Indhold

Afsnittet beskriver den skattemæssige behandling, når selskabsbeskattede elselskaber, der er omfattet af SEL § 1, stk. 1, nr. 2e, omdannes til aktieselskaber.

Dette afsnit indeholder:

 • Resumé
 • Skattemæssige konsekvenser for indskydende - og modtagende selskab
 • Skattemæssige konsekvenser for deltagerne
 • Fremførsel af underskud og kildeartsbegrænset tab.

Se også

Se afsnit C.D.1.1.6 om elselskaber og kommunale el-virksomheder.

Resumé

FUL § 14 i handler om de skattemæssige konsekvenser af den selskabsretlige omdannelse af aktieselskabsbeskattede elselskaber, der er omfattet af SEL § 1, stk. 1, nr. 2e, til aktieselskaber. Se afsnit C.D.1.1.6 om elselskaber mv.

Omdannelsen sker ved, at selskabet eller foreningen overdrager sine samlede aktiver og passiver til et aktieselskab, hvorefter selskabet eller foreningen opløses uden likvidation. Andelshaverne får ombyttet deres andelsbeviser med aktier i det nye selskab.

Uden FUL § 14 i der sikrer, at omdannelsen kan ske skattefrit efter reglerne i FUL kap. 1, ville omdannelsen til aktieselskab udløse almindelig realisationsbeskatning i det omdannede elselskab. For andelshaverne ville omdannelsen blive anset for en afståelse af andelsbeviset.

Afsnittet om omdannelse i Skatteministeriets cirkulære nr. 147 af 6. september 2000 om elselskabers overgang til almindelig skattepligt er indarbejdet i teksten.

Skattemæssige konsekvenser for indskydende- og modtagende selskab

FUL kap. 1 anvendes også ved omdannelse af elselskaber, der er omfattet af SEL § 1, stk. 1, nr. 2e.  Se FUL § 14 i, stk. 1. Dog skal FUL § 6 om formforskrifter ikke anvendes her, men derimod FUL § 13. Se afsnit C.D.5.3.1.2 om dokumentindsendelse for foreninger.

Det betyder i korte træk følgende: 

 • Selskabsdeltagerne skal modtage aktier i det nye selskab eller en kontant udligningssum. Se FUL § 2.
 • Omdannelsesdatoen skal være sammenfaldende med skæringsdatoen for det modtagende selskabs regnskabsår. Se FUL § 5.
 • Der skal foretages en ansættelse af den indskydende forening/selskab frem til omdannelsesdatoen, og det modtagende aktieselskab hæfter for den indskydende forenings/selskabs skatter. Der udløses ingen realisationsbeskatning af det indskydende selskab. Se FUL § 7.
 • Det modtagende aktieselskab succederer i den indskydende forenings/selskabs skattemæssige status i relation til overtagne aktiver og passiver, og skattemæssige underskud og tab fortabes. Se FUL § 8.
 • Deltagerne i elselskabet beskattes ikke, hvis de kun modtager aktier i det modtagende aktieselskab. Modtager de andet end aktier, eksempelvis kontantvederlag, anses andelene for afhændet til tredjemand. Se FUL § 9.
 • Fortjeneste og tab på datter- eller koncernselskabsaktier, der annulleres af det modtagende selskab, medregnes ikke ved indkomstopgørelsen. Se FUL § 10.
 • For de aktier, der ydes som vederlag i forbindelse med omdannelsen, gælder, at der succederes i anskaffelsestid, anskaffelsessum og anskaffelseshensigt. Se FUL § 11.
 • Omdannelsesdokumenterne sendes til SKAT senest en måned efter den dag, hvor omdannelsen er vedtaget. Se FUL § 13.

Skattemæssige konsekvenser for deltagerne

Deltagerne i elselskabet beskattes ikke i forbindelse med omdannelsen, i det omfang de modtager aktier i det modtagende selskab. De andele, der ikke ombyttes til aktier, men hvor andelshaveren i stedet modtager kontanter, anses for afhændet til kursen på ombytningstidspunktet. Se FUL § 9. Beskatning sker efter de almindelige regler i aktieavancebeskatningsloven.

De aktier, andelshaveren modtager som vederlag for andelene, behandles ved en senere afståelse, som om de var erhvervet på samme tidspunkt og for samme anskaffelsessum som de ombyttede andele. Modtagne aktier anses for anskaffet som led i næring, hvis de ombyttede andele var anskaffet som led i næring. Modtagne aktier anses for omfattet af ABL § 18, hvis de ombyttede andele ville være omfattet af denne bestemmelse. Se FUL § 11.

Fremførsel af underskud og kildeartsbegrænset tab

FUL § 8 om succession og underskudsbegrænsning anvendes også ved omdannelse af selskabsbeskattede elselskaber. Som udgangspunkt er der altså ikke adgang til at overføre underskud fra det indskydende elselskab til det modtagende aktieselskab. Se FUL § 8, stk. 6. Det samme gælder underskud i mellemperioden og kildeartsbegrænsede tab. Se FUL § 8, stk. 7 og 8.

Når et selskabsbeskattet elselskab, der er omfattet af SEL § 1, stk. 1, nr. 2e, omdannes ved at overføre foreningens aktiver og passiver til et datteraktieselskab, sker der imidlertid ingen underskud- eller tabsbegrænsning, hvis

 • det modtagende aktieselskab er ejet eller oprettet af det indskydende elselskab selv, og
 • elselskabet ejer datterselskabet 100 pct.

I denne situation kan de underskud, der normalt begrænses efter FUL § 8, stk. 6, fremføres til fradrag i det modtagende datteraktieselskab. Det er en betingelse, at det modtagende datteraktieselskab ikke tidligere har drevet erhvervsmæssig virksomhed. Se FUL § 14 i, stk. 2. Modsat FUL § 14 f, stk. 2 er der ikke i FUL § 14 i, stk. 2 hjemmel til, at det modtagende selskab kan fradrage kildeartsbegrænsede tab omfattet af FUL § 8, stk. 8.