Indhold

Afsnittet handler om den skattemæssige behandling, når gensidige forsikringsforeninger omdannes til aktieselskaber. Afsnittet beskriver også, at FUL § 14 d giver ikke hjemmel til egentlig omdannelse, men derimod overdragelse af foreningens aktiver og passiver til et aktieselskab med fuld succession.

Dette afsnit indeholder:

 • Resumé
 • Omdannelse ved overførsel til et datterselskab
 • Fremførsel af underskud og kildeartsbegrænset tab
 • Etablering af holdingstruktur ved omdannelsen.

Resumé

FUL § 14 d omfatter omdannelse af gensidige forsikringsforeninger til aktieselskaber. Gensidige forsikringsforeninger er beskrevet i SEL § 1, stk. 1, nr. 5.

Omdannelsen skal ske ved, at foreningens aktiver og gæld som helhed overdrages til et aktieselskab. Det er en betingelse, at den overdragende forening modtager aktier i det modtagende aktieselskab, der svarer til værdien af de overdragne aktiver efter fradrag af gæld. Omdannelsen ligner altså en tilførsel af aktiver. Se FUL § 15 c om tilførsel af aktiver.

Overførsel af foreningens aktiver og passiver til datteraktieselskabet udløser ikke avancebeskatning, beskatning af genvundne afskrivninger mv. Det nye forsikringsaktieselskab succederer i den indskydende forenings skattemæssige stilling, så beskatningen i datteraktieselskabet udskydes til det tidspunkt, hvor aktieselskabet realiserer avancen eller tabet. Datteraktieselskabet vil efter omdannelsen være omfattet af SEL § 1, stk. 1, nr. 1.

Omdannelse af et forsikringsselskab skal godkendes af Finanstilsynet. Se Lovbekendtgørelse nr. 342 af 8. april 2011 om finansiel virksomhed § 222.

Omdannelse ved overførsel til et datterselskab

Det er en betingelse for at anvende reglerne om skattefri fusion i FUL kapitel 1, at forsikringsforeningens aktiver og gæld som helhed overdrages til et aktieselskab (datterselskab), der er ejet eller oprettet af foreningen. Foreningen skal også modtage aktier i datteraktieselskabet svarende til værdien af de overdragne aktiver efter fradrag af foreningens gæld.

Skattefri omdannelse af en forsikringsforening efter FUL § 14 d er altså reelt en overdragelse af foreningens aktiver og passiver til et datterselskab. Det er ikke selve foreningen, der omdannes.

Når foreningen overdrager foreningens aktiver og passiver til datterselskabet, kan foreningen og datterselskabet anvende reglerne i FUL

 • § 5 om fusionsdatoen
 • § 6, stk. 2, 3 og 5 om omdannelsesdokumenterne
 • § 7 om den afsluttende periode og modtagende selskabs hæftelse
 • § 8 om modtagende selskabs succession og underskudsbegrænsning.

Derimod kan reglerne i FUL § 9 og 11 om selskabsdeltagernes aktier i det indskydende og det modtagende selskab ikke anvendes. Dette skyldes, at medlemsrettighederne i den indskydende forening ikke ombyttes med andele i det modtagende aktieselskab. Aktionæren i det modtagende selskab er foreningen.

De aktier i det modtagende selskab, som den gensidige forsikringsforening modtager ved omdannelsen, anses for anskaffet på det tidspunkt, hvor omdannelsen er vedtaget i alle de involverede selskaber mv. Som anskaffelsessum anvendes værdien af de indskudte aktiver efter fradrag af foreningens gæld. Se FUL § 14 d, stk. 5. Ved værdiansættelsen skal man være opmærksom på, at det modtagende selskab er indtrådt i den indskydende forenings skattemæssige stilling, også i relation til udskudte skatter mv.

Fremførsel af underskud og kildeartsbegrænset tab

FUL § 8 om succession og underskudsbegrænsning anvendes også ved omdannelse af gensidige forsikringsforeninger. Se FUL § 14 d, stk. 3. Som udgangspunkt er der altså ikke adgang til at overføre underskud fra den indskydende forening til det modtagende aktieselskab. Se FUL § 8, stk. 6. Det samme gælder underskud i mellemperioden og kildeartsbegrænsede tab. Se FUL § 8, stk. 7 og 8.

Når en gensidig forsikringsforening omdannes ved at overføre foreningens aktiver og passiver til et datteraktieselskab, sker der imidlertid ingen underskud- eller tabsbegrænsning, hvis det modtagende aktieselskab er oprettet af forsikringsforeningen selv og ejet 100 pct. af denne. I denne situation kan de underskud, der normalt begrænses efter FUL § 8, stk. 6, og de tab der normalt begrænses efter FUL § 8, stk. 8, fremføres til fradrag i det modtagende datteraktieselskab. Underskuddet vil kun kunne fremføres af datteraktieselskabet og ikke længere af den gensidige forsikringsforening, der ejer aktierne i datteraktieselskabet. Se FUL § 14 d, stk. 4.

Overdragelse af aktier fra en livsforsikringsforening til et koncernforbundet skadesforsikringsaktieselskab

Livsforsikringsvirksomhed og skadesforsikringsvirksomhed kan ikke drives i samme selskab. Det følger af forsikringslovgivningen. Nogle gensidige forsikringsforeninger vil derfor være opdelt i en gensidig livsforsikringsforening og en gensidig skadesforsikringsforening. Ved omdannelse af forsikringsforeningen kan forsikringsforeningen have et ønske om, at aktierne i det modtagende livsforsikringsaktieselskab overdrages til det modtagende skadesforsikringsaktieselskab. Herved opnås en koncern med

 • den indskydende forening øverst
 • et datterselskab med skadesforsikring
 • et datterdatterselskab med livsforsikring.

Hvis det modtagende livsforsikringsaktieselskab har et underskud, der kan fremføres, og er overtaget fra forsikringsforeningen, vil et sådant underskud blive begrænset, når aktierne i livsforsikringsaktieselskabet overdrages til skadesforsikringsaktieselskabet. Se SEL § 12 D om underskudsbegrænsning ved skift i aktionærkredsen. Lovgiver har imidlertid ikke ønsket, at der skal ske underskudsbegrænsning i denne situation. Der er derfor indført en undtagelse i FUL § 14 d, stk. 7. Undtagelsen medfører, at etablering af den enstrengede struktur med livsforsikringsaktieselskabet som datterdatterselskab ikke medfører underskudsbegrænsning efter SEL § 12 D. I forbindelse med omdannelsen kan livsforsikringsaktieselskabet derfor overdrages til skadesforsikringsselskabet, uden at underskuddet fortabes eller begrænses. Det er en betingelse, at overdragelsen sker inden for samme koncern.

Etablering af holdingstruktur ved omdannelsen

Hvis den gensidige forsikringsforening ønsker det, kan den i forbindelse med omdannelsen til aktieselskab etablere et moderselskab til forsikringsaktieselskabet. Se FUL § 14 d, stk. 6. Dette kan ske ved, at det forsikringsaktieselskab, der ved omdannelsen modtager forsikringsforeningens aktiver og passiver, videreoverdrager de modtagne aktiver og passiver til et 100 pct. ejet datterselskab. Der er krav om samtidighed, så videreoverdragelsen sker i forbindelse med omdannelsen.

Det aktieselskab, der i sidste ende overtager virksomheden, indtræder i forsikringsforeningens skattemæssige status i relation til de overdragne aktiver og passiver. Transaktionen ligner en tilførsel af aktiver. Se FUL § 15 c. Modsat tilførsel af aktiver kan forsikringsforeningens underskud her fremføres af det modtagende datterdatterselskab. Underskuddet kan derimod ikke længere udnyttes af holdingselskabet eller den gensidige forsikringsforening. Overdragelsen må kun ske mod vederlag i aktier i datterselskabet.