For at salg af en vare eller en ydelse kan blive momspligtigt i Danmark, skal leveringsstedet efter momslovens regler være i Danmark. Ved fastlæggelse af leveringsstedet skelner man mellem varer og ydelser.

Varer

Leveringsstedet er i Danmark i følgende tilfælde:

 1. Når varen fysisk overdrages i Danmark
 2. Varen findes i Danmark, når transport til køber påbegyndes
  1. Dog ikke når varen installeres eller monteres af leverandøren (udføres af leverandør eller for dennes regning, og montagen foregår i udlandet)
  2. Eller ved fjernsalg, hvor sælger er registreringspligtig for dette salg i et andet EU-land
 3. Når varen sendes eller transporteres til Danmark og installeres eller monteres her i landet af en udenlandsk leverandør eller for dennes regning.
 4. Når varen sælges til Danmark som fjernsalg fra et andet EU-land, når leverandøren er registreringspligtig for dette salg her. Bemærk at du er registreringspligtig i Danmark, hvis du har en omsætning på over 280.000 DKK som fjernsalg til Danmark.
 5. Der sker leverancer ombord på skibe/fly/tog, der beskæftiger sig med persontransport indenfor EU og som har afgangssted i Danmark.

Ydelser

Ydelser er alt det, som ikke kan karakteriseres som varer fx rådgivningsydelser, reklameydelser, transportydelser, udlejning af aktiver, hotel- og restaurationsydelser, rengøringsydelser og byggeydelser.

Følgende ydelser har altid leveringssted i Danmark. Dette gælder, uanset om køberen er en afgiftspligtig person eller ej:

 1. Ydelser vedrørende fast ejendom, hvis ejendommen er beliggende i Danmark
 2. Personbefordring, hvis befordringen sker i Danmark
 3. Restaurant- og cateringydelser, hvis ydelsen udføres i Danmark
 4. Korttidsudlejning af transportmidler, hvis kunden får transportmidlet stillet til rådighed i Danmark. Der kommer nye regler pr. 1. januar 2013

Hvis du leverer ydelserne under punkt 1.-4. til en person eller virksomheder, der ikke er registreret for moms i Danmark, skal du momsregistreres i Danmark.

Leverer du de samme ydelser til en momspligtig person i Danmark, vil dit salg i langt de fleste tilfælde blive omfattet af reglerne for omvendt betalingspligt, og du skal ikke momsregistreres i Danmark (se nedenstående om omvendt betalingspligt).

Personer, som ikke er momspligtige, kan alligevel i bestemte situationer være momspligtige købere. De bliver for eksempel registreringspligtige, når de køber varer fra andre EU-lande. Denne momsregistrering har også betydning for deres momsmæssige status i forbindelse med køb af ydelser fra andre EU-lande.

Leverance af stort set alle andre typer af ydelser end punkt 1.-4. nævnte har kun leveringssted i Danmark, såfremt køberen er en afgiftspligtig person.  Der vil altid være omvendt betalingspligt på levering af disse ydelser til afgiftspligtige personer (Se nedenstående ang. omvendt betalingspligt). Dette gælder uanset om den afgiftspligtige aftager er momspligtig i Danmark eller er fritaget for moms, se afsnit 4 efterfølgende.

Adgang til arrangementer, såsom messer udstillinger og koncerter, er momspligtig i Danmark, hvis disse rent faktisk afholdes her. Det betyder, at arrangøren skal momsregistreres i Danmark og afregne dansk moms af selve entrebilletten.

Der gælder særlige regler for restaurations- og cateringsydelser leveret ombord på skibe, tog og fly.

Har din leverance af en ydelse ikke leveringssted i Danmark, skal du ikke momsregistreres i Danmark.

Omvendt betalingspligt/reverse charge

Selvom du leverer ydelser med leveringssted i Danmark, vil din leverance ofte være omfattet af reglerne for omvendt betalingspligt.

Dette betyder, at det ikke er de almindelige regler der gælder. Efter de almindelige regler, er det sælgeren, der skal fakturere, opkræve og afregne momsen af leverancen overfor SKAT, når salget har leveringssted i Danmark.

Kort sagt, er det i langt de fleste tilfælde sælgeren, som er den betalingspligtige person overfor SKAT. Den betalingspligtige person er den, der skal angive og afregne momsen af leverancen overfor SKAT.

Er din levering af en ydelse omfattet af reglerne for omvendt betalingspligt medfører det, at det bliver køberen af ydelsen, som bliver den betalingspligtige person.

Det vil sige, at du skal fakturere salget uden at fakturere og opkræve dansk moms. Det er køberen, som har pligt til at opgøre og afregne den danske moms.

Er dit salg af en ydelse omfattet af reglerne for omvendt betalingspligt, skal du ikke momsregistreres i Danmark. Hvis du også har aktiviteter, som medfører pligt til at blive momsregistreret i Danmark, fx salg til ikke-afgiftspligtige i Danmark, skal du momsregistreres i Danmark.

Eksempler på leverancer af ydelser

1. Levering af en ydelse på fast ejendom beliggende i Danmark til en momsregisteret virksomhed.

Eksempel

En selvstændig tysk håndværker bliver bestilt til at foretage reparationer på en kostald hos en landmand i Danmark. Det vil sige, at der er tale om salg til en afgiftspligtig person. Den tyske håndværker skal udstede en faktura uden moms, da der er tale om salg mellem virksomheder. Det skal tydeligt fremgå af fakturaen, at salget foregår efter reglerne om omvendt betalingspligt. Den danske landmand har pligt til at opgive momsen af købet på sin momsangivelse. Momssatsen er 25 procent, da arbejdet bliver udført i Danmark.

Leverancen er omfattet af reglerne for omvendt betalingspligt. Derfor skal den tyske håndværker/leverandøren ikke momsregistreres i Danmark.

2. Levering af en ydelse på fast ejendom beliggende i Danmark til en ikke-afgiftspligtig person

Eksempel

En selvstændig tysk tømrer bliver bestilt til at lægge nyt tag på Jensens hus i Tønder i Danmark. Jensen er en privat person. Der er tale om levering af en ydelse til en ikke-afgiftspligtig person. Derfor gælder reglen om omvendt betalingspligt ikke i denne situation. Den tyske håndværker skal momsregistreres i Danmark og udstede en faktura med dansk moms til Hr. Jensen, da ydelsen har leveringssted i Danmark. Momssatsen er 25 procent, da arbejdet udføres i Danmark. Den tyske håndværker skal angive den fakturerede moms på sin momsangivelse i den danske momsregistrering sammen med evt. købsmoms.

Leverancen er ikke omfattet af reglerne for omvendt betalingspligt, idet der er tale om en leverance til en ikke-momspligtig person. Den udenlandske virksomhed skal derfor momsregistreres i Danmark, idet leverancen har leveringssted her.

3. Levering af ydelser på faste ejendomme beliggende i Danmark. Leverancer både til momsregistrerede og ikke-momsregistrerede personer


Hvis du sælger ydelser på fast ejendom til momspligtige personer er den omvendte betalingspligt obligatorisk. Har du derimod salg af ydelser på fast ejendom til ikke-afgiftspligtige personer, er det dig som sælger, der skal afregne momsen. Det betyder, at hvis du har salg af ydelser på fast ejendom til både momspligtige og ikke-momspligtige personer, skal du kun opkræve dansk moms af dit salg af ydelser på fast ejendom til den ikke-momspligtige person. Salget til den momspligtige person er omfattet af reglerne for omvendt betalingspligt, hvilket skal fremgå af den faktura, som du udsteder.

Eksempel:

En selvstændig tysk håndværker skal både bygge en kostald for en dansk landmand og lægge nyt tag på Jensens hus i Tønder i Danmark. Jensen er en privatperson. Der er således tale om en leverance til både en momsregistreret og en ikke-afgiftspligtig person i Danmark. Begge leverancer har leveringssted i Danmark, da den faste ejendom er beliggende her.

Den tyske håndværker skal udstede en faktura uden moms til den danske landmand, da der er tale om salg mellem virksomheder. Det skal tydeligt fremgå af fakturaen, at salget sker efter reglerne om omvendt betalingspligt.

Samtidig skal den tyske håndværker momsregistreres og angive og afregne moms i Danmark af salget til hr. Jensen. Dette salg medfører, at han har leverancer i Danmark, som ikke er omfattet af omvendt betalingspligt, da der er tale om leverancer til en ikke-afgiftspligtig person. Han skal derfor udstede en faktura til Hr. Jensen inkl. dansk moms på 25 procent. Denne moms skal den tyske håndværker efterfølgende angive og afregne til SKAT.

Du ikke må fakturere med dansk moms til den danske landmand/den momspligtige, selvom du er momsregistreret i Danmark. I forhold til eksemplet er det kun i forbindelse med levering af ydelser vedrørende fast ejendom til ikke-afgiftspligtige personer, at du må fakturere med dansk moms.