Indhold

Afsnittet beskriver, hvilke formforskrifter der er en betingelse for skattefri fusion af foreninger i henhold til FUL § 12.

Dette afsnit indeholder:

  • Regel
  • Dokumentindsendelsen.

Se også

Se afsnit C.D.5.3.1.1 om den skattemæssige behandling, når kooperative foreninger og selskaber gennemfører en skattefri fusion.

Regel

FUL § 13 indeholder ligesom FUL § 6 formforskrifter, der er en betingelse for skattefri fusion. Den modtagende forening skal indsende de dokumenter, der er udarbejdet i forbindelse med fusionen. Se FUL § 13, stk. 1.

Dokumentindsendelsen

Selskabsretligt kan andelsselskaber fusionere efter Lov om erhvervsdrivende virksomheder. Se LEV § 21a. Lov om erhvervsdrivende virksomheder angiver ikke noget om, hvilke selskabsretlige dokumenter der skal udarbejdes i forbindelse med fusionen, men anfører blot i LEV § 21a, stk. 2, at "Bestemmelserne om fusion i SLL kap. 15 anvendes med de fornødne tilpasninger."

Bestemmelsen i FUL § 13 beskriver derfor mere specifikt, hvilke dokumenter der skal udarbejdes, og hvilke oplysninger der skal gives i forbindelse med en fusion af andelsselskaber. Indsendelse af de beskrevne oplysninger og dokumenter er en betingelse for, at reglerne om skattefri fusion af andelsselskaber i FUL § 12 kan anvendes.

Den modtagende forening skal sende de dokumenter, der er udarbejdet i forbindelse med fusionen, til Skattestyrelsen, herunder:

  • udskrift af generalforsamlingsprotokollen, der viser vedtagelsen om fusion
  • revideret regnskabsopstilling, der viser samtlige overdragne aktiver og passiver med angivelse af de reguleringer, overdragelsen måtte medføre
  • opgørelse over eventuelle udbetalinger til andelshaverne i de indskydende foreninger af deres indestående på andelskonto, driftsfondskonto mv.

Skatteministeren er bemyndiget til efter indstilling fra Skatterådet at fastsætte regler om, hvilke yderligere oplysninger der i forbindelse med fusionen skal fremskaffes af den modtagende forening til brug for Skattestyrelsen. Se FUL § 13, stk. 2. Skatteministeren har udnyttet denne bemyndigelse i bekendtgørelse nr. 1003 af 6. september 2014. Se afsnit C.D.5.2.5, der indeholder en uddybet gennemgang af bekendtgørelsen.

Dokumenter og oplysninger vedrørende fusionen sendes til Skattestyrelsen.

De nævnte dokumenter og oplysninger skal indsendes senest en måned efter den dag, hvor fusionen er vedtaget i alle de fusionerende foreninger eller selskaber. Se FUL § 13, stk. 3. Skattestyrelsen kan under ganske særlige omstændigheder se bort fra fristen. Se FUL § 13, stk. 4.