Indhold

Afsnittet beskriver den skattemæssige behandling, når andelskasser, der er omfattet af SEL § 1, stk. 1, nr. 2a, omdannes til aktieselskaber.

Dette afsnit indeholder:

 • Resumé
 • Regel
 • Skattemæssige konsekvenser for indskydende- og modtagende selskab
 • Skattemæssige konsekvenser for andelshaverne
 • Aktier modtaget af en fond eller forening.

Resumé

Omdannelse af en andelskasse til et aktieselskab vil efter skattelovgivningens almindelige regler udløse likvidationsbeskatning af den ophørende andelskasse. FUL § 14 g medfører, at omdannelsen ikke udløser likvidationsbeskatning. I stedet succederer det modtagende aktieselskab i andelskassens anskaffelsessummer og anskaffelsestidspunkter, og avancer/tab bliver først beskattet, når det modtagende aktieselskab engang afstår aktiverne.

Det modtagende aktieselskab kan uanset underskudsbegrænsningsreglen i FUL § 8, stk. 6 og tabsbegrænsningsreglen i FUL § 8, stk. 8, anvende de underskud og tab, der er fremført i andelskassen. Det er dog en betingelse, at den indskydende andelskasse ejer hele aktiekapitalen i det modtagende aktieselskab, og selskabet ikke tidligere har drevet erhvervsmæssig virksomhed. Se FUL § 14 g, stk. 2.

Regel

En andelskasse, der er omfattet af SEL § 1, stk. 1, nr. 2a, kan beslutte at overdrage aktiver og passiver som helhed til et aktieselskab, der er ejet og oprettet af andelskassen og har tilladelse til at drive pengeinstitut. Det følger af lov om finansiel virksomhed. Flere forskellige andelskasser kan godt fusionere med samme aktieselskab. Se Lovbekendtgørelse nr. 342 af 8. april 2011 om finansiel virksomhed §§ 207-213.

Omdannelsen sker ved, at andelskassen - efter selskabslovens regler om fusion - fusionerer med et aktieselskab, der er ejet eller oprettet af andelskassen. For at sikre, at kapitalen fortsat anvendes til pengeinstitutformål, oprettes der i forbindelse med andelskassens fusion med aktieselskabet en erhvervsdrivende fond eller forening, der får overdraget aktier i aktieselskabet svarende til andelskassens reserver. Medlemmernes andelskapital ombyttes til aktier eller indløses kontant.

FUL § 14 g indeholder de skattemæssige regler for SEL § 1, stk. 1, nr. 2a-andelskassers omdannelse til aktieselskaber.

Når andelskasser omdannes til aktieselskaber, gælder følgende bestemmelser i fusionsskatteloven også:

 • FUL § 5 om fusionsdatoen
 • FUL § 6, stk. 2-5 om formforskrifter
 • FUL § 7 om det indskydende selskabs indkomstopgørelse og det modtagende selskabs hæftelse for det indskydende selskabs skatter  
 • FUL § 8 om succession på selskabssiden og underskudsbegrænsning
 • FUL § 9 om ombytning med andet end aktier (kontantvederlag) og
 • FUL § 11 om ombytning af andele til aktier i det modtagende selskab.

Skattemæssige konsekvenser for indskydende- og modtagende selskab

Der foretages en almindelig indkomstopgørelse i den indskydende andelskasse for perioden fra udløbet af sidste indkomstår og indtil fusionsdatoen. Det modtagende aktieselskab hæfter for eventuelle skattekrav mod andelskassen og indtræder tilsvarende i krav på tilbagebetaling. Se FUL § 7.

Det modtagende aktieselskab succederer i den indskydende andelskasses skattemæssige status i relation til de overtagne aktiver og passiver. Ved indkomstopgørelsen i det modtagende aktieselskab behandles de overtagne aktiver og passiver derfor, som om de var anskaffet

 • på de tidspunkter, de er erhvervet af andelskassen, og
 • for de anskaffelsessummer, andelskassen har erhvervet aktiverne til.

De skattemæssige konsekvenser indtræder derfor først, når det modtagende aktieselskab afhænder aktiverne.

For skattemæssige underskud og kildeartsbegrænsede tab i den indskydende andelskasse er udgangspunktet, at disse ikke kan udnyttes af det modtagende aktieselskab. Se FUL § 8. Der gælder dog en særregel vedrørende underskud, hvis andelskassen overdrager aktiver og gæld til et aktieselskab, der er ejet eller oprettet af andelskassen, og hvori den ejer alle aktierne. Altså en "omvendt lodret fusion". I den situation kan det modtagende andelskasseaktieselskab, uanset FUL § 8, stk. 6 og 8, fremføre andelskassens eventuelle underskud og kildeartsbegrænsede tab fra tidligere år. Se FUL § 14 g, stk. 2. Det er en betingelse, at det modtagende aktieselskab ikke tidligere har drevet erhvervsmæssig virksomhed.

Skattemæssige konsekvenser for andelshaverne

De aktier i det modtagende andelskasseaktieselskab, som andelshaverne modtager ved ombytning af deres andele, anses for anskaffet på samme tidspunkt og for samme anskaffelsessum som de ombyttede andele. Hvis de ombyttede andele er anskaffet i næringshensigt, anses de modtagne aktier også for anskaffet i næringshensigt. Selve ombytningen udløser derfor ingen beskatning. Når aktierne efterfølgende afstås, behandles avancen efter aktieavancebeskatningslovens almindelige regler. Se FUL § 11.

Hvis andelshaverne modtager kontanter eller lignende sker der beskatning som udlodning. Se FUL § 9.

En "fusion" efter lov om finansiel virksomhed § 207 medfører, at andelskassen uden likvidation overdrager andelskassens aktiver og gæld som helhed til et aktieselskab, der er oprettet og ejet af andelskassen. Aktierne i det modtagende andelskasseaktieselskab overdrages til en erhvervsdrivende fond eller forening. Hvis det i andelskassens vedtægter er bestemt, at andelskassens reserver ved likvidation skal udbetales til medlemmerne, vil værdien af reserverne i andelskassen blive anset som en gave fra medlemmerne til fonden. Denne gave skal ikke medregnes ved opgørelsen af medlemmernes skattepligtige indkomst. Se FUL § 14 g, stk. 3.

Aktier modtaget af en fond eller forening

De aktier i det modtagende selskab, som den erhvervsdrivende fond eller forening modtager i medfør af lov om finansiel virksomhed § 207, anses for anskaffet på det tidspunkt, hvor omdannelsen er vedtaget i den sidste af de involverede andelskasser.

Som anskaffelsessum anvendes værdien af de indskudte aktiver med fradrag af andelskassens gæld henholdsvis fradrag af den samlede indløsningsværdi af andelsbeviserne i andelskassen. Se FUL § 14 g, stk. 4. Indløsningsværdien er det beløb, som andelshaverne vil få udbetalt, hvis de i forbindelse med omdannelsen vælger at få andelsbeviserne indløst kontant.