åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "C.D.7.1 Generelt om det objektive system" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.

Indhold

Dette afsnit beskriver generelle og overordnede principper vedrørende det objektive system.

Afsnittet indeholder:

 • Det objektive system
 • Baggrunden for det objektive system
 • Samspil mellem det objektive system og tilladelsessystemet
 • Frist for ansættelse
 • Lovens baggrund, formål og historik.

Det objektive system

Efter det objektive system er det muligt at gennemføre skattefrie omstruktureringer uden tilladelse fra Skattestyrelsen og uden nogen form for efterfølgende anmeldelseskrav. Der stilles heller ikke krav om en forretningsmæssig begrundelse for omstruktureringen.

Der gælder i stedet en række værnsregler, som skal forhindre, at omstruktureringen foretages ud fra et skatteundgåelsesmotiv.

Det er således en betingelse, at aktierne i

 • det erhvervede selskab (ved skattefri aktieombytning)
 • de deltagende selskaber (ved skattefri spaltning) og
 • det modtagende selskab (ved skattefri tilførsel af aktiver)

 ikke afstås inden for en periode på tre år fra omstruktureringstidspunktet.

For at gøre det muligt at foretage efterfølgende skattefrie omstruktureringer kan de pågældende aktier dog i den nævnte periode afstås i forbindelse med en skattefri omstrukturering, hvis der ved denne efterfølgende omstrukturering ikke sker vederlæggelse med andet end aktier.

Hvis de omhandlede aktier bliver afstået inden for tre år efter omstruktureringsdatoen, anses omstruktureringen som udgangspunkt for skattepligtig. Dette kan dog undgås, hvis der ansøges om og opnås tilladelse hos Skattestyrelsen.

Baggrunden for det objektive system

Formålet med det objektive system er, at give selskaber og koncerner en mere enkel adgang til at omstrukturere skattefrit. Reglerne betyder, at det for mange virksomheder ikke er nødvendigt at søge Skattestyrelsen om tilladelse til en skattefri omstrukturering. Virksomhederne kan på denne måde spare administration og ressourcer samt vil lettere og hurtigere kunne tilpasse koncernstrukturen til ændrede markedsmæssige vilkår. Samtidig har virksomhederne samme nemme adgang til skattefri omstrukturering som mange af deres konkurrenter i de øvrige EU-lande.

Samspil mellem det objektive system og tilladelsessystemet

Der kan gennemføres omstruktureringer som skattefri spaltning, tilførsel af aktiver og aktieombytninger uden tilladelse. Der kan samtidigt indhentes tilladelse hos Skattestyrelsen. Der er med andre ord tale om et alternativ til tilladelsessystemet.

Hvad angår skattefri fusion stilles der som udgangspunkt aldrig krav om tilladelse. Der skal dog søges om tilladelse til grænseoverskridende fusion i særlige tilfælde omfattet af FUL § 15, stk. 4, 6 pkt. Se herom afsnit C.D.5.4.4.

Skattestyrelsen har kompetencen til at give tilladelse og har således også kompetencen til at fastlægge praksis i overensstemmelse med disse regler.

Der er ikke noget til hinder for, at der gennemføres en omstrukturering efter det objektive system, hvis man har fået afslag på at gennemføre omstruktureringen efter tilladelsessystemet.

På samme måde kan der anmodes om tilladelse til skattefri omstrukturering efter, at denne er gennemført. Derved kan man - hvis tilladelse opnås - undgå de værnsregler, som en objektiveret omstrukturering medfører.

Omstruktureringer efter de objektive regler skal respektere de normale objektive betingelser for omstruktureringer efter fusionsskattedirektivet. Det gælder bl.a. krav om vederlæggelse med aktier, kravet om at der overdrages en gren af en virksomhed vedrørende grenspaltning og tilførsel af aktiver og lignende.

Hvis der ønskes gennemført en omstrukturering uden tilladelse, vil det i overensstemmelse med SFL § 21 være muligt at indhente bindende svar, på spørgsmål om en omstrukturering overholder de objektive betingelser efter fusionsskatteloven eller ABL § 36.

Se også

Se også afsnit C.D.6 om skattefri omstrukturering med tilladelse.

Frist for ansættelse

Der gælder en udvidet ansættelsesfrist i forhold til holdingkravet (tre års-betingelsen) for

 • spaltning - se afsnit C.D.7.2
 • tilførsel af aktiver - se afsnit C.D.7.3
 • aktieombytning - se afsnit C.D.7.4.

Det betyder, at beskatningen i forbindelse med omstruktureringen kan ændres indtil den 1. maj i det 6. år efter udløbet af det indkomstår, hvor omstruktureringen er gennemført. Se SFL § 26, stk. 8.

I relation til de andre betingelser gælder den almindelige ansættelsesfrist.

Den forlængede frist omfatter også skattepligtige, som i øvrigt er omfattet af BEK nr. 1305 af 14. november 2018 om en kort frist for skatteansættelse af personer med enkle økonomiske forhold.

Lovens baggrund, formål og historik

Der er inden for de senere år sket følgende lovændringer mv.:

Lov nr. og dato

Ændring og baggrund for ændringen

Hvor i loven

343 af 18.04.2007

Indførelse af det objektive spor

FUL §§ 15 a. og b, 15 c, og d

ABL § 36 A

98 af 10.02.2009

Præciseringer og ændring af udbyttebegrænsningsreglerne

FUL §§ 15 a, og b, 15 c og d

ABL § 36 A

525 af 12.06.2009

Harmonisering af selskabers aktie- og udbyttebeskatning mv. Bl.a. ophævelse af udbyttebegrænsningsreglerne og indførelse af holdingkravet

FUL §§ 15 a og b, 15 c og d

ABL § 36 A

254 af 30.03.2011

Justering af lov nr. 525, samt indførelse af værnsregler om kontantvederlag ved spaltning

FUL §§ 15 a og c

1255 af 18.12.2012

Udvidelse af holdingkravet og værnsreglen om kontantvederlag vedrørende skattefri porteføljeaktier

FUL § 15 a

1347 af 03.12.2013

Adgang til skattefri omstrukturering med deltagelse af selskaber hjemmehørende i EØS-lande 

FUL § 15 a og c

274 af 26. marts 2014

Lovændringen indebærer, at alle kontante udligningssummer, der modtages i forbindelse med skattefrie fusioner og spaltninger, beskattes som udbytte, forudsat at aktionæren efter omstruktureringen ejer aktier i et af de indskydende eller modtagende selskaber eller selskaber, som er koncernforbundne med de nævnte selskaber. Tidligere blev sådanne kontante udligningssummer beskattet som aktieavance.

FUL § 9 og § 15 b, stk. 4

1557 af 13.december 2016

 

Risikoen for omgåelse af værnsreglen minimeres ved at justere holdingkravet i fusionsskattelovens § 15 a, stk. 1, således at et selskab ikke kan foretage en skattefri spaltning uden tilladelse fra SKAT, hvis der i en periode på tre år forud for vedtagelsen af spaltningen er gennemført overdragelse af aktier i det indskydende selskab uden skattemæssig succession til et eller flere selskaber, der er koncernforbundne, jf. kursgevinstlovens § 4, stk. 2.

Skatteministeriet er af SKAT blevet gjort opmærksom på, at fusionsskattelovens § 15 a, stk. 1, 4. pkt., om holdingkravet eventuelt kan omgås på en relativt enkel måde, der fører til, at der afstås aktiver skattefrit, som ved direkte salg ville udløse beskatning.

Omgåelsesmetoden består i, at et selskab H, som ønsker, at datterselskab D afstår aktiver, etablerer to nye datterselskaber M1 og M2. Det er skattefrit og uden væsentlige omkostninger for H at etablere M1 og M2. H sælger herefter D til M1 og M2 i ejerandele, der svarer til forholdet mellem værdien af den aktivitet i D, der ønskes solgt, og værdien af den resterende aktivitet. M1 og M2 kan overtage D uden skattemæssige konsekvenser.

 

Lov nr. 652 af 8. juni 2016

Henvisninger til den ophævede lov om investeringsfonds ophæves.

FUL § 1, stk. 1, § 8, stk. 1, 4. og 5. pkt., § 15 b, stk. 1, 8. pkt., § 15 b, stk. 2, 8. pkt., § 15 d, stk. 2, 6. og 7. pkt., § 15 d, stk. 3, 6. og 7. pkt.

 Lov nr. 1375 af 12. april 2017

 FUL § 8, stk. 6, 5. pkt., vedrører en særlig mulighed for trods en skattefri omstrukturering at få tilladelse til at fremføre underskud omfattet af den nu ophævede bestemmelse i kulbrinteskattelovens § 18, stk. 1.Bestemmelsen burde have været ophævet, da kulbrinteskattelovens kapitel 3, herunder bestemmelsen i § 18, stk. 1, blev ophævet ved L 2013.1636.

Lov nr. 1555 af 19. december 2017

Konsekvensændringer som følge af skattekontrolloven mv.

Selvangivelsespligten er pr. 1. januar 2019 afløst af en pligt til at afgive oplysninger til Skattestyrelsen efter skattekontrollovens § 2.

For juridiske personer, som skal indgive selvangivelse i indkomståret 2018, finder ændringerne ikke anvendelse for indkomståret 2018.        

FUL § 7, stk. 2, nr. 1 og § 15 b, stk. 3, 1.pkt.

ABL §36, stk. 7, 1. pkt.

Lov nr. 723 af 8. juni 2018 

Beskatning af løbende indtægter ved grænseoverskridende omstruktureringer.

FUL § 5, stk. 4.

Lov nr. 1130 af 11. september 2018  Værnsreglen, som skal hindre omgåelse af udbyttebeskatning ved konvertering af skattepligtige udbytter til skattefrie aktieavancer, udvides. Lovændringen medfører, at alle kontante udligningssummer, der modtages i forbindelse med skattefri fusion, spaltning og aktieombytning, beskattes som udbytte, forudsat at aktionæren eller fysiske eller juridiske personer, som står i en sådan forbindelse med aktionæren som omhandlet i ligningslovens § 2, efter omstruktureringen ejer aktier i et af de indskydende eller modtagende selskaber eller selskaber, som er koncernforbundne med de nævnte selskaber. FUL § 9
Lov nr. 1726 af 27. december 2018

Implementering af direktivet om skatteundgåelse og direktivet om skattetvistbilæggelse og forskellige ændringer af momssystemdirektivet.

Det foreslås, at fusionsskattelovens § 15, stk. 2, 4. pkt., § 15 b, stk. 1, 9. pkt., og § 15 d, stk. 3, 6. pkt., ændres, således at bestemmelserne finder anvendelse på aktiver og passiver, der ikke i forvejen er omfattet af dansk beskatning.

De foreslåede ændringer af fusionsskatteloven skal sikre, at Danmark overholder sin forpligtelse til at fastsætte skattemæssige indgangsværdier på aktiver og passiver, som bliver eller kan blive omfattet af dansk beskatningsret i forbindelse med en selskabsretlig omstrukturering. Ændringen begrundes i skatteundgåelsesdirektivets regler om exitbeskatning.

FUL§ 15, stk. 2, 4. pkt., § 15 b, stk. 1, 9. pkt., og § 15 d, stk. 3, 6. pkt.