Indhold

I dette afsnit beskrives kort den nu ophævede regel i KGL § 7. Der henvises til tidligere Ligningsvejledning for en grundigere gennemgang af reglen, der begrænser selskabers adgang for at fradrage tab på gæld.

Afsnittet indeholder:

  • Virkningstidspunkt for ophævelsen af KGL § 7
  • Tab på indeksregulerede lån
  • Tab på overkurslån.

Virkningstidspunktet for ophævelsen af KGL § 7

KGL § 7 er ophævet ved lov nr. 724 af 25. juni 2010 §§ 1, nr. 3 og 20, stk. 2. Ophævelsen har virkning for gæld påtaget den 27. januar 2010 eller senere.

Tab på indeksregulerede lån

Efter KGL § 7, stk. 1 kunne selskaber ikke fratrække tab ved indeksering af hovedstol eller restgæld på lån. Reglen omfattede kun gæld i danske kroner og kun gæld med en pålydende rente, der var lig med eller højere end mindsterenten.                     

Se LV 2010-1 Selskaber og aktionærer afsnit S.C.1.2.2.4.1 om den ophævede regel.

Tab på overkurslån

Udgangspunktet ved indfrielse til overkurs - intet fradrag for tab

Efter KGL § 7, stk. 2 kunne selskaber ikke fratrække tab på gæld, hvis gælden skulle indfries til en forud fastsat overkurs i forhold til værdien på stiftelsestidspunktet. Reglen omfattede kun gæld i danske kroner og kun gæld med en pålydende rente, der var lig med eller højere end mindsterenten.  

Se LV 2010-1 Selskaber og aktionærer afsnit S.C.1.2.2.4.2 om den ophævede regel.      

Undtagelse til overkursreglen - fradragsret - lån

Efter KGL § 7, stk. 3 var der fradragsret for tab på overkurslån, der var optaget med sikkerhed.

Se LV 2010-1 Selskaber og aktionærer afsnit S.C.1.2.2.4.2.1 om den ophævede regel.

Undtagelse til overkursreglen - fradragsret - obligationer og værdipapirer

Efter KGL § 7, stk. 4 var der fradragsret for tab på obligationer og værdipapirer, når nærmere angivne betingelser var opfyldt.

Se LV 2010-1 Selskaber og aktionærer afsnit S.C.1.2.2.4.2.2 om den ophævede regel.