Dato for udgivelse
11 May 2011 09:40
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
26 Apr 2011 11:44
SKM-nummer
SKM2011.320.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
10-119040
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber
Emneord
Gaver, indsamling
Resumé

Skatterådet kan bekræfte, at en indsamling til fordel for en nærmere angiven person er skattefri i medfør af ligningslovens § 7, stk. 1, nr. 1. Den pågældende er anset som offer for en forbrydelse, idet en anden person er dømt for injurier mod den pågældende. Hvis den dømte måtte frifindes ved den verserende ankesag ved Landsretten, foreligger der en ny situation, der ikke er omfattet af nærværende bindende svar. Spørger vil i så fald ikke længere være offer for en forbrydelse, hvilket er forudsætningen for skattefritagelsen efter ligningslovens § 7, stk. 1, nr. 1.

Det bindende svar er af hensyn til tavshedspligten offentliggjort i en forkortet og redigeret form.

Hjemmel
Ligningsloven § 7, stk. 1, nr. 1
Reference(r)
Ligningsloven § 7, stk. 1, nr. 1
Henvisning
Ligningsvejledningen, almindelig del, afsnit A.B.7.3.2

Spørgsmål:

  1. Kan Spørger opnå skattefrihed efter ligningslovens § 7, stk. 1, nr. 1, på bidrag, der hidrører fra midler indsamlet af en bred kreds af såvel private, virksomheder og fonde, indsamlet til støtte for Spørgers retssag anlagt mod flere personer for renselse af Spørgers ære i medborgeres agtelse?

Svar:

  1. Ja, se dog sagsfremstilling og begrundelse.

Beskrivelse af de faktiske forhold

Spørger anlagde i retten sag mod flere personer for ærekrænkelse efter straffelovens § 267:

"Den, som krænker en andens ære ved fornærmelige ord eller handlinger eller ved at fremsætte eller udbrede sigtelser for et forhold, der er egnet til at nedsætte den fornærmede i medborgeres agtelse, straffes med bøde eller fængsel indtil 4 måneder"

Spørgers omkostninger forventes sat løbe op i 2 mio. kr. eller mere, hvilket ikke vil blive dækket af modparten. Det indsamlede bidrag vil kun gå til dækning af sagens omkostninger, et evt. overskud vil blive givet til, en forening af forfattere og redaktører, der arbejder for journalisters og forfatteres ytringsfrihed verden over.

Dommen er blevet afsagt og modparten blev dømt til at betalte bøde, tort og sagsomkostninger på i alt 550.000 kr. Modparten  har anket dommen til Landsretten.

Spørgers opfattelse ifølge anmodning og bemærkninger til sagsfremstilling

Ligningslovens § 7. Til den skattepligtige indkomst medregnes ikke:

1)      Gaver, der hidrører fra indsamlede bidrag, forudsat at gaven alene har karakter af en anerkendelse af modtagerens fortjenester eller er det i anledning af modtagerens alvorlige sygdom eller tilskadekomst eller er ydet til personer, der har været udsat for en ulykke, forbrydelse eller katastrofe, eller til disse efterladte. Det er ligeledes en forudsætning, at indsamlingen ikke er sket på modtagerens initiativ.

Ligningslovens § 7 hjemler skattefrihed for indtægter af forskellig karakter og under forskellige forhold bl.a. til:

  1. Gaver, der hidrører fra indsamlede bidrag, der er ydet til personer som har været udsat for en forbrydelse

  2. Det er ligeledes en forudsætning, at gaven er oppebåret én gang for alle og ikke har karakter af vederlag, samt at indsamlingen ikke er sket på modtagerens initiativ. Bestemmelsen angår kun gaver, der hidrører fra indsamlede midler.

  3. Hertil må kræves, at indsamlingen er organiseret inden for en vis større kreds.

Indsamlingen sker på initiativ af NN på vegne af den til formålet stiftede "Støtteforeningen for Spørger" og en række offentligt kendte anbefalere. Det indsamlede bidrag vil kun gå til dækning af sagens omkostninger, et evt. overskud vil blive givet til en nærmere angiven forening.

Skatteministeriets indstilling og begrundelse

Efter ligningslovens § 7, stk. 1, nr. 1, beskattes gaver, der hidrører fra indsamlede bidrag ikke, forudsat at gaven alene er en anerkendelse af modtagerens fortjenester eller er ydet i anledning af modtagerens alvorlige sygdom eller tilskadekomst eller er ydet til personer, der har været udsat for en ulykke, forbrydelse eller katastrofe, eller til disse efterladte. Det er ligeledes en forudsætning, at gaven er oppebåret én gang for alle, og ikke har karakter af vederlag, samt at indsamlingen ikke er sket på modtagerens initiativ.

Praksis:

LL § 7, stk. 1, nr. 1 har bl.a. fundet anvendelse på indsamlede midler på ca. 625.000 kr. ydet som et nærsamfunds anerkendelse af en særlig indsats, herunder som foregangsmand indenfor alternativ miljørigtig landbrugsproduktion, hvorimod gaven ikke repræsenterede nogen form for vederlag for en arbejds- eller bistandspræstation, jf. TfS1997,397 LSR.

I SKM2006.503.SR fandt Skatterådet, at en gave, som hidrørte fra indsamlede bidrag, var skattefri for modtageren efter reglerne i ligningslovens § 8, stk. 1, punkt. 1. Modtageren af gaven havde solgt en ejendom, der efterfølgende havde vist sig at være forurenet, og var blevet dømt til at give køberen et forholdsmæssig afslag på 800.000 kr. Skatterådet lagde ved afgørelsen til grund, at den pågældende gave kunne anses som en hædersgave i anledning af modtagerens indsats for at mindske den økonomiske byrde for nuværende og tidligere ejere af forurenede ejendomme.

I SKM2008.382.SR fandt Skatterådet, at en gave, som hidrørte fra indsamlede bidrag var skattefri for modtageren efter reglerne i ligningslovens § 7, stk. 1, pkt. 1, idet gaven alene havde karakter af en anerkendelse af modtagerens fortjenester. Modtageren af gaven havde ydet en stor indsats med arbejdet for, at ændre reglerne for opholdstilladelse i Danmark.

I SKM2009.354.SR fandt Skatterådet, at en gave, som hidrører fra indsamlede bidrag er skattefri for modtageren efter reglerne i ligningslovens § 7, stk. 1, pkt. 1, idet gaven alene er ydet som en anerkendelse af modtagerens fortjenester.

Begrundelse:

Ad. Spørgsmål 1:

Der spørges om, hvorvidt modtageren af en indsamlet gave vil blive skattepligtig heraf.

Ved lov nr. 453 af 10. juni 2003 blev der i ligningslovens § 7, stk. 1, nr. 1, indsat ordet forbrydelse efter ordet ulykke. Det betød, at sætningen om forbrydelse i bestemmelsen fik følgende ordlyd:

..."eller er ydet til personer, der har været udsat for en ulykke, forbrydelse eller katastrofe, eller til disse efterladte..."

Det er hverken i bemærkningerne til lovændringen eller senere sket en nærmere fortolkning af ordet forbrydelse. Det må derfor, efter Skatteministeriets opfattelse, forstås således som ordet forbrydelse nærmere er defineret i nudansk ordbog, nemlig ..."hvor der er sket en handling, der strider mod loven og derfor er strafbar..."

Da spørger således er blevet offer for en forbrydelse, idet en person er blevet dømt for fremsættelse af injurier mod spørger, som er omfattet af injurielovgivningen i straffelovens § 267, er det Skatteministeriets opfattelse, at en sådan forbrydelse tillige er en forbrydelse som anført i ligningslovens § 7, stk. 1, nr. 1.

De til spørger indsamlede midler i anledning af den forbrydelse spørger er blevet offer for, og som har påført spørger en del udgifter, vil dermed være omfattet af skattefritagelsen i LL § 7, stk. 1, nr. 1.

Det er videre oplyst, at såfremt der indsamles større beløb end spørger har udgifter for, vil spørger, ikke få tildelt disse midler, idet den forening, der står bag indsamlingen til spørger, har bestemt, at eventuelt overskydende beløb skal tilfalde en anden forening. Den indsamlende forening anses derfor at have fulde råderet over de indsamlede midler, indtil disse er videregivet til spørger og den forening, der er bestemt til at modtage eventuelt overskydende del af indsamlingen. Uanset hvilket beløb, der tilfalder spørger vil dette beløb dog være omfattet af skattefriheden i LL § 7, stk. 1, nr. 1, jf. ovenstående. Det er således uden betydning for skattefriheden, at en del af de indsamlede midler videregives til anden forening. Det er ikke spørger, der har råderet over indsamlingen ligesom det ikke er, spøger, der bestemmer, hvordan de indsamlede midler skal fordeles.

Endelig bemærkes, at Skatteministeriet ved indstillingen har lagt afgørende vægt på, at spørger er offer for en forbrydelse, idet der foreligger en dom for injurier. Hvis den dømte måtte frifindes ved den verserende ankesag ved Landsretten, foreligger der en ny situation, der ikke er omfattet af nærværende besvarelse. Spørger vil i så fald ikke længere være offer for en forbrydelse, hvilket er forudsætningen for vurderingen af denne sag, jf. ligningslovens § 7, stk. 1, nr. 1.

Indstilling:

Skatteministeriet indstiller derfor, at der svares ja til spørgsmålet.

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder Skatteministeriets indstilling og begrundelse.

Svaret er bindende for skattemyndighederne i følgende periode

I 5 år, der regnes fra modtagelsen af svaret jf. SFL § 25, stk. 1.