Dato for udgivelse
04 May 2011 09:29
SKM-nummer
SKM2011.305.LSR
Myndighed
Landsskatteretten
Sagsnummer
11-01036
Dokument type
Afgørelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber
Emneord
Selvangivelse, skattetillæg, studieophold, udlandsophold, fritagelse
Resumé
En studerende på studieophold i udlandet havde modtaget udvidet selvangivelse ifølge sin skattemappe og kunne ikke fritages for betaling af skattetillæg.
Reference(r)

Skattekontrolloven § 4, stk. 1 og 5
Skattekontrolloven § 5, stk. 1

Henvisning
-

Klagen skyldes, at SKAT har givet afslag på anmodning om fritagelse for betaling af skattetillæg.

Landsskatterettens afgørelse

Landsskatteretten stadfæster SKATs afgørelse.

Sagens oplysninger

Klageren boede uden for Danmark i en del af 2009 og skulle derfor indsende selvangivelse for indkomståret 2009. Fristen for indsendelse af selvangivelse var den 1. juli 2010.

SKAT modtog ikke klagerens selvangivelse og sendte derfor den 15. november 2010 et brev til klageren, hvori SKAT foreslog at fastsætte grundlaget for hans skat på grundlag af indberettede oplysninger for 2009, hvis han ikke indsendte selvangivelse. Samtidig meddelte SKAT, at klageren skulle betale et skattetillæg som følge af, at SKAT ikke havde modtaget selvangivelse.

På klagerens årsopgørelse for indkomståret 2009, som blev udskrevet i overensstemmelse med taksationen, blev han pålagt et skattetillæg på 2.500 kr.

Klageren har den 19. december 2010 anmodet SKAT om fritagelse for betaling af skattetillæg, idet han har forklaret, at han har været i udlandet (2009/2010) i praktik som led i sin uddannelse og derfor ikke har været opmærksom på, at han, når han var udrejst af Danmark, selv skulle indsende selvangivelse. Som studerende på SU har han ikke tidligere været vant til at skulle indsende selvangivelse. I forhold til hans situation som studerende er det et stort beløb, der skal betales i skattetillæg.

SKATs afgørelse

Klagerens anmodning om fritagelse for betaling af skattetillæg er ikke imødekommet.

Fritagelse for betaling af skattetillæg kan kun ske på grund af særlige omstændigheder. Særlige omstændigheder kan f.eks. være sygdom eller, at klageren er uden skyld i, at der ikke kan skaffes oplysninger til selvangivelsen.

Der er ikke tale om særlige omstændigheder, fordi klageren ifølge sin skattemappe har modtaget udvidet selvangivelse den 5. marts 2010, og da klageren ikke kan fritages for betaling af skattetillæg med den begrundelse, at han ikke var opmærksom på selvangivelsespligten, når han var udrejst af Danmark.

Klagerens påstand og argumenter

Der er fremsat påstand om, at anmodningen om fritagelse for betaling af skattetillæg imødekommes.

Afslaget på anmodningen er urimeligt og i strid med proportionalitetsprincippet om straf i forhold til forseelse.

Klageren har i forbindelse med sit studie været bortrejst fra landet i 9 måneder og har derfor også været meldt som bortrejst i Folkeregisteret.

Det viser sig, at denne handling har givet anledning til, at klageren selv har skullet udfylde sin selvangivelse. Denne oplysning har han ikke været bekendt med og har heller ikke kunnet finde nogen forbindelse, hvor han skulle have fået information om denne praksis.

Klageren har som studerende med SU som stort set eneste indkomst ikke været i forbindelse med sin selvangivelse i mange år, da det forløber helt automatisk. På opholdet i udlandet har hans eneste indtægtskilde været SU, hvorfor han ikke havde tænkt, at hans selvangivelse skulle give anledning til noget ud over det sædvanlige.

Med hjælp fra en skatterådgiver er det efter nogen tids søgen lykkedes klageren at finde frem til en besked i logbogen på hans skattemappe, der gør opmærksom på, at han har modtaget en udvidet selvangivelse. Der var i beskeden, 5. marts 2010 udvidet selvangivelse, intet om, hvor han skulle finde denne udvidede selvangivelse, hvorfor den var blevet sendt til ham, eller hvad han skulle stille op med den.

Klageren har så senere fået oplyst, at selvangivelsen kan findes under "Blanketter". Her står, at de skal udskrives og sendes. Dette kunne også godt have givet anledning til problemer, idet postsystemet ikke var pålideligt i det land, hvor han opholdt sig.

Klageren føler sig med andre ord i god tro.

Tilmed har klageren opholdt sig i et land, hvor adgangen til og kvaliteten af Internettet har været meget svingende.

Klageren har ikke haft nogen intention om at skjule noget, ikke nogen vinding ved sin forseelse og ej heller vundet noget ved den. 2.500 kr. er en overordentlig stor uforudset udgift for en studerende, og han føler, at den er uberettiget.

Landsskatterettens bemærkninger og begrundelse

Det fremgår af skattekontrollovens § 4, stk. 1 og 5, at:

"Fysiske personer, herunder selvangivelsespligtige, som er samlevende med en ægtefælle, som modtager en selvangivelse, jf. kildeskattelovens § 4, skal selvangive senest den 1. juli i året efter indkomstårets udløb. Fysiske personer, der alene modtager en årsopgørelse eller en årsopgørelse sammen med et oplysningskort, jf. § 1, stk. 5, skal dog selvangive senest den 1. maj, [...]"

"Stk. 5. Selvangivelsespligtige, som alene modtager en årsopgørelse eller en årsopgørelse samtidig med et oplysningskort, jf. § 1, stk. 5, eller alene modtager oplysninger om indberettede tal til brug for årsopgørelsen eventuelt sammen med et oplysningskort, jf. § 1, stk. 6, kan undlade at selvangive, hvis de anvendte oplysninger i årsopgørelsen eller indberettede tal til brug for årsopgørelsen er korrekte og fyldestgørende, jf. § 1."

Det fremgår af skattekontrollovens § 5, stk. 1, at:

"Har den selvangivelsespligtige ikke selvangivet rettidigt, betales et skattetillæg på 200 kr., for hver dag selvangivelsesfristen overskrides, dog højst på 5.000 kr. i alt. Fra skattetillægget efter 1. pkt. gøres der følgende undtagelser:

1) For fysiske personer, der kun har fået tilsendt en årsopgørelse eller en årsopgørelse sammen med et oplysningskort, og som ikke efter § 4, stk. 1, nr. 2, har fravalgt selvangivelsesfristen den 1. maj i året efter indkomståret, beregnes ikke noget skattetillæg. Tilsvarende gælder personer, som alene har fået tilsendt oplysninger om indberettede tal til brug for årsopgørelsen.

2) For fysiske personer, hvis skattepligtige indkomst for det pågældende indkomstår ikke overstiger bundfradraget for topskatten efter § 7 i personskatteloven, udgør skattetillægget 100 kr., for hver dag fristen overskrides, dog højst 2.500 kr. i alt.

3) [...]

Skattetillægget tilfalder staten. Told- og skatteforvaltningen kan efter ansøgning fritage helt eller delvis for skattetillægget, hvis særlige omstændigheder taler herfor."

Klageren har været udrejst fra Danmark i en del af 2009. Klageren var derfor efter skattekontrollovens § 4, stk. 1, forpligtet til at indsende selvangivelsen.

SKAT modtog ikke en selvangivelse for indkomståret 2009.

Det er derfor med rette, at klageren er pålagt skattetillæg efter skattekontrollovens § 5, stk. 1.

Efter skattekontrollovens § 5 stk. 1, sidste punktum, kan der efter ansøgning ske hel eller delvis fritagelse for betaling af skattetillæg, hvis særlige omstændigheder taler derfor.

Særlige omstændigheder kan f.eks. være, at der forud for selvangivelsesfristens udløb indtræffer begivenheder, som den skattepligtige ikke har haft indflydelse på og ikke har kunnet forudse, og som hindrer rettidig indgivelse af selvangivelse.

Det forhold, at klageren ikke var opmærksom på reglerne om indsendelse af selvangivelse, kan ikke begrunde fritagelse for betaling af skattetillægget efter skattekontrollovens § 5, stk. 1, sidste punktum. Det bemærkes, at klageren modtog en udvidet selvangivelse i sin skattemappe.

SKATs afgørelse stadfæstes derfor.