Indledning

Den juridiske vejledning er opdelt i områder for hver styrelse, som er ansvarlig for egne afsnit. Dette er en konsekvens af, at Skatteforvaltningen består af en række styrelser.

Afsnit C.B Kapitalgevinstbeskatning indgår i Skattestyrelsens del af Skatteforvaltningens fælles juridiske vejledning.

Se også

Se også det fælles afsnit Om den juridiske vejledning.

I afsnittet "Den juridiske vejledning - et bidrag til retssikkerheden" findes en oversigt over vejledningens hovedafsnit fordelt på de enkelte styrelser.

Bemærk

De formelle regler for Skatteforvaltningens - herunder Skattestyrelsens - område er beskrevet i

 • Afsnit A.A Processuelle regler for Skatteforvaltningens opgaver
 • Afsnit A.B Angivelse og afregning
 • Afsnit A.C Kontrol og straf
 • Afsnit A.D Opkrævning.

Forkortelser

I afsnittet "Lovforkortelser mv." findes en liste over

 • lovforkortelser
 • forkortelser for myndigheder, institutioner mv., som er anvendt i forbindelse med henvisninger til domme og andre afgørelser mv.
 • forkortelser for selskabsformer. 
Resumé

Afsnit C.B Kapitalgevinstbeskatning handler om:

 • Beskatning af gevinst og tab på fordringer, gæld og finansielle kontrakter (C.B.1)
 • Beskatning af gevinst og tab ved afståelse af aktier mv. (C.B.2)
 • Beskatning af udbytter og udlodninger på aktier mv. (C.B.3)
 • Beskatning af gevinst og tab samt udlodninger fra investeringsselskaber,investeringsforeninger og SIKAV'er (C.B.4)
 • Aktiesparekontoloven (C.B.5)
 • Investorfradragsloven (C.B.6).
Hvad er nyt?

Vejledningen er opdateret med de seneste lovændringer samt nye afgørelser mv.

 

 

Afsnit C.B.1.8.4.2 om tabsfradragsbegrænsning vedrørende finansielle kontrakter for personer er omskrevet, idet den præcisering af praksis for, hvornår en finansiel kontrakt kan anses for at have tilknytning til erhvervsmæssig virksomhed, der er beskrevet i styresignal af 5. juni 2020 (SKM2020.223.SKTST), er indarbejdet.

 

I afsnit C.B.2.2.3.2.3 om nedslag for hovedaktionæraktier, der er erhvervet før den 19. maj 1993, er det anført, at hovedaktionærnedslaget er bortfaldet for aktieafståelser, der finder sted den 1. februar 2020 og senere. Efter en overgangsregel gælder hovedaktionærnedslaget dog i visse tilfælde frem til udgangen af 2020, og afsnittet er derfor ikke slettet.

 

Afsnit C.B.4.3 om gevinst og tab på aktier og investeringsbeviser mv., der er udstedt af et investeringsselskab, er opdelt i følgende nye afsnit:

C.B.4.3.1 Generelt om personers gevinst og tab på aktier og investeringsbeviser mv. i investeringsselskaber

C.B.4.3.2 Personers gevinst og tab på aktier og investeringsbeviser i aktiebaserede investeringsselskaber

C.B.4.3.3 Personers gevinst og tab på aktier og investeringsbeviser i obligationsbaserede investeringsselskaber

C.B.4.3.4 Personers fradrag for tab på aktier og investeringsbeviser mv. i aktiebaserede og obligationsbaserede investeringsselskaber

C.B.4.3.5 Opgørelse af fortjeneste og tab.

 

Afsnit C.B.5 om aktiesparekontoloven er udbygget som følge af den vedtagne forhøjelse af indskudsloftet. .

åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "C.B Kapitalgevinstbeskatning" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.

Se også

 • Afsnit C.A.11.1 "Renteindtægter" om beskatning af renteindtægter.
 • Afsnit C.D.6.3 "Aktieombytning med tilladelse", om reglerne om skattefri aktieombytning med tilladelse.
 • Afsnit C.D.7.4 "Aktieombytning uden tilladelse", om regler om skattefri aktieombytning uden tilladelse.