhold til forventet trafikprognose og realiseret resultat for 2009.

Dette bilag beskriver A's

 • Forretningsområder
 • Forretningsmodel
 • De regulatoriske rammer
 • Markedssituation
 • Produktionsapparat
 • Risici
 • Økonomisk og finansiel information

For så vidt angår dit spørgsmål om DCF kan jeg henvise til Stifters beretning, hvor det af Deloitte´s vurderingsberetning af 26. oktober 2010, side 16 fremgår at:

"Vurderingen er foretaget med udgangspunkt i de skønnede dagværdier af A's samlede aktiver og forpligtelser pr. 1. januar 2010. Værdiansættelsen er baseret på "hvile i sig selv" princippet mellem indtægter og udgifter i overensstemmelse med Kommissionens Forordning "(EF) Nr. 1794/2006 af 6. december 2006 om en fælles afgiftsordning for luftfartstjenester". Stifter har vurderet, at bogført værdi af aktiverne og forpligtelserne svarer til dagsværdi, da de over tid svarer til de pengestrømme, som opkræves hos kunderne. Nutidsværdien af de fremtidige pengestrømme skønnes at svare til de bogførte værdier, da virksomheden har ret til at opkræve forrentning af fremmedkapitalen og egenkapitalen, der vurderes at afspejle den risiko, der er knyttet til de enkelte aktiver og forpligtelser."

Deloitte har således i den underskrevne vurderingsberetning taget stilling til nutidsværdien af de fremtidige pengestrømme."

Spørgers eventuelle opfattelse ifølge anmodning og bemærkninger til sagsfremstilling

Under iagttagelse af reglerne i SEL § 5 D, stk. 2 er det vores opfattelse, at de regnskabsmæssige indgangsværdier, der i åbningsbalancen er opgjort til skønnede dagsværdier ud fra en vurdering af forventede fremtidige opkrævninger hos kunderne, vil kunne danne grundlag for de skattemæssige indgangsværdier pr. 1. januar 2010.

Skatteministeriets indstilling og begrundelse

Der spørges, om Skatterådet kan bekræfte, at A i forbindelse med omdannelse til selvstændig offentlig virksomhed pr. 1. januar 2010 kan lægge de regnskabsmæssige dagsværdier i åbningsbalancen til grund for de skattemæssige indgangsværdier, jf. selskabsskatteloven (SEL) § 5 D, stk. 2?

A ifalder skattepligt 1. januar 2010 i medfør af selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 2, jf. § 16 i lov om A (lov nr. 529 af 26. maj 2010).

De skattemæssige indgangsværdier for driftsmidler skal efter selskabsskattelovens § 5 D, stk. 2, ansættes til handelsværdien.

Den lovgivnings- og traktatmæssige regulering af flyvesikringstjeneste, dvs. lufttrafikstyring og flyvekontrol, har ifølge indledningen til den af rådgiver nævnte kommissionsforordning 1794/2006 følgende formål (uddrag):

 • Det anses at være af "største betydning for virkeliggørelsen af det fælles europæiske luftrum", at en fælles afgiftsordning medvirker til at skabe større gennemsigtighed, hvad angår beregning, pålæggelse og opkrævning af afgifter.
 • Der er en overordnet målsætning om øget omkostnings- og driftseffektivitet.

I forordningens artikel 3, Principper for afgiftsordningen, fastsættes det, at afgiftsordningen skal afspejle de direkte og indirekte påløbne omkostninger i forbindelse med udøvelsen af luftfartstjenester.

I forordningens artikel 6, Beregning af omkostninger, specificeres hvordan kapitalomkostningerne beregnes: som et produkt af gennemsnitlige bogførte værdier og en rentefod, der er et gennemsnit af gældsrenten og egenkapitalforrentningen.

I forordningens artikel 12, Incitamentsordninger, der har til hensigt at "skabe økonomiske fordele eller ulemper på et ikke-diskriminerende og gennemskueligt grundlag for at støtte forbedringer i udøvelsen af luftfartstjenester", kan gennemføres af staterne efter nærmere regler.

Forordningen er bilagt beregningsskemaer til udførsel af de nødvendige kalkulationer.

Skatteministeriet finder i overensstemmelse med rådgiver, at der ved fastsættelse af handelsværdien for As driftsmidler efter selskabsskattelovens § 5 D stk. 2, skal henses til de fremtidige pengestrømme, som virksomheden forventes at frembringe. Disse pengestrømme fremkommer under hensyntagen til den regulering af indkomsten, som gælder indenfor lufttrafiktjeneste.

Spørgers rådgiver har anført, at nutidsværdien af de fremtidige pengestrømme skønnes at svare til de bogførte værdier, da A, jfr. ovenfor, har ret til at opkræve forrentning af fremmedkapitalen og egenkapitalen, der afspejler den risiko, der er knyttet til de enkelte aktiver og forpligtelser.

Af disse årsager, samt efter en konkret vurdering af kapitalværdien af virksomheden ifølge den af rigsrevisor påtegnede vurderingsberetning, kan en handelsværdi for As skattemæssige åbningsbalances driftsmidler, jf. selskabsskattelovens § 5D, stk. 2, efter Skatteministeriets opfattelse, anses for at være i overensstemmelse med værdierne ifølge den regnskabsmæssige åbningsbalance.

Skatteministeriet indstiller derfor, at spørgsmålet besvares med "Ja".

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder indstilling og begrundelse fra Skatterådet.

Svaret er bindende for skattemyndighederne i følgende periode

I 5 år, der regnes fra modtagelsen af svaret jf. SFL § 25, stk. 1.